Почитувани посетители

ДОБРЕДОЈДОВТЕ!

Веруваме дека овде ќе пронајдете збир на корисни информации, кои ќе ви помогнат подобро да се запознаете со Агенцијата за администрација и со нејзините активности кои се спроведуваат во рамки на процесот на реформа на јавната администрација во Република Македонија.

Агенцијата има статус на самостоен државен орган со својство на правно лице. Со Агенцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за време од шест години. Директорот на Агенцијата има заменик.

Повеќе

Новости