СЕКТОР ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС И АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА


УПР0101Г04000 Помлад референт

Алмина Далиповска
Тел: 3094-212
a.demiri@aa.mk
Ниво и звање: Г4 - помлад референт
Број на извршители: 1 (еден)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за јавен оглас и административна селекција


Работни цели:
- ефикасно и навремено спроведување на постапката за селекција


Работни задачи и обврски:
- ги применува прописите и општите акти за канцелариското и архивското работење;
- води евиденција: за барањата за објавување на јавен оглас, објавените огласи и весниците во кои истите се објавени, за датумот на завршување на секоја фаза од постапката за селекција и за членовите во Комисиите за селекција за вработување, номинирани од Агенцијата;
- врши наједноставни, рутински, стручно-административни работи при обработката, комплетирањето и чувањето на предметите во постапките за селекција и се грижи за заштита на личните податоци содржани во предметите во постапките за селекција;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата; 
учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- соработува со другите административни службеници во Агенцијата.


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа: 
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование и работно искуство, и тоа:
- вид на образование: Гимназиско образование или Средно медицинско училиште 
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.