СЕКТОР ЗА СТРУЧНО - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ РАБОТИ И АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ


УПР0101B01000 Советник

Даниела Стојановска Џинговска
Тел: 3094-237
d.djingovska@aa.mk
Ниво и звање: В1 - советник
Број на извршители: 1 (еден)
Одоговорен пред: раководителот на Одделение за стручни работи и архивско и канцелариско работење


Работни цели:
- законито архивско и канцелариско работење на Агенцијата;
- транспарентно работење на Агенцијата, преку воспоставување на комуникација со средствата за јавно информирање


Работни задачи и обврски:
- учествува во работата на Комисијата за изработување на планот на архивските знаци со листата на архивски и документарен материјал;
- учествува во одбирањето на архивскиот од документарниот материјал, евидентирање (опис и попис) на архивскиот материјал, категоризација и попишување на документарниот материјал со изминат  рок за чување;
- ги спроведува прописите за употреба на печатите и штембилите на Агенцијата, нивно чување, ставање во употреба, предавање на овластено лице, заштита од неовластено користење и ставање вон употреба и нивно ништење;
- води грижа за чување, стручно одржување и обезбедување на документарниот материјал од оштетување, уништување и исчезнување;
- организира конференции за печат, за радио и за телевизија, брифинзи и комуникација со новинари, интервјуа, подготвува соопштенија за јавноста и ги доставува до медиумите и врши други активности поврзани со комуникацијата на Агенцијата со јавноста;
- соработува со лицата за односи со јавноста од Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, министерствата и други институции од јавниот сектор;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата;
- дава стручна помош, совети и врши менторство на административни службеници од пониско ниво;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- соработува со другите административни службеници од Агенцијата.


Други посебни услови:
- познавање на прописите од областа на архивското и канцелариското работење


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации и работно искуство, и тоа: 
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- вид на образование: Социологија, Образование или Јавна управа и администрација
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;   
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.