Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


66. Агенција за администрација 01/2018

Датум на публикување 16.07.2018 година.

Краен рок на аплицирање 20.07.2018 година.


67. Општина Маврово Ростуше 01/2018

Датум на публикување 17.07.2018 година.

Краен рок на аплицирање 21.07.2018 година.


68. Биро за судски вештачења Скопје 01/2018

Датум на публикување 17.07.2018 година.

Краен рок на аплицирање 21.07.2018 година.


69. Општина Бутел 01/2018

Датум на публикување 19.07.2018 година.

Краен рок на аплицирање 25.07.2018 година.


70. Општина Кисела Вода 01/2018

Датум на публикување 20.07.2018 година.

Краен рок на аплицирање 26.07.2018 година.