Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


233. Агенција за иселеништво на Република Македонија 01/2018

Датум на публикување 28.12.2018 година.

Краен рок на аплицирање 15.01.2019 година.