Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


5. Општина Ново Село 01/2018

Датум на публикување 20.03.2018 година.

Краен рок на аплицирање 24.03.2018 година.


6. Општина Шуто Оризари 01/2018

Датум на публикување 20.03.2018 година.

Краен рок на аплицирање 26.03.2018 година.