Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


103. Министерство за животна средина и просторно планирање 04/2018

Датум на публикување 17.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 21.09.2018 година.


104. Агенција за поддршка на претприемништво на Република Македонија 01/2018

Датум на публикување 17.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 21.09.2018 година.


105. Град Скопје 03/2018

Датум на публикување 17.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 21.09.2018 година.


106. Биро за регионален развој 01/2018

Датум на публикување 17.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 21.09.2018 година.


107. Град Скопје 04/2018

Датум на публикување 18.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 22.09.2018 година.


108. Министерство за образование и наука 06/2018

Датум на публикување 18.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 22.09.2018 година.


109. Управа за хидрометеоролошки работи 02/2018

Датум на публикување 19.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 23.09.2018 година.


110. Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија 02/2018

Датум на публикување 19.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 23.09.2018 година.


111. Град Скопје 05/2018

Датум на публикување 20.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 24.09.2018 година.


112. Министерство за економија 01/2018

Датум на публикување 20.09.2018 година.

Краен рок на аплицирање 24.09.2018 година.