Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


98. Биро за регионален развој 01/2019

Датум на публикување 16.09.2019 година.

Краен рок на аплицирање 20.09.2019 година.


99. Град Скопје 05/2019

Датум на публикување 16.09.2019 година.

Краен рок на аплицирање 20.09.2019 година.


100. Општина Демир Капија 01/2019

Датум на публикување 16.09.2019 година.

Краен рок на аплицирање 20.09.2019 година.


101. Општина Липково 01/2019

Датум на публикување 16.09.2019 година.

Краен рок на аплицирање 20.09.2019 година.


102. Министерство за надворешни работи 01/2019

Датум на публикување 16.09.2019 година.

Краен рок на аплицирање 20.09.2019 година.