Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


30. Државна комисија за спречување на корупцијата 01/2021

Датум на публикување 01.03.2021 година.

Краен рок на аплицирање 05.03.2021 година.


31. Општина Кичево 01/2021

Датум на публикување 01.03.2021 година.

Краен рок на аплицирање 05.03.2021 година.


32. Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев 01/2021

Датум на публикување 01.03.2021 година.

Краен рок на аплицирање 05.03.2021 година.


33. Град Скопје 04/2021

Датум на публикување 05.03.2021 година.

Краен рок на аплицирање 09.03.2021 година.


34. Фонд на пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија 01/2021

Датум на публикување 05.03.2021 година.

Краен рок на аплицирање 09.03.2021 година.


35. Министерство за животна средина и просторно планирање 02/2021

Датум на публикување 05.03.2021 година.

Краен рок на аплицирање 09.03.2021 година.


36. Општина Свети Николе 01/2021

Датум на публикување 05.03.2021 година.

Краен рок на аплицирање 09.03.2021 година.