СЕКТОР ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИ, ИНТЕРВЈУ И ТЕСТ НА ЛИЧНОСТ


УПР0101B01000 Советник

Ива Тоневска
Тел: 3094-218
i.tonevska@aa.mk
Ниво и звање: В1 - советник
Број на извршители: 4 (четири)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за спроведување на испити, интервју и тест на личност 


Работни цели:
- веродостојна проверка на доказите;
- ефикасно и објективно спроведено интервју


Работни задачи и обврски:
- учествува како претседател или заменик, во работата на Комисиите за селекција за вработување по јавен оглас;
- води привремена евиденција на кандидати за кои постои сомневање дека доставиле лажни докази и за истото во законски определениот рок ги известува надлежните органи,
- води евиденција на кандидати за кои од страна на надлежните органи е утврдено дека доставиле лажни докази;
- обезбедува формулари и услови за непречено и навремено спроведување на интервју;
- изработува: Записник за спроведено интервју, Листа на кандидати со кои е спроведено интервју, Ранг - листа со идентификациски кодови на кандидати кои продолжуваат во четвртата фаза на селекција, со освоени бодови во првата, втората и третата фаза на селекција, Листа со идентификациски кодови на кандидати кои не продолжуваат во четврта фаза на селекција и информација за денот и часот на одржување на четвртата фаза на селекција;  
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата; 
- дава стручна помош, совети и врши менторство на административни службеници од пониско ниво;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- соработува со другите административни службеници од Агенцијата.


Други посебни услови:
познавање на прописите за селекција и вработување во јавниот сектор 


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации и работно искуство, и тоа: 
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- вид на образование: Социјална работа и социјална политика, Политички науки или Наука за јазик – Преведување
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;   
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.