СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ


УПР0101Г04000 Помлад референт
Ивана Момироска Танеска
Тел: 3094-247
i.momiroska@aa.mk
Ниво и звање: Г4 - помлад референт
Број на извршители: 1 (еден)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за одлучување по жалби и приговори на државни службеници


Работни цели:
- обезбедување на ефикасна административна поддршка на фунциите на Одделението во врска со работата на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, под надзор и контрола на раководителот на Одделението.


Работни задачи и обврски:
изработува предлог за работа на седница на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен;
изработува и доставува известување до Претседателот и членовите на Комисијата за  одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен за времето и местото на одржување на седницата;
води записник за одржана седница на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен;
ги подготвува пропратните писма за доставување на одлуките, решенијата или заклучоците на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен до првостепениот орган;
ги архивира завршените предмети на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен;
води евиденција на донесените одлуки, решенија и заклучоци на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен до првостепениот орган;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- соработува со другите административни  службеници од Агенцијата.


Други посебни услови:
- познавање на општи прописи од административната област и прописите за канцелариско и архивско работење


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа: 
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование и работно искуство, и тоа:
- вид на образование: Гимназиско
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.