ЛИСТА НА ПРАШАЊА ОД СТРУЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ  СЛУЖБЕНИЦИ 

А. OПШТ ДЕЛ (се однесува за сите кандидати кои полагаат испитот за административен службеник) 

 

А. I. Прашања од областа на уставниот поредок на Република Македонија

А. II. Прашања од системот на локалната самоуправа на Република Македонија

А. III. Прашања од системот на управното право, управната постапка и управните спорови

А. IV. Прашања во врска со положбата и други општи прашања за вработените во јавниот сектор 

А. V. Прашања во врска со правата од работен однос на административните службеници

А. VI. Прашања од Кодексот за административните службеници

 

 

Б. ПОСЕБЕН ДЕЛ (дополнителни прашања од соодветни области кои се однесуваат на кандидатите за полагање на  стручниот испит  за  административен  службеник во одредени институции, согласно член 40 став (11) и (12) од Законот за административните службеници)

 

Б. I. Прашања од областа на царинското работење

Б. II. Прашања од област релевантна за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор која ја врши Министерството за финансии

Б. III. Прашања од областа која е релевантна за управниот и инспекцискиот надзор кој го врши Министерството за култура

Б. IV. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот управен инспекторат

Б. V. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот просветен инспекторат

Б. VI. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот инспекторат за животна средина

Б. VII. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Ревизорското тело за ревизија на ИПА

Б. VIII. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот инспекторат за шумарство и ловство

Б. IX. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот инспекторат за транспорт

Б. X. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државната ревизија


 


А. I. Прашања од областа на уставниот поредок на Република Македонија

 

1. Кога е донесен Уставот на Република Македонија?      

а) 17.11.1991 година
б) 25.01.1991 година
в) 08.09.1991 година 

Извор: Устав на Република Македонија


2. Како е определен суверенитетот во член 1 став (2) од Уставот Република Македонија:   

а) неделив, неотуѓив и непренослив 
б) променлив, делив и непренослив 
в) неделив, променлив и неотуѓив

Извор: Устав на Република Македонија


3. Суверенитетот произлегува и им припаѓа на: 

а) Уставот 
б) граѓаните
в) законите

Извор: Устав на Република Македонија


4. Според Уставот, Република Македонија е...    

а) суверена и демократска држава 
б) суверена, самостојна, демократска и социјална држава 
в) суверена и самостојна држава

Извор: Устав на Република Македонија


5. Територијата на Република Македонија е:  

а) неделива и неотуѓива
б) неделива и неповредлива
в) неповредлива и неотуѓива

Извор: Устав на Република Македонија


6.Владеење на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. 

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија

 

7. На државјанин на Република Македонија не може да му биде одземено државјанството, ниту да биде протеран или предаден на друга држава.   

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


8. Границата на Република Македонија може да се менува само... 

а) врз основа на закон 
б) во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општоприфатените меѓународни норми
в) во согласност со Уставот

Извор: Устав на Република Македонија


9. Државни симболи на Република Македонија се:   

а) собрание, влада и судови 
б) грб, знаме и химна
в) армија, полиција и царина.

Извор: Устав на Република Македонија


10. Законот за грбот, знамето и химната на Република Македонија  се донесува со...      

а) мнозинство од присутните пратеници
б) двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број на пратеници
в) мнозинство од вкупниот број на пратеници

Извор: Устав на Република Македонија


11. Во комуникацијата со министерствата, секој граѓанин може да употребува еден од службените јазици и неговото писмо, а министерствата одговараат на...   

а) македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмото што го употребува граѓанинот
б) македонски јазик и неговото кирилско писмо
в) македонски и англиски јазик

Извор: Устав на Република Македонија


12. Основните слободи и права на човекот и на граѓанинот се:     

а) уставна материја во Република Македонија 
б) лични
в) независни

Извор: Устав на Република Македонија


13. Во Република Македонија не може да се изрече смртна казна по ниту еден основ.       

а) точно 
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


14. Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија

 

15. Лицето кое е повикано, приведено или лишено од слобода има право на бранител.... 

а) во судската постапка
б) со одобрување на јавниот обвинител 
в) во полициската и судската постапка

Извор: Устав на Република Македонија


16. Лицето кое е лишено од слобода, мора да биде изведено пред суд...   

а) веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од моментот на лишувањето од слобода
б) во рок од три дена
в) во рок од седум дена

Извор: Устав на Република Македонија


17. До подигнување на обвинението, притворот може да трае најдолго до... 

а) 90 дена од денот на притворањето 
б) 180 дена од денот на притворањето
в) 30 дена од денот на притворањето

Извор: Устав на Република Македонија


18. Слободите и правата на граѓаните:    

а) може да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот 
б) може да се ограничат само доколку така одлучи Врховниот суд 
в) може да се ограничат со закон 

Извор: Устав на Република Македонија


19. Во Република Македонија цензурата е:        

а) забранета со Устав 
б) дозволена кога станува збор за навредливи содржини 
в) не е дозволена

Извор: Устав на Република Македонија


20. Дали сигурноста и тајноста на личните податоци е загарантирана со Уставот на Република Македонија?    

а) не
б) да 

Извор: Устав на Република Македонија

 

21. Слободата на пазарот и претприемништвото…   

а) не се загарантирани со Уставот
б) се загарантирани со Уставот 

Извор: Устав на Република Македонија


22. На државјанин на Република Македонија:   

а) може да му биде одземено државјанство, да биде протеран или да биде предаден на друга држава
б) не може да му биде одземено државјанство, ниту да биде протеран или предаден на друга држава
в) може да му биде одземено државјанство, да биде протеран или да биде предаден на друга држава, само по исклучок

Извор: Устав на Република Македонија


23. Лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино сè  додека неговата вина не биде утврдена со:  

а) решение
б) одлука
в) правосилна судска одлука

Извор: Устав на Република Македонија


24. Избирачкото право се стекнува со наполнети:  

а) 14 години живот
б) 16 години живот
в) 18 години живот

Извор: Устав на Република Македонија


25. Екстрадиција на странец може да биде извршена: 

а) само врз основа на ратификуван меѓународен договор и начело на реципроцитет
б) само врз основа на ратификуван меѓународен договор
в) само врз основа на начело на реципроцитет

Извор: Устав на Република Македонија


26. Дејствијата на тероризам се сметаат за политички кривични дела.   

а) неточно 
б) точно

Извор: Устав на Република Македонија


27. Со закон може да се ограничи остварувањето на правото на штрајк во.... 

а) вооружените сили, полицијата и органите на управата
б) армијата и полицијата
в) здравствените установи

Извор: Устав на Република Македонија


28. Странско лице во Република Македонија може да стекнува право на сопственост под услови утврдени со закон.      

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија

 

29. На децата без родители и децата без родителска грижа, посебна заштита им обезбедува...     

а) член од потесното семејство
б) Република Македонија
в) единицата на локалната самоуправа во која живеат

Извор: Устав на Република Македонија


30. Не може да биде вработено лице помладо од:       

а) 18 години
б) 16 години
в) 15 години

Извор: Устав на Република Македонија


31. Малолетни лица не смеат да бидат вработувани...        

а) на работни места кои налагаат работа во три смени
б) на работни места за кои е предвидена ноќна работа
в) на работни места штетни за нивното здравје и моралот

Извор: Устав на Република Македонија


32. Основното образование е задолжително и бесплатно.     

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија

 

33. Граѓаните имаат право, под услови утврдени со закон, да основаат приватни образовни установи во ... 

а) сите степени на образованието, освен во основното образование
б) основното и средното образование 
в) основното, средното и високото образование

Извор: Устав на Република Македонија


34. Припадниците на заедниците имаат право на настава на својот јазик...

а) во основното образование
б) во основното и средното образование, на начин утврден со закон
в) во основно образование, врз основа на одлука на единицата на локалната самоуправа

Извор: Устав на Република Македонија


35. Република Македонија се грижи за културните, економските и социјалните права на  граѓаните на Република Македонија во странство. 

а) неточно 
б) точно

Извор: Устав на Република Македонија


36. Секој граѓанин, во постапка заснована врз начелата на приоритет и итност, може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот на Рeпублика Македонија пред... 

а) органите на државната управа
б) судовите и пред Уставниот суд на  Република Македонија
в) Уставниот суд на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


37. Законите и другите прописи се објавуваат :

а) на интернет
б) во „Службен весник на Република Македонија"
в) не се објавуваат

Извор: Устав на Република Македонија


38. Законите се прогласуваат:   

а) со одлука
б) со указ
в) со пропис

Извор: Устав на Република Македонија

 

39. Законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија" најдоцна во рок од...

а) пет дена од денот на нивното донесување 
б) седум дена од денот на нивното донесување
в) десет дена од денот на нивното донесување

Извор: Устав на Република Македонија


40. Законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните 

а) точно 
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


41. Адвокатурата е ...

а) самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон
б) приватна служба што обезбедува правна помош на граѓаните
в) судска служба што обезбедува правна помош на граѓаните

Извор: Устав на Република Македонија


42. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со...

а) Уставот на Република Македонија
б) закон
в) со лична согласност

Извор: Устав на Република Македонија


43Банка одговорна за стабилноста на валутата во Република Македонија е:    

а) Европска банка за обнова и развој           
б) Светска банка
в) Народна банка на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


44. Собранието на Република Македонија  го сочинуваат:     

а) од 100 до 120
б) од 120 до 140
в) од 13 до 150 пратеници

Извор: Устав на Република Македонија


45. Пратениците во Собранието на Република Македонија  се избираат на мандат од:   

а) 4 години
б) 6 години
в) 7 години

Извор: Устав на Република Македонија


46. Одземање на мандат на пратеник утврдува:   

а) Комисијата за избор и именувања при Собранието на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Претседателот на Собранието на  Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


47. На конститутивна седница новоизбраното Собрание на Република Македонија се состанува:     

а) најдоцна 15 дена по одржаните избори
б) најдоцна 20 дена по одржаните избори
в) најдоцна 30 дена по одржаните избори

Извор: Устав на Република Македонија


48. Собранието на Република Македонија се распушта:

а) ако се изјасни мнозинство од вкупниот број пратеници
б) со двотретинско мнозинство
в) не може да се распушти

Извор: Устав на Република Македонија

 

49. На пратеникот му престанува мандатот кога е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку:     

а) три години
б) четири години
в) пет години

Извор: Устав на Република Македонија


50. Седниците на Собранието на  Република Македонија  се:     

а) отворени
б) затворени
в) јавни

Извор: Устав на Република Македонија


51. Функцијата претседател на Собранието на Република Македонија е неспоиво со вршење на друга јавна функција, професија или функција во политичка партија

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


52. Седниците на Собранието на Република Македонија ги свикува:       

а) секретарот на Собранието на Република Македонија
б) претседателот на Собранието на Република Македонија
в) стручната служба на Собранието на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


53. Републичкиот буџет и завршната сметка на буџетот ги донесува:       

а) Владата на Република Македонија
б) Собранието  на Република Македонија
в) Министерот за финансии

Извор: Устав на Република Македонија


54. Право да предлага донесување на закон има:     

а) секој пратеник во Собранието на Република Македонија
б) секој пратеник во Собранието на Република Македонија и најмалку 10.000 избирачи
в) секој пратеник во Собранието на Република Македонија, Владата на Република  Македонија и најмалку 10.000 избирачи

Извор: Устав на Република Македонија


55. Интерпелација може да поднесат:   

а) група пратеници
б) најмалку пет пратеници
в) секој пратеник

Извор: Устав на Република Македонија


56. Пратеничко прашање може да постави:   

а) секој пратеник
б) група од тројца пратеници
в) група од пет пратеници

Извор: Устав на Република Македонија


57. Собранието е должно да распише референдум кога предлог ќе поднесат:   

а) секој граѓанин
б) најмалку 130 000 избирачи
в) најмалку 150 000 избирачи

Извор: Устав на Република Македонија


58. Народниот правобранител на Република Македонија го избира Собранието на Република Македонија    

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


59. Мандатот на Народниот правобранител на Република Македонија е:    

а) 5 години
б) 6 години
в) 8 години

Извор: Устав на Република Македонија


60. Врховен командант на вооружените сили на Република Македонија е:       

а) Претседателот на Владата на Република Македонија
б) Претседателот на Република Македонија
в) Претседателот на Собранието на  Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


61. За претседател на Република Македонија може да биде избрано лице кое на денот на изборите наполнило најмалку:     

а) 45 години живот
б) 43 години живот
в) 40 години живот

Извор: Устав на Република Македонија


62. Мандатот на претседателот на Републиката е:     

а) 5 години
б) 7 години
в) 8 години

Извор: Устав на Република Македонија


63. Претседателот на Републиката го известува Собранието на Република Македонија за прашања од неговата надлежност:    

а) на три месеци
б) на шест месеци
в) најмалку еднаш годишно

Извор: Устав на Република Македонија


64. Втор круг на гласање за избор на претседател на Република Македонија се одржува:      

а) во рок од 15 дена од завршување на првиот круг
б) во рок од 14 дена од завршување на првиот круг
в) во рок од 30 дена од завршување на првиот круг

Извор: Устав на Република Македонија


65. Претседателот на Републиката во случај на спреченост да ја врши функцијата го заменува:  

а) Претседателот на Собранието на Република Македонија
б) Претседателот на Владата на Република Македонија
в) шефот на Кабинетот на Претседателот

Извор: Устав на Република Македонија


66. Избори за пратеници во Собранието на Република Македонија и избор на претседател на Република Македонија распишува:  

а) Претседателот на Собранието на Република Македонија
б) Претседателот на Владата на Република Македонија
в) Секретарот на Собранието на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


67. За имунитетот на претседателот на Република Македонија одлучува:

а) Собранието на Република Македонија
б) Врховниот суд на Република Македонија
в) Уставниот суд на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


68. Претседател на Советот на безбедност на Република Македонија е:   

а) Претседателот на Собранието на Република Македонија
б) Претседателот на Владата на Република Македонија
в) Претседателот на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


69. Носител на извршната власт во Република Македонија е:       

а) Собранието на  Република Македонија
б) Владата на Република Македонија
в) Врховниот суд на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


70. Функцијата претседател на Владата и министер е неспојлива со вршење на други јавни функции или професии  

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


71. Мандаторот за состав на Влада до Собранието на Република Македонија поднесува програма и предлага состав на Влада во рок од:     

а) осум дена од денот на доделување на мандатот
б) 15 дена од денот на доделување на мандатот
в) 20 дена од денот на доделување на мандатот

Извор: Устав на Република Македонија


72. Прашање за доверба на Владата можат да постават:       

а) најмалку 15 пратеници
б) најмалку 20 пратеници
в) група пратеници

Извор: Устав на Република Македонија


73. На Владата ѝ престанува мандатот кога Собранието се распушта. 

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


74. За имунитетот на претседателот на Владата на Република Македонија одлучува:   

а) Владата на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Уставниот суд на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


75. Државната управа ја сочинуваат:   

а) министерства и други органи на управата и организации утврдени со закон
б) министерствата и органите во состав
в) самостојните органи на државната управа

Извор: Устав на Република Македонија


76. Највисок суд во Република Македонија е:   

а) Уставниот суд на Република Македонија
б) Врховниот суд на Република Македонија
в) Апелационен суд на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


77. Судија се избира: 

а) со мандат од осум години
б) со мандат од шест години
в) без ограничување на траењето на мандатот

Извор: Устав на Република Македонија


78. Мандатот на членовите на Судскиот совет на Република Македонија е:     

а) пет години
б) шест години
в) осум години

Извор: Устав на Република Македонија


79. Судскиот совет на Република Македонија го сочинуваат:   

а) 12 члена
б) 15 члена
в) 16 члена

Извор: Устав на Република Македонија


80. Судскиот совет на Република Македонија за својата работа поднесува годишен извештај до:      

а) Собранието на Република Македонија
б) Владата на Република Македонија
в) Министерот за правда

Извор: Устав на Република Македонија


81. Јавниот обвинител на Република Македонија  го именува и разрешува:        

а) Министерот за правда
б) Владата на Република Македонија
в) Собранието на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


82. Јавниот обвинител на Република Македонија има мандат од:      

а) шест години
б) осум години
в) десет години

Извор: Устав на Република Македонија


83. Јавните обвинители ги избира:    

а) Судскиот совет на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Советот на јавни обвинители

Извор: Устав на Република Македонија


84. Јавните обвинители се избираат:      

а) без ограничување на траење на мандатот
б) за мандат од 4 години
в) за мандат од 5 години

Извор: Устав на Република Македонија


85. Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката кој ја штити уставноста и законитоста.     

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


86. Уставниот суд на Република Македонија го сочинуваат:      

а) седум судии
б) девет судии
в) дванаесет судии

Извор: Устав на Република Македонија


87. Мандатот на судија на Уставниот суд  на Република Македонија трае:  

а) шест години
б) осум години
в) девет години

Извор: Устав на Република Македонија


88. Одлуките на Уставниот суд на Република Македонија се:    

а) конечни
б) конечни и извршни
в) правосилни

Извор: Устав на Република Македонија


89. Единици на локална самоуправа се:     

а) општините
б) советот на општината
в) градоначалникот

Извор: Устав на Република Македонија


90. За употребата на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во единиците на локалната самоуправа…       

а) одлучува Собранието на Република Македонија
б) одлучуваат органите на единиците на локалната самоуправа
в) одлучува Владата на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија

 

91. Градот Скопје е посебна единица на локалната самоуправа, чија организација се  уредува со закон.      

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија


92. Меѓународните  договори во името на Република Македонија ги склучува:   

а) Претседателот на Република Македонија
б) Претседателот на Собранието на Република Македонија
в) Собранието на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


93. Одлука за стапување на Република Македонија во членство или истапување од членство во меѓународни организации донесува:    

а) Владата на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Претседателот на Собранието на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


94. Воена состојба прогласува:   

а) Владата на Република Македонија
б) Претседателот на Владата на Република Македониј
в) Собранието на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


95. Уставот на Република Македонија се менува и дополнува со уставни амандмани.

а) точно
б) неточно

Извор: Устав на Република Македонија

 

96. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија може да поднесат:      

а) Претседателот на Собранието, Владата, најмалку 15 пратеници или 100.000граѓани
б) Претседателот на Владата, Собранието, најмалку 30 пратеници  или 150.000 граѓани
в) Претседателот на Републиката, Владата, најмалку 30 пратеници или 150.000 граѓани

Извор: Устав на Република Македонија


97. Измената на Уставот на Република Македонија ја прогласува:     

а) Претседателот на Собранието на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Претседателот на Републиката

Извор: Устав на Република Македонија


98. Постоење на вонредна состојба на територијата на Република Македонија или нејзин дел утврдува:          

а) Владата на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Претседателот на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


99. При постоење на воена или вонредна состојба уредби со законска сила донесува:       

а) Владата на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Министерот за одбрана

Извор: Устав на Република Македонија 


100. Комитетот за односи меѓу заедниците го сочинуваат:        

а) 15 членови
б) 17 членови
в) 19 членови

Извор: Устав на Република Македонија


101. Слободата на пазарот и претприемништвото е темелна вредност гарантирана со:

а) Уставот на Република Македонија
б) Закон
в) подзаконски акти

Извор: Устав на Република Македонија


102. Слободата на пазарот и претприемништвото претставува темелна вредност на:   

а) законскиот поредок
б) уставниот поредок
в) Уставниот суд на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија


103. Економските права, како основни слободи и права на човекот и граѓанинот може да се ограничат само

а) во случаи утврдени со Уставот на Република Македонија
б) со закон
в) со подзаконски акти

Извор: Устав на Република Македонија


104. Економските, социјалните и културните права се:    

а) уставна категорија во Република Македонија
б) судска категорија
в) собраниска категорија

Извор: Устав на Република Македонија

 

105. Правото на сопственост како уставна категорија, создава права и обврски и треба да служи за доброто:  

а) на поединецот
б) на заедницата
в) на поединецот и на заедницата

Извор: Устав на Република Македонија


106. Во случај на експропријација на сопственоста:    

а) се гарантира надомест
б) не се гарантира надомест
в) не се гарантира праведен надомест

Извор: Устав на Република Македонија

 

107. Во случај на експропријација на сопственоста, се гарантира праведен надомест:     

а) кој е произволен
б) кој не може да биде понизок од пазарната вредност
в) кој може да биде понизок од пазарната вредност

Извор: Устав на Република Македонија

 

108. Странско лице во Република Македонија:   

а) може да стекнува право на сопственост под негови услови
б) може да стекнува право на сопственост под услови утврдени со закон
в) не може да стекнува право на сопственост

Извор: Устав на Република Македонија

 

109. Право на соодветна заработувачка има:   

а) секој невработен
б) секој вработен
в) секој вработен по навршување на 6 месеци работа

Извор: Устав на Република Македонија


110. Данок е должен да плаќа:           

а) само вработен граѓанин
б) само невработен граѓанин кој има имот
в) секој граѓанин

Извор: Устав на Република Македонија

 

111Заради остварување на своите економски и социјални права, граѓаните...?   

а) немаат право да основаат синдикати
б) имаат право да основаат синдикати
в) имаат забрана со закон да основаат синдикати

Извор: Устав на Република Македонија

 

112. Дали Република Македонија  обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот?     

а) да
б) не, само на одредени субјекти
в) не, воопшто не обезбедува

Извор: Устав на Република Македонија

 

113. На странските вложувачи, правото на слободно изнесување на вложениот капитал и добивката:    

а) им се гарантира
б) не им се гарантира
в) им е ограничено

Извор: Устав на Република Македонија


114. Правата стекнати врз основа на вложениот капитал:   

а) може да се ограничуваат со закон
б) може да се намалуваат со закон
в) не може да се намалуваат со закон или друг пропис

Извор: Устав на Република Македонија

 

115. Народната банка на Република Македонија е одговорна за:   

а) фискалната политика
б) монетарната политика
в) извршната политика

Извор: Устав на Република Македонија

 

116. Републичкиот буџет го донесува:    

а) Владата  на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Министерството за финансии

Извор: Устав на Република Македонија

 

117. Републичкиот буџет го предлага:   

а) Владата на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Министерството за финансии

Извор: Устав на Република Македонија

 

118. Кој ја предлага одлуката за резервите на Републиката и се грижи за нивно извршување?       

а) Собранието на Република Македонија
б) Судот
в) Владата  на Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија

 

119Општините се финансираат од:           

а) сопствени извори на приходи определени со закон
б) со средства од Република Македонија
в) сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Република Македонија

Извор: Устав на Република Македонија

 

120. Градот Скопје се финансира од:          

а) сопствени извори на приходи определени со закон
б) со средства од Републиката
в) сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката

Извор: Устав на Република Македонија

 


А.II Прашања од системот на локалната самоуправа на Република Македонија


1. Членот на Советот на општината кој ќе го заменува Градоначалникот во случај на негова спреченост или отсуство, го определува:         

а) Советот 
б) Градоначалникот
в) Секретарот на општинската администрација

Извор: Закон за локална самоуправа 

2. Единици на локална самоуправа се:       

а) општините 
б) општините и месните заедници
в) општините, месните и урбани заедници 

Извор: Закон за локална самоуправа  

3. Како се избираат членовите на советот на општините?        

а) на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање
б) ги избира градоначалникот по предлог на министерот за локална самоуправа
в) ги избира градоначалникот од редот на стручната администрација на општината

Извор: Закон за локална самоуправа  

4. Според Законот за локална самоуправа, бројот на членовите на Советот е предвиден да биде 15 во општини со број на жители:            

а) од 20001 до 40000 
б) од 10001 до 20000 жители
в) 5001 до 10000 жители 

Извор: Закон за локална самоуправа 

5. Членовите на Советот се избираат за време од:          

а) 4 години 
б) 5 години 
в) 6 години 

Извор: Закон за локална самоуправа 


6. Новоизбраните членови на конститутивната седница на советот даваат и потпишуваат:         

а) свечена изјава
б) свечена заклетва 
в) свечена одлука 

Извор: Закон за локална самоуправа


7. Кој го донесува Правилникот за систематизација на работни места на општинската администрација?             

а) Советот на општината 
б) Раководителот на сектор
в) Градоначалникот

Извор: Закон за локална самоуправа


8. Симболи на општината се:    

а) грбот и знамето
б) грбот, знамето и химната 
в) градоначалникот и советот на општината 

Извор: Закон за локална самоуправа

9. Органи на општината се:    

а) Општините,месните и урбаните заедници
б) Советот и градоначалникот
в) Градоначалникот, претседателот на советот и општинската администрација 

Извор: Закон за локална самоуправа

10. Советот на општината, во делот на донесувањето на прописите, има улога како:       

а) Собранието на Република Македонија 
б) Владата на Република Македонија 
в) советодавно тело за работата на Градоначалникот 

Извор: Закон за локална самоуправа 

11. Колку трае мандатот на членовите на Советот на општината?      

а) 5 години
б) 2 години
в) 4 години

Извор: Закон за локална самоуправа 

12. Кој основа јавни служби во рамките на надлежноста на општините и врши надзор над нивната работа?      

а) Градоначалникот на општината; 
б) Советот на општината; 
в) Министерот за локална самоуправа; 

Извор: Закон за локална самоуправа 

13. Седниците на советот се свикуваат по потреба, но ...        

а) најмалку еднаш на три месеци 
б) најмалку еднаш месечно
в) најмалку еднаш седмично

Извор: Закон за локална самоуправа 

14. Доколку се распушти Советот на општината, до изборот на нов совет, работите на советот ги врши?    

а) овластен член на Советот 
б) никој не ги извршува работите, до изборот на нов Совет 
в) градоначалникот на општината, без право на донесување на прописи кои се во надлежност на Советот 

Извор: Закон за локална самоуправа 

15. Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, нормативно - правни, извршни, управно - надзорни работи и кои решаваат во управните работи имаат статус :    

а) на административни службеници и за нив важат одредбите од Законот за административни службеници 
б) на посебни службеници и за нив важат одредбите од Законот за општини
в) на вработени во општинската администрација за кои важат прописите и правните акти што ги донесува Советот на општината 

Извор: Закон за локална самоуправа и Закон за административните службеници

16. Од колку членови е составен советот на Градот Скопје?    

а) 45 членови 
б) 22 члена 
в) 33 членови 

Извор:  Закон за Град Скопје 


17. Кој има право да биде избран за член на советот и за градоначалник на Град Скопје?     

а) претставник на политичките партии 
б) жител на градот Скопје
в) избран кандидат од политичките партии

Извор:  Закон за Град Скопје 

18. Меѓуопштинска соработка Зошто се воспоставува заради...  

а) остварување на заеднички интереси и цели
б) заедничко вршење работи од надлежност на општините, вршење на заеднички работи и остварување на заеднички интереси и цели
в) вршење на заеднички работи

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


19. За остварување на заеднички интереси и цели во вршењето на надлежностите, општините здружуваат...   

а) материјални средства
б) финансиски, материјални и други средства
в) финансиски средства

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


20. Предлогот, односно иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка се доставува до...     

а) Град Скопје
б) Градоначалникот на општината
в) Советот на општината

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


21. Советот на општината или општините до кои е доставен предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, одлучува за нејзино воспоставување најдоцна во рок од...    

а) 30 дена од денот на доставување на предлогот
б) 90 дена од денот на доставување на предлогот 
в) 60 дена од денот на доставување на предлогот

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


22. За остварување на меѓуопштинска соработка може да се формира...    

а) заедничко работно тело и комисија 
б) заедничко работно тело и комисија и заедничко административно тело
в) заедничко административно тело

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


23. Кои се заеднички јавни служби со кои се остварува меѓуопштинската соработка?      

а) заедничко јавно претпријатие и заедничка јавна установа
б) заедничко јавно претпријатие и совет за соработка
в) заедничка јавна установа и надзорен одбор на меѓуопштинска соработка

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


24. Меѓусебните права и обврски на општините коишто формирале заедничко административно тело се уредуваат со договор кој го потпишуваат…    

а) Градоначалниците и советите на општините кои формирале заедничко административно тело
б) Градоначалниците на општините кои формирале заедничко административно тело
в) Советите на општините кои формирале заедничко административно тело

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


25. Заедничкото административно тело може да се формира како...  

а) заеднички сектор
б) заеднички сектор, заедничко одделение или заедничка проектна единица
в) заедничко одделение

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


26. Раководителот на заедничкото административно тело за својата работа и за работата на заедничкото административно тело поднесува извештај до градоначалниците и советите на општините на секои...  

а) 12 месеци
б) 6 месеци
в) 3 месеци

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


27. Доколку општините не се договорат поинаку, седиштето на заедничкото административно тело е во седиштето на... 

а) Советот на општината со најголем број на жители
б) Општината со најголем број на жители
в) Општината која има најмалку жители

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


28. Заедничкото јавно претпријатие актите за кои општините, основачи на заедничкото јавно претпријатие даваат согласност, ги доставува до...   

а) Советот на општината со најголем број на жители
б) Советите на општините
в) Градоначалниците на општините

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


29. За здружување на финансиски, материјални и други средства помеѓу општините се склучува договор кој го склучуваат... 

а) Советите на општините кои имаат најголем број на жители
б) Градоначалниците на општините кои здружуваат финансиски, материјални и други средства
в) Советите на општините кои здружуваат финансиски и други средства

Извор:  Закон за меѓуопштинска соработка


30. Освен локални даноци, локални такси и локални надоместоци, приходи од сопственост на општината кои претставуваат сопствени извори на приходи, кои други приходи спаѓаат во оваа група?     

а) самопридонес и донации
б) самопридонес, парични казни, донации и други приходи  со закон
в) донации и парични казни

Извор: Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа


31. Буџетот на општината е годишен план за финансирање на надлежностите на општината, кој се состои од годишна процена на:   

а) расходите по намени
б) приходите по извори
в) приходите по извори и расходите по намени

Извор: Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа


32. Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, дотација е трансфер од...    

а) Буџетите на фондовите до буџетот на општината
б) Буџетот на Република Македонија до буџетот на општината
в) Буџетот на Република Македонија и буџетите на фондовите до буџетот на општината

Извор: Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа


33. Согласно дефинициите во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, какви видови на дотација постојат?       

а) наменска, капитална и дотација за делегирана надлежност
б) наменска, капитална, блок и дотација за делегирана надлежност
в) наменска, капитална и блок дотација

Извор: Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа


34. Колку единици на локалната самоуправа постојат во Република Македонија?      

а) 85 и Градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа
б) 80 и Градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа
в) 80 единици на локалната самоуправа

Извор: Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија


35. Надлежностите на Градот Скопје се уредени со:    

а) Закон за локалната самоуправа
б) Закон за Град Скопје и Закон за локалната самоуправа, доколку поинаку не е уредено со Законот за Град Скопје
в) Закон за Град Скопје

Извор: Закон за локална самоуправа


36. На кој начин граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа?

а) непосредно и преку претставници на органите на општината
б) преку месните заедници
в) непосредно и преку пратеници избрани од локалното население

Извор: Закон за локална самоуправа


37. Вршењето на надлежностите на општината е уредено со:

а) Статут на општината
б) Деловник за работа на општината
в) Правилник за вршење на надлежностите на општината

Извор: Закон за локална самоуправа


38. Органите на општината, комисиите на советот и јавните служби основани од општината, се должни, без надомест, да ги информираат граѓаните за својата работа, како и за плановите и програмите кои се од значење за развојот на општината, на начин утврден со статутот

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


39. Кој го води регистарот на грбови и знамиња на општините во Република Македонија?       

а) Министерството  за локална самоуправа
б) Заедницата на единиците на локалната самоуправа - ЗЕЛС
в) Собранието на Република Македонија

Извор: Закон за локална самоуправа


40. Општините во Република Македонија се финансираат од сопствени извори на приходи, од дотации на државата и од други извори на приходи, во согласност со закон?

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


41. Општината, во рамките определени со закон, ја утврдува висината на стапките на даноците и висината на локалните надоместоци и такси      

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


42. Општините во Република Македонија се финансираат од сопствени извори на приходи, од дотации  и други извори на финансирање 

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


43. Заради остварување на заедничките интереси и вршење на заеднички работи од надлежност на општините, општините можат меѓусебно да здружуваат средства, да формираат заеднички јавни служби или заеднички административни тела во одредени области, во согласност со закон      

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


44. Кој води евиденција за остварената меѓународна соработка на општините?    

а) Министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа
б) Заедницата на  единиците на локалната самоуправа
в) Собранието на Република Македонија

Извор: Закон за локална самоуправа


45. При утврдување на подрачјето на општината се води сметка за природната географска и економска целина, за изградените инфраструктурни објекти и објекти од општествен стандард, како и за границите на катастарските општини      

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


46. Со кој закон се уредува утврдувањето на подрачјето, имињата, седиштата и границите на општините и постапката за основање општини?      

а) со Закон за територијална организација на локалната самоуправана Република Македонија
б) со Закон за локална самоуправа
в) со Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа

Извор:  Закон за територијална организација на локалната самоуправа на Република Македонија


47. Општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што не се исклучени од нивна надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт      

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


48. Општините самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење и се одговорни за нивното вршење. Овие надлежности...        

а) може да бидат одземени или ограничени
б) не смеат да бидат одземени или ограничени, освен во случаи утврдени со закон
в) се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени или ограничени, освен во случаите утврдени со закон

Извор: Закон за локална самоуправа


49. При делегирање на надлежност од страна на орган на државна управа, на општината се пренесуваат и финансиски средства од буџетот на Република Македонија предвидени за извршување на тие работи, но начинот на извршување на работите ги утврдува општината, при што таа може да се приспособи на локалните услови, со почитување на стандардите утврдени со закон     

а) да
б) не

Извор: Закон за локална самоуправа


50. Освен по пат на основање на јавни служби, дали постои и друг начин според кој општината може да ги извршува своите надлежности?      

а) да, преку делегирање на работите на одредени работи од јавен интерес од локално значење на други правни и физички лица, врз основа на договор за извршување на работи од јавен интерес, во согласност со закон               
б) не, надлежностите може да ги извршува единствено самостојно и без можност за делегирање

Извор: Закон за локална самоуправа


51. Општината е супсидијарно одговорна за извршување на работите од јавен интерес од страна на јавните служби и ангажираните правни и физички лица     

а)  точно
б)  неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


52. Кои од наведените облици на непосредно учество на граѓаните во одлучувањето на општините ги предвидува Законот за локалната самоуправа?          

а) граѓанска иницијатива, собир на граѓани,  референдум, претставки и предлози, јавни трибини, анкети и предлози
б) граѓанска иницијатива и референдум
в) граѓанска иницијатива, референдум, претставки и предлози

Извор: Закон за локална самоуправа


53. Граѓанска иницијатива може да се предложи за расправа на Советот, ако предлогот е поддржан од...     

а) најмалку 10 % од избирачите на општината
б) најмалку 20 % од избирачите на општината
в) најмалку 30 % од избирачите на општината

Извор: Закон за локална самоуправа


54. Граѓанска иницијатива може да се поднесе за кадровски и финансиски прашања 

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


55. Советот е должен да распише референдум  за прашања од надлежност на општината и други прашања од локално значење, доколку предлогот е поддржан од...   

а) најмалку 10 % од избирачите на општината
б) најмалку 20 % од избирачите на општината
в) најмалку 30 % од избирачите на општината

Извор: Закон за локална самоуправа


56. Одлуката донесена на референдум е задолжителна за Советот на општината 

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


57. Кој врши избор на директори на јавните служби кои ги основала општината?    

а) Градоначалникот
б) Советот на општината
в) Општинската администрација

Извор: Закон за локална самоуправа


58. Донесување и усвојување на буџетот и годишната сметка на општината е во надлежност на Советот на општината        

а) да
б) не

Извор: Закон за локална самоуправа


59. Основање на јавни служби и именување на членови во нивните управни одбори е во надлежност на ...          

а) Градоначалникот
б) Советот на општината
в) Општинската администрација

Извор: Закон за локална самоуправа


60. Седниците на Советот ги свикува претседателот на Советот на сопствена иницијатива и на барање на:    

а) Градоначалникот и на барање на најмалку ¼ од членовите на Советот
б) Градоначалникот и на барање на граѓани
в) Градоначалникот и на барање на најмалку ½ од членовите на  Советот

Извор: Закон за локална самоуправа61. Советот на општината одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, освен ако со закон и со статут поинаку не е определено. За кои прашања е потребно и мнозинство од присутните членови кои припаѓаат на немнозинските заедници?            

а) за прописи од областа на културата, за прашања сврзани со употреба на јазиците и писмата на кои зборуваат најмалку 20% од граѓаните во општината и при утврдување и употребата  на грбот и знамето на општината
б) за прописи од областа на културата, употреба на јазиците и писмата на кои зборуваат најмалку 20% од граѓаните во општината и при именување на членови на управни одбори
в) при утврдување и донесување на буџетот на општината

Извор: Закон за локална самоуправа

 

62. Седниците на Советот на општината се јавни. Советот може со 2/3 мнозинство да одлучи за исклучување на присуството на јавноста, освен при расправа за... 

а) буџетот на општината, годишната сметка на буџетот на општината и урбанистичките планови
б) избор на лице кое ќе ја раководи подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината
в) избор на директори и именување на членови на управни одбори

Извор: Закон за локална самоуправа


63. Работодавецот е должен да го ослободи од професионална работа членот на Советот заради присуство на седниците на Советот или на комисиите во кои е член          

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


64. Надлежноста да ја претставува и застапува општината припаѓа на...       

а) Градоначалникот на општината
б) Советот на општината
в) Претседателот на советот на општината

Извор: Закон за локална самоуправа


65. Кој ја контролира законитоста на прописите на Советот на општината ?      

а) Градоначалникот на општината
б) Претседателот на Советот на општината
в) Раководителот на одделението за внатрешна ревизија

Извор: Закон за локална самоуправа


66. Во општините каде најмалку 20% од населението се припадници на одредена заедница, се формира Комисија за односи меѓу заедниците. Која е нејзината функција?        

а) да ги разгледува прашањата за односите меѓу заедниците и да дава мислења и предлози за решавање на проблемите меѓу заедниците
б) да дава мислења за вработување на припадниците на заедниците
в) да дава мислења за назначување на членови на управни одбори од редот на припадниците на заедниците

Извор: Закон за локална самоуправа

 

67. Општинската администрација е задолжена за подготовка на актите за Советот на општината и Градоначалникот, за подготовка на седниците на советот и на неговите постојани и повремени комисии         

а) да
б) не

Извор: Закон за локална самоуправа


68. На кој начин се формираат или укинуваат заедничките административни тела меѓу општините?          

а) врз основа на одлука донесена со мнозинство гласови од вкупниот број членови на секој од советите на општините
б) врз основа на меморандум за соработка потпишан од секој од градоначалниците
в) врз основа на меморандум за соработка потпишан од секој од претседателите на советите на општините

Извор: Закон за локална самоуправа


69. Каде и во  кој рок се објавуваат прописите што ги носи Советот на општината?             

а) во Службениот гласник на општината во рок од 7 дена од денот на нивното донесување
б) во „Службен весник на Република Македонија“ во рок од 7 дена од денот на нивното донесување
в) во Службен гласник на општината во рок од 10 дена од денот на нивното донесување

Извор: Закон за локална самоуправа


70. За решавање на поединечни права, обврски и интереси на физичките и правните лица, градоначалникот донесува:           

а) решенија
б) одлуки
в) заклучоци

Извор: Закон за локална самоуправа


71. Општината има право на сопственост на ствари, парични средства и права, чија вредност се искажува при:       

а) изготвување на годишната сметка
б) изготвување на буџетот на општината
в) изготвување на четиригодишниот буџетски план

Извор: Закон за локална самоуправа


72. Јавните служби основани од општината се сопственост на:                

а) општината која ги основала
б) Владата на Република Македонија
в) граѓаните на општината

Извор: Закон за локална самоуправа


73. За што може да се користат финансиските средства добиени од продажба на стварите во сопственост на општината?         

а) за стекнување на нови или реконструкција на постојните ствари во сопственост на општината
б) за вработување на нови или обука на постојните вработени во општината
в) за доделување на субвенции за поттикнување на локалниот економски развој

Извор: Закон за локална самоуправа


74. Советот на општината се распушта ако повторно го донесе прописот што претходно бил поништен или укинат од Уставен суд на Република Македонија      

а) да
б) не

Извор: Закон за локална самоуправа

 

75. Советот на општината се распушта ако донесе одлука со која се загрозуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија    

а) да
б) не

Извор: Закон за локална самоуправа


76. Советот на општината се распушта ако не се состане за период подолг од шест месеци  и ако не го донесе буџетот и годишната сметка на буџетот до 31 март во тековната година

а) да
б) не

Извор: Закон за локална самоуправа

 

77.  До изборот на нов совет на општината, кој ги врши работите на Советот?   

а) Градоначалникот на општината
б) Претседателот на советот на општината
в) Секретарот на општината

Извор: Закон за локална самоуправа


78. Владата може да склучува договори за соработка со една или повеќе општини во области од заемен интерес, за што го информира:     

а) Собранието на Република Македонија
б) Заедницата на единиците на локалната самоуправа
в) Министерството за локална самоуправа

Извор: Закон за локална самоуправа


79. Заедницата на единиците на локалната самоуправа има право да остварува соработка со сродни организации од други земји и да ја претставува Република Македонија во меѓународни организации на локалната власт      

а) точно
б)неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


80. Во општините можат да се основаат облици на месна самоуправа, и тоа:   

а) урбани и месни заедници
б) урбани и рурални заедници
в) урбани, рурални и месни заедници

Извор: Закон за локална самоуправа


81. Урбаните, односно месните заедници разгледуваат прашања, заземаат ставови и изготвуваат предлози за прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на жителите од тоа подрачје       

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


82. Какви видови на заштита на локалната самоуправа постојат?   

а) заштита на уставната положба и судска заштита на општината
б) заштита на уставната положба и административни заштита на општината
в) административна и судска заштита на општината

Извор: Закон за локална самоуправа


83. Советот и Градоначалникот може пред Уставниот суд на Република Македонија да поднесат иницијатива за оцена на уставноста и законитоста на општите акти на министерствата и другите органи на државната управа со кои се нарушува уставната положба и правата на општината утврдени со Уставот и законите     

а) да
б) не

Извор: Закон за локална самоуправа

 

84. Во општините службен јазик покрај македонскиот и неговото кирилско писмо е и јазикот и писмото кои го користат најмалку 20% од жителите на општината   

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за локална самоуправа


85. Под меѓуопштинска соработка се подразбира и вршење на определени работи од надлежност на општините од страна на една општина за сметка на една или повеќе други општини, врз основа на склучен договор       

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


86. За остварување на заеднички интереси и цели преку здружување финансиски, материјални и други средства, општините воспоставуваат меѓуопштинска соработка. Кој носи одлука за воспоставување на соработката? 

а) секој од советите на општините со мнозинство гласови од вкупниот број членови
б) Министерството за локална самоуправа
в) секој од градоначалниците на општините

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


87. Кој може да покрене предлог, односно иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка?      

а) Градоначалникот на општината, член на советот на општината и најмалку 10% од избирачите на општината
б) Градоначалникот на општината, член на советот на општината и општинската администрација
в) Градоначалникот на општината, член на советот на општината и најмалку 20% од избирачите

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка

 

88. Кој одлучува за предлогот, односно за иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка?      

а) Советот на општината
б) Градоначалникот
в) граѓаните на референдум

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


89. Кој ги подготвува предлогот на актот за воспоставување на меѓуопштинската соработка и предлозите на актите со  кои се основаат или формираат облиците преку кои ќе се остварува меѓуопштинската соработка?    

а) Заедничката комисија
б) Советите на општините
в) Кабинетите на градоначалниците

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка

 

90. На кој начин се остварува меѓуопштинската соработка?      

а) преку формирање на тела за меѓуопштинска соработка, основање на заеднички јавни служби и склучување договори
б) преку специјална постапка за ко- одлучување на советите на општините
в) преку формирање на тела за меѓуопштинска соработка и основање на заеднички јавни служби

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка

 

91.Заедничко административно тело можат да формираат две или повеќе општини, во согласност со Законот за локалната самоуправа, при што меѓусебните права и обврски се уредуваат со:         

а) договор
б) правилник
в) меморандум за соработка

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка

 

92. На кој начин се финансира заедничкото административно тело на општините?

а) пропорционално на видот и обемот на работите од надлежност на секоја општина, доколку општините поинаку не се договорат
б) општините подеднакво ги делат трошоците, доколку општините поинаку не се договорат
в) пропорционално на бројот на вработените од секоја општина во заедничкото административно тело, доколку општините поинаку не се договорат

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


93. На кој начин се основа заедничко јавно претпријатие?    

а) со одлука донесена од советите на општините основачи, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на советот на секоја општина
б) со договор склучен помеѓу градоначалниците на општините основачи
в) со договор склучен помеѓу градоначалниците на општините основачи, по добиено мислење од советите на секоја општина

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка

 

94. Кој дава согласност на актите донесени од заедничкото јавно претпријатие?

а) советите на општините основачи
б) Советот  на општината која има поголем, односно најголем број корисници на јавните услуги
в) градоначалниците на општините основачи

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка

 

95. Заедничка јавна установа се основа за вршење на дејност од јавен интерес од локално значење во областа на образованието, културата, социјалната заштита, детската заштита и други дејности определени со закон   

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


96. За вршење на определени работи од надлежност на општините од страна на една општина за сметка на една или повеќе други општини се склучува договор помеѓу градоначалниците, по претходно донесени одлуки од страна на советите на општините.    

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


97. Општините можат да здружуваат финансиски, материјални и други средства за реализација на заеднички проекти во вршењето на своите надлежности, за што градоначалниците склучуваат договор по претходно ...       

а) донесени одлуки на советите на општините
б) добиено мислење од Министерството за финансии
в) добиена согласност од Министерството за локална самоуправа

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка

 

98. Од што се финансира меѓуопштинската соработка?    

а) од буџетите на општините, донации и спонзорства од физички и правни лица и други извори на приходи утврдени со закон
б) од буџетите на општините и буџетот на планскиот регион
в) од буџетите на општините и од самопридонес на граѓаните

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


99. Кој води евиденција за воспоставената меѓуопштинска соработка?   

а) Министерство за локална самоуправа
б) Заедницата на единиците на локалната самоуправа
в) Министерство за финансии

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


100. Кој врши надзор над воспоставената меѓуопштинска соработка?    

а) Министерство за локална самоуправа
б) Заедницата на единиците на локалната самоуправа
в) Општините кои ја воспоставиле меѓуопштинската соработка

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


101. Каде се објавуваат актите за меѓуопштинска соработка, доколку поинаку не е определено со закон?    

а) во Службен весник на Република Македонија
б) во Службен гласник на општините кои ја воспоставиле меѓуопштинската соработка
в) на веб страната на Министерството за локална самоуправа

Извор: Закон за меѓуопштинска соработка


102. Кои се целите на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој?

а) рамномерен и одржлив развој на целата територија на државата, намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони, како и зголемување на конкурентноста на планските региони
б) рамномерен и одржлив развој на целата територија на државата, како и унапредување на процесот на децентрализација
в) рамномерен и одржлив развој на целата територија на државата, како и поттикнување на меѓуопштинската соработка

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


103. За потребите на планирањето на регионалниот развој и реализацијата на мерките и инструментите за поттикнување рамномерен регионален развој се воспоставуваат плански региони. Кој ги утврдува планските региони?     

а) Владата на Република Македонија со акт
б) Собранието на Република Македонија со закон
в) Министерството за локална самоуправа со правилник

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


104. За потребите на планирањето на регионалниот развој и реализација на специфични мерки и инструменти за поттикнување рамномерен регионален развој се определуваат подрачја со специфични развојни потреби. Притоа, Владата на Република Македонија донесува листа на подрачја со специфични развојни потреби на предлог на Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија. 

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


105. Планирањето на регионалниот развој се врши со плански документи. Плански документи за регионален развој се:   

а) Стратегијата за регионален развој на Република Македонија и Програмата за развој на планскиот регион
б) Стратегијата за регионален развој на Република Македонија и Просторниот план на Република Македонија
в) Стратегијата за регионален развој на Република Македонија и Методологијата за изработка на планските документи

Извор: Закон за рамномерен регионален развој

 

106. Програмата за развој на планскиот регион се донесува за период од пет години. Притоа, таа се изработува одделно за секој плански регион, во согласност со Стратегијата и програмските документи за интеграција на Република Македонија во Европската унија    

а) да
б) не

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


107. Кој ја изработува Програмата за развој на планскиот регион ?       

а) Центарот за развој на планскиот регион
б) Советот за развој на планскиот регион
в) Советот за рамномерен регионален развој на Република Македонија

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


108. Носители  на  политиката  за  поттикнување  рамномерниот  регионален развој се:     

а) Владата на Република Македонија , Министерството за локална самоуправа, Советот за рамномерен регионален развој и Советот за развој на планскиот регион
б) Владата на Република Македонија, Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој
в) Владата на Република Македонија, Министерството за локална самоуправа и Советот за рамномерен регионален развој

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


109. Владата на Република Македонија формира Совет за рамномерен регионален развој на Република Македонија

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за рамномерен регионален развој

 

110. Совет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион    

а) да
б) не

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


111. Кои се членовите на Советот за развој на планскиот регион?      

а) градоначалниците на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион
б) градоначалниците и претседателите на советите на единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


112. Центар за развој на планскиот регион се основа за секој плански регион. Кој го основа?   

а) Единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на планскиот регион
б) Бирото за регионален развој
в) Министерството за локална самоуправа

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


113. За поттикнување на рамномерниот регионален развој од Буџетот на Република Македонија годишно се издвојуваат средства во висина од:    

а) најмалку 1% од БДП
б) најмалку 2% од БДП
в) најмалку 5 % од БДП

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


114. Средствата за поттикнување рамномерен регионален развој ги распределува Владата на Република Македонија, и тоа според следниот сооднос: 70% за финансирање на проекти за развој на планските региони, 20% за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и 10% за финансирање на проекти за развој на селата      

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


115. Средствата за финансирање на проекти за развој на планските региони, се распределуваат по плански региони согласно со:    

а) класификацијата на планските региони според степенот на развиеност
б) потребите и годишните приоритети на планскиот регион
в) квалитетот на понудените проекти

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


116. За доделување на средствата за финансирање на проекти за развој на подрачјата за специфични развојни потреби, кој објавува јавен повик за прибирање на предлог -проекти?      

а) Бирото за регионален развој
б) Министерството за локална самоуправа
в) Советот за рамномерен регионален развој

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


117. Кој донесува одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони, подрачјата со специфични развојни потреби и на селата?       

а) Владата на Република Македонија
б) Бирото за регионален развој
в) Министерството за локална самоуправа

Извор: Закон за рамномерен регионален развој118. Кој врши надзор над примената на одредбите на Законот за рамномерен регионален развој?           

а) Министерството за локална самоуправа
б) Бирото за регионален развој
в) Државниот управен инспекторат

Извор: Закон за рамномерен регионален развој


119. Кој врши финансиска контрола над материјално - финансиското работење на Бирото и центрите за развој на планските региони?        

а) Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија
б) Министерството за локална самоуправа
в) Бирото за регионален развој и Државниот управен инспекторат

Извор: Закон за рамномерен регионален развојА. III   Прашања од системот на управното право, управната постапка и  управните спорови


1. Управни работи претставуваат... 

a) сите акти и дејствија преку кои се изразуваат или извршуваат надлежностите на јавните органи, а со кои се решава или влијае на правата, обврските или правните интереси на физичките лица, правните лица или другите странки во постапката, како и секоја друга работа која што е одредена како управна со посебен закон
б) активностите на Управниот суд
в) акти и дејствија преку кои се изразуваат или извршуваат надлежностите на јавните органи

Извор: Закон за општата управна постапка2. Со посебните закони одделни работи може да се уредат поинаку од овој закон, доколку... 

a) не се во спротивност со основните начела и целта на овој закон и не ја намалуваат заштитата на правата и правните интереси на странките загарантирана со овој закон 
б) не се во спротивност со основните начела и целта на овој закон
в) не ја намалуваат заштитата на правата и правните интереси на странките загарантирана со овој закон


Извор: Закон за општата управна постапка3. „Јавен орган“ претставуваат... 

a) министерствата, органите на државната управа, организации утврдени со закон, другите државни органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, како и органите на општината, на градот Скопје и општините во градот Скопје;
б) министерствата, органите на државната управа, како и органите на општината, на градот Скопје и општините во градот Скопје;
в) министерствата, другите државни органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, како и органите на општината, на градот Скопје и општините во градот Скопје;


Извор: Закон за општата управна постапка4. „Колегијален орган“ претставува... 

a) тело кое е составено од три или повеќе членови, а кое врз основа на закон е овластено да постапува, решава и презема други управни дејствија во управни работи
б) тело кое е составено од најмалку два членови

Извор: Закон за општата управна постапка5. „Управен акт“ е...

a) поединечен акт на јавен орган кој е донесен врз основа на закон со кој се решава за правата, обврските и правните интереси на странките
б) поединечен акт на јавенорган и на управен суд 
в) секој поединечен акт

Извор: Закон за општата управна постапка


6. „Странка“ е ...

a) секое физичко
б) физичко или правно лице, по чие барање е поведена управната постапка,
в) секое физичко или правно лице, по чие барање е поведена управната постапка, против кое е поведена управната постапка, кое е вклучено во постапка поведена по службена должност, или кое заради заштита на своите права или правни интереси има право да учествува во управната постапка. Странка може да биде и јавен орган, подружница или друга деловна единица на трговско друштво, населба и слично или група лица, иако немаат својство на правно лице;

Извор: Закон за општата управна постапка


7. „Управен договор“ е...

a) секој договор што го склучува јавниот орган
б) договор кој јавниот орган го склучува со странката заради вршење на јавни овластувања од надлежност на јавниот орган, кога тоа е утврдено со посебен закон
в) договор помеѓу јавниот орган и друго правно лице

Извор: Закон за општата управна постапка


8. „Реален акт“ е...

a) акт или дејствие на јавниот орган што не е управен акт или управен договор, што може да има правно дејство врз правата, обврските или правните интереси на некое лице, како што се јавните информации, примање изјави, водење евиденција, издавање уверенија, дејствија на извршување и други фактички дејствија
б) секој акт или дејствие на јавниот орган што не е управен акт или управен договор
в) јавните информации, примањето изјави и водењето евиденција

Извор: Закон за општата управна постапка


9. Јавните органи постапуваат во согласност со...

a) законите
б) законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија
в) Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија

Извор: Закон за општата управна постапка


10. Во управната постапка, полномошно...

a) може да се даде писмено или усно на записник
б) не може да се даде 
в) може да се даде и на надриписар

Извор: Закон за општата управна постапка11. Поднесоците можат да се предадат .... 

a) непосредно или да се испратат по пошта, усно да се соопштат на записник и да се поднесат во електронска форма согласно закон
б) по пошта
в) непосредно или да се испратат по пошта, усно да се соопштат на записник

Извор: Закон за општата управна постапка12. Како се потврдува предавањето на писменото во управната постапка?

a) Јавниот орган по службена должност издава потврда, односно доказ за приемот, кој ги вклучува датумот и времето на приемот на поднесокот, предметот на барањето, списокот на приложени документи и роковите за издавање на управниот акт.
б) со доставница која ја потпишува примачот
в) со доставница која ја потпишува било кој возрасен член од семејството на примачот

Извор: Закон за општата управна постапка

 

13. Доставата во управната постапка се врши по пат на:

а) препорачано писмо, преку лично, посредно или јавно доставување, како и по електронски пат или со официјално објавување. 
б) непрепорачана поштенска пратка 
в) итна пратка

Извор: Закон за општата управна постапка12. Кога се работи за доставување на писмено во управна постапка, на странка чие живеалиште, односно седиште е непознато, или кога се работи за акти кои се однесуваат на повеќе странки, јавниот орган доставата...

a) ја врши со јавна објава
б) ја врши преку Министерството за внатрешни работи 
в) не ја извршува

Извор: Закон за општата управна постапка13. Ако последниот ден на рокот за одредено дејствие во управна постапка е неработен ден, ден на државен празник  и неработен ден кој се празнува , рокот истекува...

a) на првиот нареден работен ден
б) на првиот нареден ден 
в) на истиот ден

Извор: Закон за општата управна постапка14. Роковите во управната постапка се сметаат на ...

a) денови, месеци и години може и во часови 
б) денови и месеци
в) денови и недели

Извор: Закон за општата управна постапка15. Апсолутниот рок за враќање во поранешна состојба во управната постапка е ... 

a) шест месеци
б) една година 
в) три години 

Извор: Закон за општата управна постапка16. До кого се поднесува предлогот за враќање во поранешна состојба во управната постапка? 

a) до  јавниот орган кај кого требало да се изврши пропуштеното дејствие
б) до Управниот суд 
в) до Државниот управен инспекторат

Извор: Закон за општата управна постапка17. Кој ја поведува управната постапка?

a) надлежниот  јавен орган по службена должност или по повод барање на странката
б) Управниот суд по службена должност
в) Државниот управен инспекторат по барање на странката

Извор: Закон за општата управна постапка18. Барањето за поведување на управна постапка се поднесува на ... 

a) образец кој јавниот орган е должен да изготви, а на кој таксативно се наведени доказите и податоците кои странката е должна да ги приложи кон барањето и доказите и податоците кои јавниот орган надлежен за решавање на работата ги прибавува по службена должност.
б) во електронска форма
в) поднесок кој странката самата го подготвува

Извор: Закон за општата управна постапка19. Порамнувањето во управната постапка ...

a) се запишува во записник
б) се врши со донесување на управен акт 
в) го врши Управниот суд

Извор: Закон за општата управна постапка20. Порамнувањето во управна постапка мора да биде секогаш јасно и определено и не смее да биде на штета на јавниот интерес или на правниот интерес на трети лица

a) точно
б) неточно

Извор: Закон за општата управна постапка21. Странката може да дава изјави усно на записник или во писмена форма во секоја фаза од постапката

a) точно
б) неточно

Извор: Закон за општата управна постапка22. Ако во текот на постапката јавниот орган кој ја води управната постапка наиде на претходно прашање,  ќе ја прекине постапката додека не се реши претходното прашање и за тоа ја известува странката.  

a) точно 
б) неточно

Извор: Закон за општата управна постапка23. Кога постапката по претходното прашање треба да се поведе на барање од странката, известувањето за прекинот на постапката исто така содржи и упатство за ова барање ...

a) точно
б) неточно


Извор: Закон за општата управна постапка24. Исправите издадени од јавен орган на странска држава, кои во земјата каде што се издадени важат како јавни исправи,. ...

a) важат како јавни исправи и во нашата држава 
б) важат како јавни исправи и во нашата држава, само во согласност со условите на заемност и ако се прописно заверени 
в) важат како јавни исправи во нашата држава ако се прописно заверени

Извор: Закон за општата управна постапка25. Секоја јавна исправа издадена во пропишаната форма од страна на јавен орган во рамките на својата надлежност ...

a) го докажува она што во неа се потврдува или определува 
б) не го докажува она што во неа се потврдува или определува

Извор: Закон за општата управна постапка26. На увидот во управната постапка, странките...

a) имаат право да присуствуваат
б) немаат право да присуствуваат
в) не се повикуваат

Извор: Закон за општата управна постапка27. Доказите и податоците за фактите за кои службена евиденција води јавниот орган надлежен за решавање или службена евиденција води друг јавен орган, односно друг субјект кој води регистар за податоци ги прибавува: 

a) Странката по чие барање е поведена постапката
б) службеното лице кое ја води постапката
в) надлежно е вештото лице


Извор: Закон за општата управна постапка28. Во управната постапка, странкта може да ја поднесе исправата во оригинал или како заверена копија. 

a) точно
б) неточно 

Извор: Закон за општата управна постапка


29. Воведот на управниот акт содржи:

a) називот на јавниот орган што го донесува актот, пропис за надлежноста на тој орган, име на странката и на нејзиниот законски застапник или полномошник, ако го има и кратко означување на предметот на постапката.
б) назив на органот што го донесува управниот акт и пропис за надлежност на тој орган 
в) назив на органот што го донесува управниот акт, пропис за надлежност на тој орган и датум и место на донесување на управниот акт

Извор: Закон за општата управна постапка

30. Кога е пропишано дека жалбата во управната постапка не го одлага извршувањето на управниот акт, тоа мора да биде наведено во...

a) диспозитивот
б) правната поука
в) упатството за правно средства

Извор: Закон за општата управна постапка


31. Со упатството за правна поука во управниот акт странката ...

a) се известува за редовниот правен лек што може да го користи против управниот акт.
б) се известува дека може да изјави жалба или друга постапка пред суд
в) се известува дека нема право на жалба


Извор: Закон за општата управна постапка


32. Кога против управниот акт донесен во управната постапка може да се изјави жалба, во правната поука  се наведува: 

a) до кого треба да се поднесе правниот лек, во каква форма и кој е рокот за поднесување.
б) во кој рок се поднесува
в) во колку примероци се поднесува жалбата и износот на административната такса

Извор: Закон за општата управна постапка


33. Дополнителни елемент на управниот акт се: 

a) рок
б) временски рок, услов и налог
в) рок и налог

Извор: Закон за општата управна постапка

34. Против управниот акт донесен во прв степен во управната постапка, доколку не е пропишано правото на жалба, странката има право на ... 

a) жалба
б) тужба 
в) приговор

Извор: Закон за општата управна постапка


35. Управниот акт може да содржи еден или повеќе од следните дополнителни елементи.....

a) временски рок, услов и налог
б) временски рок, услов или налог
в) временски рок и налог

Извор: Закон за општата управна постапка


36. По барање на странката, јавниот орган кој донел управен акт во усна форма ...

a) не е должен да го потврди истиот во писмена форма најдоцна во рок од осум дена од денот кога е поднесено барањето
б) е должен да го потврди истиот во писмена форма најдоцна во рок од осум дена од денот кога е поднесено барањето 
в) е должен да го потврди истиот во писмена форма најдоцна во рок од петнаесет дена од денот кога е поднесено барањето

Извор: Закон за општата управна постапка


37. Странката може да изјави жалба против управниот акт :

a) во рок од 15 дена од денот на доставувањето, односно известувањето за управниот акт освен ако со материјалниот закон не е определен поинаков рок
б) во рок од 15 дена од денот на доставувањето, односно известувањето за управниот акт, освен ако со посебен закон не е определен подолг рок
в) во рок од 15 дена од денот на доставувањето, односно известувањето за управниот акт освен ако со материјалниот закон не е определен пократок рок

Извор: Закон за општата управна постапка


38. Рокот за жалба за секое лице и за секој орган на кои им се доставува управниот акт донесен во управната постапка се смета...

a) од денот на донесувањето на управниот акт 
б) од наредниот ден од денот на доставувањето на управниот акт
в) од денот на доставувањето, односно известувањето за управниот акт

Извор: Закон за општата управна постапка


39. Што мора да содржи жалба на управниот акт?

a) конкретен предлог за постапување на органот кој одлучува по жалбата
б) прилози кон жалбата во најмалку три примероци
в) управниот акт што се побива или за кој странката поднела барање, но не добила одговор од јавниот орган, го наведува органот надлежен за донесувањето или пропуштањето на актот и причините поради коишто странката не е задоволна со управниот акт или неговото пропуштање 

Извор: Закон за општата управна постапка


40. Ако жалбата во управната постапка му е предадена или испратена непосредно на второстепениот орган, тој....

a) најдоцна наредниот ден му ја испраќа на органот од прв степен
б) му ја испраќа на првостепениот орган најдоцна во рок од три дена 
в) му ја испраќа на првостепениот орган најдоцна во рок од осум дена 

Извор: Закон за општата управна постапка


41. Во управната постапка, кој испитува дали жалбата е допуштена, навремена и изјавена од овластено лице?

a) првостепениот орган
б) второстепениот орган
в) писарницата на Управниот суд

Извор: Закон за општата управна постапка


42. Недопуштената, ненавремената или жалбата изјавена од неовластено лице, органот во прв степен ќе ја отфрли со...

a) управен акт
б) заклучок 
в) одлука

Извор: Закон за општата управна постапка


43. При одлучување по жалба во управната постапка, второстепениот орган може ...

a) да ја одбие жалбата, или да ја уважи жалбата и да го поништи првостепениот управен акт во целост или делумно, или да го измени управниот акт
б) да ја одбие жалбата или да го поништи управниот акт
в) да го укине управниот акт во целост

Извор: Закон за општата управна постапка

44. Ако во постапката по жалба во управната постапка, второстениот орган утврди дека првостепениот управен акт го донел ненадлежен орган....

a) ќе го поништи тој управен акт по службена должност и предметот ќе му го достави на надлежниот орган на решавање
б) ќе го укине тој управен акт
в) ќе одлучи мериторно по жалбата

Извор: Закон за општата управна постапка


45. Ако странката се откаже од поднесената жалба, управната постапка во втор степен се запира со...

a) известување
б) управен акт
в) записник

Извор: Закон за општата управна постапка


46. Кој го доставува управниот акт донесен во втор степен во управната постапка до странката?

a) првостепениот орган
б) второстепениот орган
в) Државниот управен инспекторат

Извор: Закон за општата управна постапка


47. Ако јавниот орган утврди дека барањето за повторување на постапката е основано, тој соодветно ќе го измени или поништи побиваниот управен акт со нов управен акт. Во спротивно, јавниот орган ќе го отфрли барањето со управен акт.

a) точно 
б) неточно

Извор: Закон за општата управна постапка


48. Против управниот акт донесен во управна постапка, вo втор степен не е допуштаена жалба.

a) точно
б) неточно

Извор: Закон за општата управна постапка


49. Кога второстепениот орган ќе утврди дека првостепениот орган не го донел управниот акт во законскиот рок,...

a) да го реши предметот
б) тој треба да му наложи на првостепениот орган да донесе управен акт и да одреди рок за тоа од најмногу 30 дена по приемот на налогот
в) да ја запре постапката

Извор: Закон за општата управна постапка


50. Управниот акт против кој може да се поведе управен спор...

a) станува конечен во рок од 15 дена од денот на приемот
б) е конечен во упрaвна постапка
в) не е конечен во управната постапка

Извор: Закон за општата управна постапка


51. Управниот акт станува правосилен доколку странката...

a) се откаже од правото на жалба
б) поднесе тужба до Врховниот суд на РМ и поведе управен спор
в) поднесе жалба до надлежниот второстепен орган

Извор: Закон за општата управна постапка


52. Кога е во прашање преземање на исклучително итни мерки, со цел обезбедување на јавниот мир и безбедност или заради отстранување на непосредна опасност за животот и здравјето на луѓето или за имотот, надлежниот јавен орган може да донесе и устен управен акт...

a) точно
б) неточно

Извор: Закон за општата управна постапка


53. Управниот акт ги содржи следните делови:

a) вовед, диспозитив, образложение, правна поука, потпис од овластеното службено лице и печат
б) вовед диспозитив, образложение, назив на органот,број и датум,потпис на службеното лице и печат на органот 
в) вовед, диспозитив, и упатство за правно средство, назив на органот, број и датум, попис на службеното лице и печат на органот

Извор: Закон за општата управна постапка


54. Јавниот орган што го донел управниот акт ...

a) може во рок од шест месеци да ги исправа грешките во имињата или броевите, пишувањето или сметањето, како и други очигледни неточности во управниот акт или неговите заверени преписи ги исправа со нов управен акт
б) може во секое време да ги исправа грешките во имињата или броевите, пишувањето или сметањето, како и други очигледни неточности во управниот акт или во неговите заверени преписи
в) не може да врши исправки на грешките во управниот акт

Извор: Закон за општата управна постапка


55. За усна расправа или за друго поважно дејствие во управната постапка, како и за поважни усни изјави на странките или на трети лица во постапката ...

a) се составува записник
б) се составува службена белешка
в) се потготвува управен акт

Извор: Закон за општата управна постапка


56. Постапката по жалбата на второстепениот орган треба да се заврши без одлагање ...

a) најдоцна во рок од еден месец сметајќи од денот на предавањето на жалбата, ако со посебен пропис не е определен пократок рок 
б) најдоцна во рок од 60 дена од денот на предавање на жалбата и сите списи на предметот од првостепениот орган на второстепениот орган в) најдоцна во рок од В) во рок од 15 дена сметајќи од денот на предавањето на жалбата, ако со посебен пропис не е определен пократок рок

Извор: Закон за општата управна постапка


57. Со поништувањето на управниот акт донесен во управна постапка...

a) не се поништуваат правните последици што ги произвел таквиот управен акт
б) се поништуваат и правните последици што ги произвел таквиот управен акт
в) правните последици што ги произвел таквиот управен акт остануваат

Извор: Закон за општата управна постапка


58. Со укинување на управниот акт донесен во управна постапка...

a) се поништуваат правните последици што управниот акт веќе ги произвел, и се оневозможува натамошно произведување на правни последици од управниот акт
б) се поништуваат правните последици што управниот акт веќе ги произвел и се овозможува натамошно произведување на правни последици од укинатиот управен акт 
в) не се поништуваат правните последици што управниот акт веќе ги произвел, но се оневозможува натамошно произведување на правни последици од укинатиот управен акт

Извор: Закон за општата управна постапка


59. Упраниот спор може да се поведе против управниот акт донесен...

a) во прв степен
б) во втор степен кој станал правосилен 
в) во втор степен, како и против првостепен управен акт, против кој нема место за жалба во управната постапка

Извор: Закон за општата управна постапка


60. Инспекциски надзор над спроведување на Законот за општата управна постапка врши...

a) Министерството за информатичко општество и администрација
б) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен 
в) Државниот управен инспекторат

Извор: Закон за општата управна постапка

61. Во управната постапка, јавниот орган постапува преку....

a) функционерот
б) било кое службено лице 
в) овластеното службено лице назначено во согласност со правилата наведени во закон

Извор: Закон за општата управна постапка


62. Ако не е определено со посебен закон или подзаконски акт, функционерот кој раководи со јавниот орган, односно раководното лице е должно со....

a) со актот за организација да определи организациона единица надлежна за секој вид на управна работа во негова надлежност
б) со управен акт да овласти службено лице 
в) со одлука да овласти службено лице

Извор: Закон за општата управна постапка


63. Управните спорови во Република Македонија ги решаваат:

а) Управниот суд, Вишиот управен суд и Врховниот суд на Република Македонија
б) Управниот суд и Вишиот управен суд
в) Управниот суд и основните судови со проширена надлежност

Извор: Закон за управнитe спорови


64. По предметите за донесување на времена мерка во управните спорови судот одлучува во рок од

a) 15 дена
б) 7 дена
в) 3 дена

Извор: Закон за управнитe спорови


65. Бројот на судии во Управниот суд се определува со:

a) Одлука на министерот за правда
б) Закон
в) Одлука на Судскиот совет на Република Македонија

Извор: Закон за управнитe спорови


66. Во втор степен Вишиот управен суд одлучува:

a) во совет од пет судии
б) судија поединец
в) во совет од тројца судии

Извор: Закон за управнитe спорови


67. Управен спор се поведува:

a) жалба
б) тужба
в) тужба или жалба

Извор: Закон за управнитe спорови


68. Тужба за поведување управен спор се поднесува во рок од:

a) 60 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката
б) 30 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката
в) 15 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката

Извор: Закон за управнитe спорови


69. Ако тужбата е поднесена ненавремено, Управниот суд ќе ја отфрли со:

a) решение
б) заклучок
в) одлука

Извор: Закон за управнитe спорови


70. Против одлука на Управниот суд може да се изјави жалба во рок од:

a) 15 дена
б) 8 дена
в) 30 дена

Извор: Закон за управнитe спорови


71. Против одлука на судот донесена по тужба за повторување на постапката, барање за заштита на законитоста може да поднесе:

a) Државниот правобранител на Република Македонија
б) Јавниот обвинител на Република Македонија
в) Јавниот обвинител во основно јавно обвинителство

Извор: Закон за управнитe спорови


72. По барање за заштита на законитоста одлучува:

a) Вишиот управен суд
б) Врховниот суд на Република Македонија
в) Судскиот совет на Република Македонија

Извор: Закон за управнитe спорови


73. Во управните спорови судот одлучува за:

a) уставноста и законитоста на актите и за управната работа
б) уставноста и законитоста на актите и за надомест на штета
в) законитоста на актите и управната работа

Извор: Закон за управнитe спорови


74. Ако актот кој се оспорува не е управен акт, Управниот суд ќе ја..

a) одбие тужбата со решение
б) отфрли тужбата со заклучок
в) отфрли тужбата со решение

Извор: Закон за управнитe спорови


75. Во случај на откажување на тужителот од тужбата до донесување на одлука, Управниот суд...

a) Со заклучок ќе ја запре постапката
б) ќе донесе пресуда
в) со решение ќе ја запре постапката

Извор: Закон за управнитe спорови


76. Кога со управен акт или со управен договор се повредени законот или јавниот интерес, управен спор може да поведе:

a) Државното правобранителство на Република Македонија
б) Јавниот обвинител на Република Македонија
в) Народниот правобранител

Извор: Закон за управнитe спорови


77. Во управен спор се одлучува за:

a) именување, назанчување и разрешување на раководни државни службеници, ако поинаку не е определено со закон
б) именување, назанчување и разрешување на раководни јавни службеници
в) права од работен однос на државните и јавните службеници

Извор: Закон за управнитe спорови


78. Со пресуда со која се поништува оспорениот управен акт, во однос на надоместокот на штета, судот ќе го упати тужителот своето барање да го оствари во:

a) кривична постапка
б) парнична постапка
в) управен спор пред повисок суд

Извор: Закон за управнитe спорови


79. За повторување на постапката одлучува:

a) совет од тројца судии
б) совет од петмина судии
в) судија поединец

Извор: Закон за управнитe спорови


80. По тужба за повторување на постапка одлучува:

a) Врховниот суд на Република Македонија
б) повисокиот суд
в) Судот пред кој е завршена постапката

Извор: Закон за управнитe спорови


81. За тужбата за повторување на постапката судот одлучува на:

a) јавна седница
б) нејавна седница
в) подготвителна седница

Извор: Закон за управнитe спорови


82. Против решение по предлог за заштита поради незаконито дејствие одлучува:

a) Врховниот суд на Република Македонија
б) Вишиот управен суд
в) Управниот суд на Република Македонија

Извор: Закон за управнитe спорови


83. Во управен спор во втор степен одлучува:

a) Виш управен суд
б) Управен суд
в) Врховниот суд на Република Македонија

Извор: Закон за управнитe спорови


84. На усната расправа прво добива збор:

a) тужителот
б) жалителот
в) членот што е известител

Извор: Закон за управнитe спорови


85. Против одлуката на Управниот суд:

a) не е дозволена жалба
б) дозволена е жалба
в) дозволена е тужба

Извор: Закон за управнитe спорови


86. Против првостепените одлуки во управниот спор се изјавуваат правни средства во рок од :

a) 15 дена
б) 7 дена
в) 30 дена

Извор: Закон за управнитe спорови


87. Повторување на постапката не може да се бара по истекот на:

a) 1 година од правосилноста на одлуката
б) 5 години од правосилноста на одлуката
в) 3 години од правосилноста на одлуката

Извор: Закон за управнитe спорови


88. По поништување на управниот акт од страна на Управниот суд, надлежниот орган е должен да донесе нов управен акт:

a) најдоцна во рок од 15 дена
б) најдоцна во рок од 30 дена
в) најдоцна во рок од 60 дена

Извор: Закон за управнитe спорови


89. По предлогот за заштита поради незаконско дејствие одлучува:

a) Управен суд
б) Уставен суд
в) Врховен суд на Република Македонија

Извор: Закон за управнитe спорови


90. Судот кој одлучува по предлогот за заштита поради незаконито дејствие, одлучува во совет од:

a) 3 судии
б) 5 судии
в) 7 судии

Извор: Закон за управнитe спорови


91. Во управните спорови се одлучува за законитоста на актите на органите на државната управа донесени:

a) во судска постапка
б) во прекршочна постапка
в) во кривична постапка

Извор: Закон за управнитe спорови


92. Управните спорови во Република Македонија ги решава:

a) Управниот суд
б) Апелациониот суд
в) Прекршочна комисија

Извор: Закон за управнитe спорови


93. Управен акт е:

a) записник
б) одлука донесена во прекршочна постапка
в) пресуда

Извор: Закон за управнитe спорови


94. Во управен спор трошоците ги поднесува:

a) тужителот
б) секоја страна своите трошоци
в) жалителот

Извор: Закон за управнитe спорови


95. Доколку Законот за управните спорови не содржи соодветни одредби за постапката, ќе се применуваат одредбите од:

a) Законот за општата управна постапка
б) Законот за парничната постапка
в) Закон за медијација

Извор: Закон за управнитe спорови


96. Управен спор може да се води против:

a)  конечен управен акт
б) пресуда
в) судски налог

Извор: Закон за управнитe спорови


97. Управен спор не може да се води против:

a) Кога во постапката која му претходела на актот не се постапило според правилата на постапката
б) за работи за кои врз основа на уставни овластувања директно одлучува Собранието и претседателот на Република Македонија, освен за одлуки за именување и разрешување
в) ако актот е донесен од ненадлежен орган

Извор: Закон за управнитe спорови


98. Управниот акт може да се побива:

a) поради погрешна примена на материјалното право
б) поради погрешно утврдена фактичка состојба од страна на прекршочна комисија
в) ако актот е донесен од ненадлежен орган

Извор: Закон за управнитe спорови


99. Управен спор може да поведе Државниот правобранител на Република Македонија кога со управен акт или со управен договор се повредени:

a) право или интерес на граѓанинот
б) законот или јавниот интерес
в) права на синдикална организација

Извор: Закон за управнитe спорови


100. Тужителот во управен спор може да биде и синдикалната организација ако со управниот акт е повредено право или непосреден интерес на заснован врз закон на:

a) нејзин член
б) месна заедница
в) здружение на граѓани

Извор: Закон за управнитe спорови


101. Тужителот во управен спор може да биде и здружение на граѓани ако со управниот акт е повредено право или непосреден интерес на заснован врз закон на:

a) синдикална организација
б) нејзин член
в) месна заедница

Извор: Закон за управнитe спорови


102. Тужената страна во управниот спор е:

a) стрителот на прекршкот
б)  органот чиј акто се оспорува
в) прекршчоната комисија

Извор: Закон за управнитe спорови


103. По барање на тужителот, органот чиј акт се извршува може да го одложи извршувањето во рок од:

a) 15 дена од приемот на барањето
б) 3 дена од приемот на барањето
в) 7 дена од приемот на барањето

Извор: Закон за управнитe спорови


104. Управниот суд суди во совет против актите донесени во прекршчната постапка кога изречената глоба:

a) го надминува износот од 3.000 евра во денарска противвредност
б) го надминува износот од 5.000 евра во денарска противвредност
в) го надминува износот од 1.000 евра во денарска противвредност

Извор: Закон за управнитe спорови


105. Судија поединец суди во спорови поведени против актите донесени во прекршочна постапка:

a)  за кои е пропишана посебна прекшочна мерка, одземање на предмети
б) е предвидена забрана за вршење професија, дејност или должност
в) за кои не е пропишана посебна прекршочна мерка, одземање на предмети

Извор: Закон за управнитe спорови


106. Управниот акт може да се побива:

a) кога во постапката која му претходела на актот не се постапило според правилата на постапката
б) поради погрешно утврдена фактичка состојба од страна на бвторостепениот суд
в) за работи за кои врз основа на уставни овластувања директно одлучува Собранието и претседателот на Република Македонија, освен за одлуки за именување и разрешување.

Извор: Закон за управнитe спорови


107. Во управниот спор:

a) не може да се бара враќање на одземените предмети
б) може да се бара враќање на одземените предмети
c)може да се бара враќање само на одземената имотна корист

Извор: Закон за управнитe спорови

А. IV Прашања во врска со положбата и други општи прашања за вработените во јавниот сектор 

1. Вработени во јавен сектор се:       

а) лицата кои засновале работен однос во институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон
б) лицата кои засновале работен однос во органите на државната и на локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот  и со закон, како и во институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од општините, Градот Скопје и општините во Градот Скопје
в) лицата кои засновале работен однос во општините, Градот Скопје и општините во Градот Скопје

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


2. Лицата кои добиле мандат да извршуваат функција на претседателски, парламентарни или на локални избори, лицата кои добиле мандат да извршуваат функции во извршната или во судската власт преку избор или именување од Собранието на Република Македонија или од органите на локалната власт, како и други лица кои согласно закон се избрани или именувани на функција од носителите на законодавната, извршната или судската власт, се сметаат за вработени во јавниот сектор

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


4. Давателите на јавни услуги во областа на комуналните дејности не се сметаат за вработени во јавен сектор:           

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


5. За прашања кои се однесуваат на работниот однос на вработените во јавниот сектор се применуваат општите прописи за работните односи, само доколку...       

а) се работи за прашања што не се уредени со Законот за вработените во јавниот сектор, посебните закони и колективните договори
б) се работи за прашања кои се уредени со Законот за вработените во јавниот сектор и овој закон упатува на дополнителна примена и на општите прописи за работните односи
в) се работи за прашања што не се уредени со Законот за вработените во јавниот  сектор, како и за прашања за кои Законот за вработените во јавниот сектор не упатува на примена на посебен закон и колективен договор, а се однесува на работниот однос на вработениот

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

6. Начелото  на  еднакви  услови и  еднаков  пристап  до  работно  место, во согласност со Законот за вработените во јавниот сектор значи дека:    

а) институциите имаат обврска слободните работни места и условите за нивно пополнување да ги огласуваат преку интерен, односно јавен оглас
б) на јавниот, односно интерниот оглас се избира најстручниот и најкомпетентниот кандидат за работното место
в) сите вработени во јавниот сектор имаат право на еднакви организациски, просторни и технички услови

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


7. Институциите имаат обврска слободните работни места и условите за нивно пополнување да ги огласуваат преку објавување:       

а) јавен, односно интерен оглас
б) јавен повик
в) соопштение до јавноста

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


8. Унапредувањето на вработените во јавниот сектор се врши преку 

а) објавување на интерен оглас при што во транспарентна, фер и конкурентна постапка на селекција, во која врз основа на оценката за учинокот, стручноста и компетентноста на кандидатите, се избира најдобриот кандидат за работното место од редот на вработените во институцијата
б) објавување на јавен оглас при што во транспарентна, фер и конкурентна постапка на селекција, во која врз основа на оценката за учинокот, стручноста и компетентноста на кандидатите, се избира најдобриот кандидат за работното место од редот на вработените во институцијата
в) преземање при што во транспарентна, фер и конкурентна постапка на селекција, во која врз основа на оценката за учинокот, стручноста и компетентноста на кандидатите, се избира најдобриот кандидат за работното место од редот на вработените во институцијата

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

9. Примена  на  начелото  на  управување  со  ефектот  на  вработените  во јавниот сектор подразбира:                      

а) обврска на институциите да воспостават процедури за управување со ефектот на вработените, преку кои ќе се следи нивната работа, ќе се оценуваат и ќе се предлагаат мерки за подобрување на ефектот
б) обврска на вработените да ги извршуваат работите и работните задачи утврдени во актите за систематизација на работни места во институциите
в) обврска на институциите да ги унапредат вработените

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


10. Примена на начелото на сервисна ориентираност за вработените во јавниот сектор подразбира:          

a) вработените во институциите на јавниот сектор да се сервисно ориентирани, односно да се активни, иновативни, кооперативни и флексибилни со цел ефикасно и ефективно остварување на правата и интересите на странките, со истовремена грижа за јавниот интерес
б) вработените во институциите на јавниот сектор да се сервисно ориентирани, односно да се активни, иновативни, кооперативни и флексибилни со цел ефикасно и ефективно остварување на правата и  интересите на странките, не водејќи сметка за јавниот интерес
в) вработените во институциите на јавниот сектор да се сервисно ориентирани, односно да се активни, иновативни, кооперативни и флексибилни со цел ефикасно и ефективно остварување на сопствениот интерес

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

11. Примената  на начелото на транспарентност и доверливост за вработените во јавниот сектор подразбира ...    

а) вработените во јавниот сектор при вршењето на работите и на работните задачи се должни да обезбедат пристап до информации од јавен карактер на начин и под услови утврдени со закон
б) вработените во јавниот сектор при вршењето на работите и на работните задачи не смеат да обезбедат пристап до информации од јавен карактер за надворешните лица
в) вработените во јавниот сектор при вршењето на работите и на работните задачи се должни да побараат дозвола од Министерството за информатичко општество и администрација заради обезбедување на пристап до информации од јавен карактер

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


12. Работните места на вработените во јавниот сектор се групираат во:      

а) две групи
б) три групи
в) четири групи

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


13. Која од наведените групи не се смета за група на вработени во јавниот сектор:      

а) даватели на јавни услуги
б) помошно - технички лица
в) функционери

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


15. Во рамки на секоја подгрупа на работни места на вработените во јавниот сектор се утврдуваат:                    

а) една или повеќе групи на работни места
б) една или повеќе категории на работни места
в) едно или повеќе нивоа на работни места

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


16. Во рамки на секоја категорија на работни места на вработените во јавниот сектор се утврдуваат:             

а) една или повеќе подгрупи на работни места
б) едно или повеќе нивоа на работни места
в) една или повеќе групи на работни места

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


17. Категориите и нивоата на работните места во јавниот сектор се утврдуваат во:             

а) Законот за работните односи
б) Законот за вработените во јавниот сектор
в) посебните закони и колективните договори

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


18. Каталогот на работните места во јавниот сектор го воспоставува и води:    

а) Агенцијата за вработување на Република Македонија
б) Министерството за информатичко општество и администрација
в) Агенцијата за администрација

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

19. Што се регулира со актот за внатрешна организација на институцијата:       

а) видот и бројот на организациските единици и нивниот делокруг на работа
б) начинот на однесување на вработените во институцијата
в) име и презиме на сите вработени во институцијата

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


20. Актот за внатрешна организација и актот за систематизација на работните места за секоја институција од јавниот сектор го донесува:

а) надлежен државен орган утврден со закон
б) раководното лице на институцијата
в) раководителот на организационата единица за управување со човечките ресурси во институцијата

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


21. Со актот за систематизација на работните места во институцијата се регулира/ат:       

а) описите на работните места
б) начинот на однесување на вработените
в) видот и бројот на организациските единици и нивниот делокруг на работа

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


22. Регистарот на вработените во јавниот сектор го воспоставува и во електронска форма го води:       

а) Централниот регистар
б) Министерството за внатрешни работи
в) Министерството за информатичко општество и администрација

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


23. Законот за вработените во јавниот сектор допушта вработување на определено време:           

а) да
б) не
в) да, но само во определени случаи таксативно наведени во законот

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


24. Полното работно време на вработените во јавниот сектор изнесува: 

а) 40 часа неделно
б) 42 часа неделно
в) 48 часа неделно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


25. Општите права и должности  на вработените во јавниот сектор се уредуваат со:   

а) посебните закони и колективните договори
б) Законот  за работните односи
в) Законот за вработените во јавниот сектор

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


26. Со посебните закони се уредуваат  ...              

a) општите права и должности кои важат за сите вработени во јавниот сектор
б) заедничките начела кои важат за сите вработени во јавниот сектор
в) други права и должности кои произлегуваат од работниот однос на вработените, а кои не се уредени во Законот за вработените во јавниот сектор

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


27. Вработените во јавниот сектор имаат право на плата и надоместоци од плата во согласност со:                   

а) посебните закони, колективните договори или општите прописи за работните односи
б) Законот за вработените во јавниот сектор
в) Одлука на министерот за финансии

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


28. На вработените во јавниот сектор им мируваат правата и должностите од работниот однос само во случаите...                     

а) кога се именувани на јавна функција утврдена со закон
б) кога се именувани на јавна функција утврдена со закон или кога им е одобрено неплатено отсуство поради стручно усовршување кое не е финансирано од институцијата
в) кога се именувани на јавна функција утврдена со закон, кога се упатени на работа во странство во рамките на меѓународна, техничка, просветна, здравствена, културна, научна и друг вид на соработка, кога се упатени на работа во дипломатско или конзуларно претставништво, кога брачните другари им се упатени на работа во странство во погоре наведените случаи или кога им е одобрено неплатено отсуство поради стручно усовршување кое не е финансирано од институцијата

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

29. Вработените во јавниот сектор имаат право на неплатено отсуство, во времетраење од најмногу:                

а) 1 година
б) 3 години
в) 2 години

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


30. Доколку за времетраењето на мирувањето на работниот однос на вработените во јавниот сектор, се променат посебните услови за нивното работно место ...               

а) истите се должни да ги исполнат новите услови во рок од две години од денот на враќањето во институцијата
б) истите не се должни да ги исполнат новите услови
в) истите не можат да се вратат на истото работно место во институцијата

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

31. Вработените во јавниот сектор кои се кандидирале на парламентарни, претседателски или локални избори, имаат право на неплатено отсуство...:       

а) за време на изборната кампања за изборите на кои учествуваат
б) во времетраење од 15 дена, сметано од почетокот на изборната кампања за изборите на кои учествуваат
в) немаат право на неплатено отсуство за време на изборната кампања за изборите на кои учествуваат

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


33. Ако вработените во јавниот сектор не го предупредат непосредно претпоставениот дека задачата што им ја дал е неуставна, односно незаконита и истата ја извршат, за нејзиното извршување ќе одговараат :                

а) вработените
б) вработените и нивниот непосредно претпоставен
в) непосредно претпоставениот и неговиот раководител

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


34. Доколку работната задача дадена од функционерот кој раководи со институцијата, односно од непосредно претпоставениот е неуставна, односно незаконита, вработениот е должен е да му укаже на лицето кое што му ја дало задачата на неуставноста, односно незаконитоста на дадената задача и да постапи по истата...:                     

а) без оглед дали задачата е дадена  усно или во писмена форма
б) доколку е дадена во писмена форма
в) доколку во писмена форма се согласи со нејзиното извршување

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


36. Вработените во јавниот сектор, ако оценат дека извршувањето на дадената работна задача претставува кривично дело, не можат да бидат повикани на одговорност заради даденото известувањето за тоа до непосредно повисокиот претпоставен од оној кој им ја дал задачата, како и до Државната комисија за спречување на корупција:        

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

37. Во случај на спреченост за доаѓање на работа, вработените во јавниот сектор се должни да го известат непосредно претпоставениот, односно раководното лице на институцијата...                       

а) до истекот на дневното работно време на работодавачот
б) во рок од 24 часа
в) во рок од три работни дена

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


38. Во случај на спреченост за доаѓање на работа поради виша сила, вработените во јавниот сектор се должни да го известат непосредно претпоставениот, односно раководното лице на институцијата...:     

а) до истекот  на дневното работно време на работодавачот
б) веднаш по престанувањето на причината која го оневозможила известувањето
в) во рок од 24 часа по престанувањето на причината која го оневозможила известувањето

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


39. Во случај на спреченост за доаѓање на работа поради виша сила, вработените во јавниот сектор се должни да го известат непосредно претпоставениот, односно раководното лице на институцијата, веднаш по престанувањето на причината која го оневозможила известувањето         

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


40. Во случај на спреченост за доаѓање на работа, вработените во јавниот сектор се должни да го известат непосредно претпоставениот, односно раководното лице на институцијата, веднаш по престанувањето на причината за спреченоста за доаѓањето на работа              

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


41. Во случај на спреченост за доаѓање на работа, вработените во јавниот сектор се должни да го известат непосредно претпоставениот, односно раководното лице  на  институцијата, до истекот на дневното работно време на работодавачот                

а) неточно
б) точно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор 

 

42. Во случај на вонредни околности (природни непогоди, епидемии, поплави и сл.) вработените во јавниот сектор, можат без нивна согласност да бидат упатени на извршување работи и работни задачи кај работодавач надвор од местото на нивното живеење                

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


43. Во случај на вонредни околности (природни непогоди, епидемии, поплави и сл.)  вработените  во  јавниот  сектор  можат   да  бидат  упатени  на  извршување работи  и работни задачи кај работодавач надвор од местото на нивното живеење:                  

а) доколку се согласат
б) доколку се согласат во писмена форма
в) без нивна согласност

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


44. Во случај на вонредни околности (природни непогоди, епидемии, поплави и сл.) вработените во јавниот сектор можат  да бидат упатени на извршување работи и работни задачи кај работодавач надвор од местото на нивното живеење само со нивна согласност                        

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


45. Во случај на вонредни околности (природни непогоди, епидемии, поплави и сл.) вработените во јавниот сектор можат без нивна согласност да бидат упатени на извршување работи и работни задачи кај работодавач надвор од местото на нивното живеење, се додека траат вонредните околности:                  

а) без оглед на нивното времетраење
б) но не подолго од една година
в) но не подолго од три месеци

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


46. Вработениот во јавниот сектор, во институцијата во која ги извршува работите и работните задачи, не смее на себе да носи или да истакнува партиски симболи во...:            

а) просторијата на функционерот кој раководи со институцијата
б) работните простории и во просториите на институцијата
в) просториите во кои работи со странки

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


47. Вработените во јавниот сектор во текот на работното време смеат директно да учествуваат во изборните активности или во други јавни настапи од тој вид:          

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


48. Вработените во јавниот сектор во работните простории и во просториите на институцијата не смеат да ги искажуваат или да ги застапуваат своите политички или партиски уверувања        

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


49. Вработените во јавниот сектор, со своето членство во политичка партија и со учество во партиски активности, смеат да го доведат во прашање вршењето на работата и работните задачи од работното место во институцијата   

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


50. Подароци, примени од страна на службени лица или од меѓународни организации, дадени за време на посети, гостувања или во други слични околности, се сметаат за протоколарни подароци         

а) неточно
б) точно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


52. Одговорноста на вработените во јавниот сектор за вршење на работите и работните задачи од работното место може да биде:          

а) дисциплинска и/или материјална
б) дисциплинска
в) материјална

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


53. Одговорноста  за сторено кривично дело, односно прекршок...: 

а) ја исклучува дисциплинската одговорност на вработените во јавниот сектор
б) во зависност од тежината на стореното кривично дело, односно прекршок, ја исклучува, односно не ја исклучува  дисциплинската одговорност на вработените во јавниот сектор
в) не ја исклучува дисциплинската одговорност на вработените во јавниот сектор

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


54. Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок, ја исклучува дисциплинската одговорност на вработените во јавниот сектор

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


55. Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок, не ја исклучува дисциплинската одговорност на вработените во јавниот сектор 

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


56. Вработените во јавниот сектор, за вршењето на работите и работните задачи од работното место, се:      

а) колективно одговорни
б) лично и/или колективно одговорни, во зависност од работното место на кое се распоредени во институцијата и од видот на дисциплинскиот престап
в) лично одговорни

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


57. На вработените во јавниот сектор работниот однос им престанува:      

а) со спогодба, по нивно барање, по сила на закон и во други случаи утврдени со закон и/или колективен договор
б) со спогодба или по нивно барање
в) по сила на закон

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

58. Мобилност  на вработените во јавниот сектор е:               

а) хоризонтално движење на вработен од едно на друго работно место во рамки на јавниот сектор
б) вертикално  движење на вработен од едно на друго работно место во рамки на истата група на работни места
в) хоризонтално движење на вработен од едно на друго работно место во рамки на истата група на работни места

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


59. Мобилност  на вработените во јавниот сектор се врши:       

а) преку објавување на јавен оглас
б) без објавување на интерен, односно јавен оглас
в) преку објавување на интерен, односно јавен оглас

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


60. Мобилност  на вработените во јавниот сектор се врши преку:            

а) распоредување, односно преземање на вработениот  на работно место во рамките на иста група на работни места, независно  од категоријата и  нивото на работното место
б) распоредување, односно преземање на вработениот на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое вработениот ги исполнува општите и посебните услови утврдени во актот на систематизација на работни места во институцијата во која се распоредува или се презема
в) распоредување, односно преземање на вработениот на работно место во исто звање

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


61. Вработениот во јавниот сектор, на барање на друга институција, заради времено зголемен обем на работа, може да биде времено распореден на работно место на кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани со актот за систематизација на другата институција:               

а) за времетраење од најмалку еден месец, а најмногу една година
б) за времетраење од најмалку еден месец, а најмногу шест месеци
в) за времетраење од најмалку еден месец, а најмногу дваесет и четири месеци
г) се додека не престане потребата за тоа

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

62. Вработениот во јавниот сектор, на барање на друга институција, заради времено зголемен обем на работа, може да биде времено распореден на работно место на кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани со актот за систематизација на другата институција...:                             

а) по претходна писмена согласност на раководните лица на институциите, без претходна  согласност на вработениот
б) по претходна писмена согласност на вработениот и на раководните лица на институциите
в) по претходна писмена согласност на вработениот и  на раководното лице на институцијата во која истиот е вработен

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


63. При распоредувањето на вработениот во јавниот сектор во истата институција или при временото распоредување на вработениот во друга институција, работното место на кое се распоредува не смее да биде:           

а) надвор од местото во кое се наоѓа работното место на кое истиот бил вработен пред распоредувањето
б) оддалечено повеќе од 25 километри од  работното место на кое истиот бил вработен пред распоредувањето
в) оддалечено повеќе од 50 километри од  работното место на кое истиот бил вработен пред распоредувањето

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


64. Трансфер – листи за можни преземања на вработените во јавниот сектор води:

а) Министерството за финансии
б) Министерството за информатичко општество и администрација
в) Агенција за администрација

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


65. Вработениот  во јавниот сектор, може да биде преземен од една во друга институција на работно место на исто ниво, односно на работно место на кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани со актот за систематизација на другата институција, ако за тоа се согласат вработениот и раководните лица на двете институции, а по претходна согласност   на ...             

а) Министерството за информатичко општество и администрација и органот надлежен за давање согласност на годишниот план за вработување на институцијата во однос на буџетот
б) Министерството за информатичко општество и администрација и Агенцијата за администрација
в) Агенцијата за администрација и Министерството за финансии

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


66. Вработениот во јавниот сектор чие работно место се укинува, се евидентира на Трансфер – листата на можни преземања и ...              

а) може да биде преземен во друга институција, на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација, ако за тоа се согласат вработениот и раководното лице на другата институција, а по претходна согласност на Министерството за информатичко општество и администрација и органот надлежен за давање на согласност на годишниот план за вработување на институцијата во однос на буџетот
б) може да биде преземен во друга институција, на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација, ако за тоа се согласат раководните лица на институциите
в) по истекот на три месеца од денот на евидентирањето на Трансфер-листата на можни преземања се распоредува на било кое работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација 

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор

 

67. Вработениот чие работно место се укинува се евидентира на Трансфер-листата на можни преземања и може да биде преземен во друга институција, на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација...                 

а) ако за тоа се согласат вработениот и раководното лице на другата институција, а по претходна согласност на Министерството за информатичко општество и администрација и органот надлежен за давање на согласност на годишниот план за вработување на институцијата во однос на буџетот
б) без негова согласност
в) ако за тоа се согласат раководните лица на институциите и Министерството за финансии

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


68. Вработениот чие работно место се укинува се евидентира на Трансфер-листата на можни преземања и може да биде преземен во друга институција...                   

а) на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација
б) на било кое работно место, доколку се согласи со тоа
в) на работно место кое е предвидено во актот за систематизација на работните места, а е упразнето

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


69. Вработениот чие работно место се укинува се евидентира на Трансфер-листата на можни преземања и може да биде преземен во друга институција, на работно место на исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација, ако за тоа се согласат вработениот и раководното лице на другата институција, а по претходна согласност на:              

а) Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за финансии
б) Министерството за информатичко општество и администрација и органот надлежен за давање согласност на годишниот план за вработување на институцијата во однос на буџетот
в) Агенцијата за администрација

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


70. Институцијата во која се презема вработен во јавен сектор, односно вработен чие работно место се укинува, согласно Законот за вработените во јавниот сектор,  не смее да биде оддалечена од институцијата во која истиот бил вработен пред преземањето       

а) точно
б) неточно

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


71. Институцијата во која се презема вработен во јавен сектор чие работно место се укинува, не смее да биде ...                

а) надвор од местото во кое се наоѓа институцијата во која истиот бил вработен пред преземањето
б) оддалечена повеќе од 25 километри од институцијата во која истиот бил вработен пред преземањето
в) оддалечена повеќе од 50 километри од институцијата во која истиот бил вработен пред преземањето

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


72. Институцијата во која се презема вработен во јавен сектор чие работно место се укинува не смее да биде оддалечена повеќе од 50 километри од  институцијата  во  која  бил вработен пред преземањето, освен  ако ...:     

а) преземањето е на барање на вработениот
б) двете институции се наоѓаат  во едно поголемо  населено место
в) постои бесплатен организиран превоз до институцијата во која се презема вработениот

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


73. Во рамките на секоја група на работни места на вработените во јавниот сектор се утврдуваат: 

а) најмалку две категории на работни места
б) една или повеќе подгрупи на работни места
в) пет нивоа на работни места

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


74. Доколку вработениот во јавен сектор смета дека работната задача дадена од функционерот кој раководи со институцијата, односно непосредно претпоставениот, е неуставна односно незаконите.... 

а) должен е да му укаже на лицето  кое му ја дало задачата на неуставноста односно незаконитоста на истата
б) Не е долежен е да му укаже на лицето  кое му ја дало задачата на неуставноста односно незаконитоста на истата

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


75. Доколку вработениот во јавен сектор смета дека работната задача дадена од функционерот кој раководи со институцијата, односно непосредно претпоставениот, е неуставна односно незаконите, должен е да му укаже на лицето  кое му ја дало задачата на неуставноста односно незаконитоста на задачата дадена во писмена форма и истата да ја изврши, освен..... 

а) ако одлучи, покрај даденото укажување на лицето  кое му ја дало задачата за неуставноста односно незаконитоста на дадената задача, за тоа писмено да го извести и непосредно повисокиот претпроставен од оној кој му ја дал задачата.
б) ако оцени дека нејзиното извршување претставува кривично дело и веднаш за тоа писмено го извести непосредно повисокиот претпроставен од оној кој му ја дал задачата, како и Државната комисија за спречување на корупција.
в) ако оцени дека нејзиното извршување претставува кривично дело, за кое е пропишано казна затвор во траење подолго од шест месеци и веднаш за тоа писмено го извести непосредно повисокиот претпроставен од оној кој му ја дал задачата, како и Државната комисија за спречување на корупција.

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


76Во согласност со Законот за вработените во јавниот сектор, вработениоте во јавниот сектор не смеат да примаат подроци поврзани со нивната работа: 

а) со исклучок на протоколарни подароци и повремени подароци од пониска вредност
б) со исклучок на протоколарни подароци од пониска вредност
в) не смеат да примаат подароци

Извор:  Закон за вработените во јавниот сектор


77. Вработениот чие работно место се укинало и се евидентирал на Трансфер – листата на можни превземања, доколку не ја потпише понудената спогодба за преземање во друга институција, на работно место во исто ниво, односно на работно место за кое ги исполнува општите и посебните услови пропишани во актот за систематизација: 

а) се враќа во институцијата од која требало да биде превземен
б) се враќа на Трансфер – листата на можни превземања
в) му престанува работниот однос

Извор:  Закон за вработените во јавниот секторА.V Прашања во врска со правата од работен однос на административните службеници


1. Статусот и надлежноста на Агенцијата за администрација се регулирани со:                      

а) Законот за административни службеници
б) Законот за државните институции
в) Законот за Агенцијата за администрација на Република Македонија

Извор: Закон за административни службеници


2. Административен службеник е лице кое засновало работен однос заради вршење на работи од административна природа во:             

а) органите на државната и локалната власт и во други државни органи основани во согласност со устав и со закон и во институциите што вршат дејности од областа на образованието, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Македонија или од општините, од градот Скопје и општините на градот Скопје
б) административната служба на јавните претпријатија
в) Административниот совет на јавниот сектор

Извор: Закон за административни службеници


4. Во зависност од институцијата во која е вработен, административниот службеник може да биде:                            

а) државен службеник и јавен службеник
б) службеник и овластено службено лице
в) службеник и давател на јавна услуга

Извор: Закон за административни службеници

 

5.  За прашања што се однесуваат на работниот однос на административните службеници, а што не се уредени со Законот за административни службеници, со Законот за вработени во јавниот сектор или со посебните закони и со колективни договори, се применува:           

а) општите прописи за работните односи
б) Законот за организација и работа на државната управа
в) Законот за општа управна постапка

Извор: Закон за административни службеници


6. Изразот „работно место" употребен во Законот за административни службеници  означува:              

а) посебна категорија во организациска единица
б) одделно ниво во актот за систематизација
в) најмала единица во организациската структура на институцијата која во актот за систематизација е опишана со ниво, општи и посебни услови, цели и работни задачи и други податоци од интерес за работното место

Извор: Закон за административни службеници


7. Изразот „сродни работни места" употребен во Законот за административни службеници  означува:                                             

а) работни места во една организациска единица
б) работни места во ист ресор
в) работни места од исто ниво за кои се бара ист степен и ист вид на образование

Извор: Закон за административни службеници


8. Изразот „стручни  квалификации" употребен во Законот за административни службеници означува:                

а) диплома од завршено насочено образование на кандидатот
б) формално образование и други форми на стручно образование на вработениот за кои поседува диплома или сертификат
в) квалификации стекнати низ практична работа на конкретно работно место

Извор: Закон за административни службеници


9. Изразот „работни компетенции" употребен во  Законот за административни службеници означува:              

а) збир од знаења, вештини и способност на вработениот административен службеник да ги извршува работите и работните задачи на работното место
б) вештини стекнати низ работа
в) знаења стекнати со обуки

Извор: Закон за административни службеници


10. Изразот „работно искуство во струката" употребен во Законот за административни службеници го означува:                               

а) периодот на работен стаж или искуство стекнато во струката, почнувајќи од првото засновање на работен однос
б) периодот на работен стаж стекнат по било каков основ
в) периодот евидентиран во агенција за вработување како работен стаж, кој вработениот го поминал во работен однос по стекнување на определен степен и вид образование и во кој вршел работи и работни задачи за кои е потребен таков степен и вид на образование

Извор: Закон за административни службеници


11. Кои институции се надлежни за координација на управувањето со административните службеници:                                                                                

а) Министерството за информатичко општество и администрација,  Министерството за финансии, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и Агенцијата за администрација
б) Министерството за информатичко општество и администрација и Агенцијата за вработување на Република Македонија
в) Министерството за финансии, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и Агенција за вработување на Република Македонија

Извор: Закон за административни службеници


14. Агенцијата за администрација е:            

а) орган во состав на Министерството за информатичко општество и администрација
б) самостоен државен орган со својство на правно лице, со права, обврски и одговорности утврдени со Законот за административни службеници
в) самостоен орган на државна управа

Извор: Закон за административни службеници


15. Агенцијата за администрација за својата работа е одговорна пред:     

а) Собранието на Република Македонија
б) Министерството за информатичко општество и администрација
в) Владата на Република Македонија

Извор: Закон за административни службеници


16. Со Агенцијата за администрација раководи:          

а) Директор
б) Генерален секретар
в) Министер

Извор: Закон за административни службеници


17. Директорот на Агенцијата за администрација  се именува за период од:

а) пет години
б) шест години
в) четири години

Извор: Закон за административни службеници


18. По жалби и приговори на административните службеници во втор степен одлучува:                          

а) Агенцијата за администрација
б) Министерот за информатичко општество и администрација
в) Директорот на институцијата

Извор: Закон за административни службеници


19. Административните службеници се класифицираат според  следниве обележја на категориите:            

а) А, Б, В и Г
б) I, II, III и IV
в) раководни и извршни административни службеници

Извор: Закон за административни службеници


20. Административните  службеници  се  класифицирани во следниве категории:              

а) Категорија I - директори,  категорија II – раководители на сектор,  категорија III  - раководители на одделенија и категорија IV- раководители на служба
б) Категорија А – секретари; категорија Б – раководни административни службеници;  категорија В – стручни административни службеници и категорија Г – помошно стручни административни службеници
в) Категорија - директори; категорија - раководители; категорија – извршно- административни службеници и категорија – помошен персонал

Извор: Закон за административни службеници


21. Во Законот за административни службеници е предвидена можност со актот за систематизација на работните места да бидат утврдени посебни работни места –кабинетски службеници во кабинетите на:                  

а) Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Владата на Република Македонија, потпретседателите на Собранието на Република Македонија, замениците на претседателот на Владата на Република Македонија,  Генералниот секретар на Владата на Република Македонија и министрите
б) сите министри, Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија и на Претседателот на Владата на Република Македонија
в) Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија, Претседателот на Судскиот совет на Република Македонија и Народниот правобранител на Република Македонија

Извор: Закон за административни службеници


22. Пополнување на слободните работни места во институциите заради вршење на административни работи, се врши преку постапка за:                                             

а) вработување и прераспоредување
б) вработување и унапредување
в) вработување, унапредување и мобилност преку распоредување или преземање

Извор: Закон за административни службеници


23. Постапката  за  вработување  на  административни  службеници започнува со:                

а) објавување на јавен оглас
б) јавен повик во медиумите
в) писмено соопштение на интернет страницата на институцијата

Извор: Закон за административни службеници


24. Постапките за пополнување на работно место на административен службеник се  спроведуваат по:             

а) добивање писмено одобрување од Агенцијата за вработување на Република Македонија
б) претходно известување за обезбедени финансиски средства од Министерството за финансии, односно од органот надлежен за издавање на финансиска согласност за пополнување на работни места во институцијата
в) барање согласност од Владата на Република Македонија

Извор: Закон за административни службеници


25. Постапката за унапредување на административен службеник започнува со:                         

а) објавување на интерен оглас
б) објавување на јавен оглас                                                                           
в) објавување на соопштение за медиумите

Извор: Закон за административни службеници


26. Годишниот план за вработување го донесува:                   

а) раководното лице на институцијата
б) Управниот одбор на институцијата
в) министерот од надлежниот ресор

Извор: Закон за вработените во јавниот сектор


27. Годишниот план за вработување содржи:                

а) точни податоци за предвидени нови вработувања и заминувања од службата
б) точни податоци за распоредувања на нови и постојно вработени во текот на календарската година по сите основи
в) точни податоци за состојбата на пополнетост на работните места во институцијата; податоци за планирани пензионирања и податоци за други планирани движења на вработените и план за распределба на бројот на нови вработувања во следната година по припадност на заедница

Извор: Закон за вработените во јавниот сектор


28. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор дава согласност  при донесувањето на годишниот план за вработување во:                      

а) органите на државната управа
б) институциите во јавниот сектор
в) органите на државната и локалната власт

Извор: Закон за вработените во јавниот сектор


29. За институциите буџетски корисници од прва линија кои се финансираат од Буџетот на Република Македонија и за јавните претпријатија основани од Република Македонија, при донесувањето на годишниот план за вработување согласност дава:          

а) Министерство за финансии
б) Министерство за економија
в) надлежно министерство

Извор: Закон за вработените во јавниот сектор


30. Јавниот оглас за вработување на административни службеници се објавува на:        

а) интернет страницата на институцијата која врши вработување и во најмалку три дневни весници, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик;
б) интернет страницата на Агенцијата за администрација на Република Македонија и во најмалку три дневни весници, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик;
в) интернет страницата на Министерството за информатичко општество и администрација и во најмалку два дневни весника, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Извор: Закон за административни службеници


31. Комисијата за селекција за вработување по јавен оглас ја формира:    

а) Агенцијата за администрација
б) Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор
в) Министерството за информатичко општество и администрација

Извор: Закон за административни службеници

 

32. Комисијата за селекција за вработување по јавен оглас е составена од:    

а) административен службеник од Секторот за селекција на кандидати во Агенцијата за администрација кој е претседател на Комисијата и негов заменик, раководителот на организациoната единица за управување со човечки ресурси, односно административниот службеник кој ги врши работите кои се однесуваат за управување со човечки ресурси ако нема организациона единица во институцијата која вработува и негов заменик, раководителите на организационите единици во кои работните места се пополнуваат, односно непосредно претпоставените доколку нема раководители како и нивни заменици и/или административен службеник од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор и негов заменик доколку постапката се спроведува за органи на државната управа
б) раководни административни службеници, претставници од Агенцијата за вработување на Република Македонија, Агенцијата за администрација на Република Македонија и онолку други членови од соодветните организациони единици на институциите за кои се предвидува пополнување на работните места,  како и нивни заменици
в) раководни административни службеници, претставници од Министерството за информатичко општество и администрација, Агенцијата за вработување на Република Македонија и онолку други членови од соодветните организациони единици на институциите за кои се спроведува постапка за  пополнување на работните места,  како и нивни заменици

Извор: Закон за административни службеници


33. Постапката за селекција при вработување на административен службеник се состои од:                       

а) три фази
б) четири фази
в) две фази

Извор: Закон за административни службеници


35. Административната селекција за вработување се состои од:           

а) проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, приложените докази во пријавата и нивно бодирање
б) проверка на доказите и нивно бодирање
в) проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во дневните весници

Извор: Закон за административни службеници


37. По спроведување на административната селекција, во следна фаза на постапката за селекција поминуваат:                    

а) најмногу десет пати повеќе кандидати од бројот на работните места за кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани
б) најмногу пет пати повеќе кандидати од бројот на работните места за кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани
в) најмалку пет повеќе кандидати од бројот на работните места за кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани

Извор: Закон за административни службеници

 

38. По спроведувањето на испитот за административен службеник, во следна фаза на постапката за селекција поминуваат:                   

а) најмногу пет пати повеќе кандидати од бројот на работните места за кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани на листата
б) најмногу три пати повеќе кандидати од бројот на работните места за кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани на листата
в) најмногу два пати повеќе кандидати од бројот на работните места за кои се спроведува постапката, а кои биле најдобро рангирани на листата

Извор: Закон за административни службеници


39. Проверка на веродостојноста на доказите приложени од кандидатите за вработување пријавени на јавниот оглас врши:                                        

a) Комисијата за селекција за вработување по јавен оглас
б) Министерството за информатичко општество и администрација
в) Агенцијата за администрација

Извор: Закон за административни службеници


41. Интервјуто, како дел од постапката за селекција на кандидатите пријавени на јавниот оглас за вработување на административен службеник  го спроведува:    

а) Агенцијата за администрација
б) Комисијата за селекција за вработување по јавен оглас
в) Агенцијата за вработување на Република Македонија

Извор: Закон за административни службеници


42. На интервјуто, како дел од постапката за селекција на кандидатите пријавени на јавен оглас за вработување на административен службеник,  преку ситуациони прашања се проверуваат потребните општи работни компетенции на кандидатот за категоријата на која припаѓа работното место за кое конкурирал, а преку стручни прашања или практични задачи, се проверуваат неговите посебни работни компетенции од делокругот на работното место за кое конкурирал                      

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


45. Врз основа на предлогот  од  Комисијата за селекција за вработување по јавен оглас, одлуката за избор за вработување на административен службеник ја донесува:             а) секретарот, односно раководното лице во институциите во кои не се назначува секретар

б) директорот на Агенцијата за администрација
в) Претседателот на Комисијата за селекција за вработување по јавен оглас

Извор: Закон за административни службеници


46. Против одлуката за избор за вработување, незадоволниот кандидат има право на жалба која се доставува до:                                                   

а) Агенцијата за администрација, односно до надлежен орган во согласност со  Законот за административни службеници
б) надлежен основен суд
в) Министерството за информатичко општество и администрација

Извор: Закон за административни службеници


47. Во рок од пет дена од конечноста на одлуката за избор на кандидат за вработување, раководното лице на институцијата носи решение, односно склучува договор за вработување на неопределено време со избраниот кандидат                   

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


48. Избраниот кандидат за вработување, непосредно пред стапување на работа, пред секретарот односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, потпишува:           

а) Изјава за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор, која е составен дел од Кодексот за административните службеници
б) свечена заклетва за заедничката мисија на вработените во јавниот сектор
в) согласност за распоредување на било кое работно место во институцијата, во случај на укинување на работното место на кое се вработува

Извор: Закон за административни службеници


49. Постапката на унапредување има за цел да им овозможи на административните службеници кариерно напредување, односно преминување од пониски на повисоки работни места во рамки на институцијата              

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


51. При постапка на унапредување се почитува начелото за соодветна и правична застапеност:         

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


52. На интерен оглас може да се јави:

а) административен службеник вработен во институцијата која објавува интерен оглас
б) административен службеник вработен во органите на државната и локалната власт
в) вработен од групата на даватели на услуги во дејностите од јавниот сектор

Извор: Закон за административни службеници


54. Постапката за селекција за унапредување на административен службеник се состои од:                 

а) испит за административен службеник и интервју
б) административна селекција и интервју
в) испит за административен службеник и тест на личноста

Извор: Закон за административни службеници

 

55. Административната селекција, при интерен оглас кој го објавува   институцијата,  се состои од:          

а) проверка на знаењата и способностите на пријавените кандидати
б) оценување на општите и посебните работни компетенции на пријавените кандидати
в)проверка на внесените податоци во пријавата со условите кои според Законот за административни службеници кандидатите за унапредување треба да ги исполнуваат, проверка на приложените докази во пријавата и нивно бодирање

Извор: Закон за административни службеници


56. Бодовите за административна селекција за секој пријавен кандидат на интерен оглас се утврдуваат врз основа на:             

а) збирот од просечната  оценка на највисокиот  степен на образование на кандидатот и успехот на тестот
б) збирот на последните три оцени на кандидатот добиени на редовните оценувања во институцијата, реализираните обуки и потврдите за менторство
в) мислењето на најмалку двајца раководни административни службеници

Извор: Закон за административни службеници


57. Во постапка за унапредување, Комисијата за селекција и унапредување, врз основа на составената ранг-листа на кандидатите според освоените бодови, спроведува интервју со:                  

а) најмногу три најдобро рангирани кандидати
б) најмногу пет најдобро рангирани кандидати
в) првиот најдобро рангиран кандидат

Извор: Закон за административни службеници


58. Во постапка по интерен оглас, врз основа на ранг-листата на кандидатите според освоените бодови на административната селекција и интервјуто, Комисијата за селекција и унапредување, на секретарот, односно на раководното лице во институциите во кои не се назначува секретар,  му го/ги предлага како кандидат/и за вработување:                 

а) прворангираниот кандидат
б) трите прворангирани кандидати
в) петте прворангирани кандидати

Извор: Закон за административни службеници


59. Во постапка по интерен оглас, по исклучок, интервјуто со најдобро рангираниот/те кандидат/и пријавен/и на интерниот оглас го врши секретарот, односно раководното лице во институциите во кои не се назначува секретар, и тоа за:                  

а) унапредување на административен службеник на работно место на кое било ниво во категоријата В
б) унапредување на административен службеник на работно место на кое било ниво во категоријата А
в) унапредување на административен службеник на работно место на кое било ниво во категоријата Б

Извор: Закон за административни службеници


60. Формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен јавниот оглас, ги пропишува:            

а) Министерот за информатичко општество и администрација
б) Директорот на Агенцијата за администрација
в) Комисијата за селекција и унапредување

Извор: Закон за административни службеници


61. Интерниот оглас институцијата може да го повтори пред:      

а) да се спроведе интервјуто
б) да се донесе одлука за избор
в) да се донесе одлука за објавување јавен оглас

Извор: Закон за административни службеници


62. Административниот службеник има право и обврска во текот на годината стручно да се усовршува врз основа на индивидуалниот план за стручно усовршување, како и должност да го пренесе стекнатото знаење на другите административни службеници                                 

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


63. Обуките за стручно усовршување на административни службеници можат да бидат:

а) општи и посебни
б) индивидуални и колективни
в) генерички и специјализирани

Извор: Закон за административни службеници


64. Генеричките обуки за стручно усовршување на административни службеници се вршат заради:                                             

а) генерално  усовршување на административните службеници во согласност со утврдениот распоред
б) стручно усовршување на административните службеници во согласност со рамката на општи компетенции
в) групно усовршување на административните службеници во согласност со Годишниот план за обука

Извор: Закон за административни службеници


65. Специјализираните обуки за стручно усовршување на административни службеници се вршат заради:                              

а) оспособување на административните службеници за извршување специјални работи и работни задачи надвор од описот на работното место
б) оспособување на административните службеници за извршување посебни должности и овластувања
в) стручно усовршување на административните службеници во однос на посебните компетенции

Извор: Закон за административни службеници


66. Меѓусебните права и обврски на институцијата и на административниот службеник кој е упатен на специјализирана обука за потребите на институцијата се уредуваат со ...                      

а) писмен налог во кој се утврдува точниот датум до кој административниот службеник не може да побара престанок на работниот однос, како и неговата материјална одговорност сразмерна на средствата потрошени за реализација на обуката, доколку по негова вина или на негово барање му престане работниот однос пред утврдениот датум
б) писмен договор во кој се утврдува точниот датум до кој административниот службеник не може да побара престанок на работниот однос, како и неговата материјална одговорност сразмерна на средствата потрошени за реализација на обуката, доколку по негова вина или на негово барање му престане работниот однос пред утврдениот датум
в) решение во кое се утврдува точниот датум до кој административниот службеник не може да побара престанок на работниот однос, како и неговата материјална одговорност сразмерна на средствата потрошени за реализација на обуката, доколку по негова вина или на негово барање му престане работниот однос пред утврдениот датум

Извор: Закон за административни службеници


67. Раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар е должно за секој административен службеник во институцијата да избере:                       

а) најмалку пет генерички обуки годишно и истите да ги внесе во неговиот индивидуален план за стручно усовршување
б) најмногу  пет генерички обуки годишно и истите да ги внесе во неговиот индивидуален план за стручно усовршување
в) најмногу три генерички обуки годишно и истите да ги внесе во неговиот индивидуален план за стручно усовршување

Извор: Закон за административни службеници


68. Годишната програма на генерички обуки за административни службеници ја донесува:         

а) Директорот на Агенцијата за администрација
б) Министерот за информатичко општество и администрација
в) Секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар

Извор: Закон за административни службеници


69. Обука за административно управување се предвидува за:          

а) административни службеници на работни места на нивоа Б3 и Б4
б) административни службеници на работни места на нивото В1
в) административни службеници на работно место на сите нивоа А

Извор: Закон за административни службеници


70. Испитот за административно управување е стручен испит и истиот, во согласност со закон, е посебен услов за унапредување на:                   

а) приправник
б) административен службеник на пробна работа
в) административен службеник на работно место од категоријата  Б

Извор: Закон за административни службеници


71. Испитот за административно управување го организира и спроведува:  

а) Агенцијата за администрација во соработка со институциите
б) Агенцијата за администрација во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација
в) Агенцијата за администрација во соработка со Министерството за образование и наука

Извор: Закон за административни службеници


72. Испитот  за  административно  управување,  како  стручен  испит,  се  состои од:                 

а) полагање теоретски и практичен дел
б) полагање тест и интервју
в) полагање општ и поединечен дел

Извор: Закон за административни службеници


73. Менторството како  метод  на  пренесување  на  знаења  и  вештини  меѓу административните службеници може да биде:                        

а) писмено или усно
б) организирано во форма на обука од надворешни предавачи
в) советодавно или практично

Извор: Закон за административни службеници

 

74. Кои услови треба да ги исполнува административен службеник за да може да  биде назначен за ментор:                  

а) да завршил високо образование и обука за ментор
б) да е распореден на исто работно места како и менторираниот и да има завршено обука за ментор
в) да е распореден на работно место на повисоко ниво од административниот службеник кој е менториран  и да има завршено обука за ментор

Извор: Закон за административни службеници

 

75. Регистарот на ментори на административните службеници го води: 

а) Министерството за образование и наука
б) Министерството за информатичко општество и администрација
в) Менторскиот совет

Извор: Закон за административни службеници


76. Системот за управување со ефектот на административните службеници се состои од:

а) воспоставување професионални релации меѓу административни службеници - раководители и административни службеници- извршители
б) утврдување на работните цели и задачи и на индивидуалниот план за стручно усовршување, како и постапка за оценување на ефектот на административниот службеник
в) определување на правила за давање наредби од страна на административни службеници - раководители и извршување на наредби од  страна на административни службеници - извршители

Извор: Закон за административни службеници


77. Работните цели и задачи на административниот службеник се утврдуваат од страна на:

а) претпоставениот административен службеник во соработка со административниот службеник на крајот на постапката на оценување на работните достигнувања во декември во тековната година за наредната
б) секретарот,  односно раководното лице во институциите во кои не се назначува секретар
в) Колегиумот на раководните лица во институцијата

Извор: Закон за административни службеници


78. Во индивидуалниот план кој се подготвува за стручно усовршување на административен службеник се утврдува:                     

а) потребата од дополнително стручно образование заради ефикасно извршување на утврдените работни цели и задачи и потребата од развој и унапредување на работните компетенции
б) потребата за стручно усовршување на административниот службеник заради ефикасно извршување на утврдените работни цели и задачи и потребата од развој и унапредување на работните компетенции
в) планот за полагање стручни испити во календарската година

Извор: Закон за административни службеници


79. Полугодишното интервју, како дел од процесот на континуирано следење на ефектот на административниот службеник од страна на непосредно претпоставениот административен службеник, се спроведува:             

а) два пати во тек на годината
б) еднаш во годината
в) на секои шест месеци

Извор: Закон за административни службеници


80. Постапката за подобрување на ефектот од работењето на административен службеник вклучува:               

а) дополнителни обуки или менторство и писмена опомена во која административниот службеник се предупредува на можноста да биде оценет со негативна оцена доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект
б) упатување на дополнително образование, без писмена опомена и усно предупредување на можноста да биде оценет со негативна оцена доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект

в) поведување на дисциплинска постапка и изрекување на суспензија и усно предупредување на можноста да биде оценет со негативна оцена доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект

Извор: Закон за административни службеници


81. Кога во извештајот за полугодишното интервју се утврди дека административниот службеник покажал незадоволителни резултати, му се изрекува:                 

а) писмена опомена во која административниот службеник се предупредува на можноста да биде оценет со негативна оцена доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект и обврска за дополнителни обуки и менторство
б) казна во висина од 20% од просечната плата која му е исплатена во претходната година
в) решение за престанок на работниот однос

Извор: Закон за административни службеници


82. Оценувањето  на административните службеници се  спроведува:          

а) повремено
б) по договор
в) задолжително

Извор: Закон за административни службеници


83. Оценувањето на административните службеници задолжително се спроведува од страна на непосредно претпоставениот административен службеник:              

а) два пати во текот на годината
б) еднаш во годината
в) на секои три месеци

Извор: Закон за административни службеници


84. Годишната оцена на административниот службеник се добива врз основа на оценките на:

а) раководното лице на институцијата
б) непосредно претпоставениот административен службеник, на четири други административни службеници во институцијата и двајца оценувачи кои не се вработени во институцијата, а со кои административниот службеник има непосредна соработка
в) непосредно претпоставениот административен службеник и на двајца  други административни службеници во институцијата, а со кои администртивниот службеник има непосредна соработка

Извор: Закон за административни службеници


85. Работата на административниот службеник, во однос на квалитетот, ефективноста и ефикасноста во работењето, почитувањето на роковите и нивото на исполнување на утврдените работни цели и задачи, нивото на вклученост и посветеност на работата, придонесот во реализација на стратешкиот план за стручно усовршување и однесувањето на административниот службеник, имајќи го предвид и извештајот од полугодишното интервју, може да биде оценета од страна на оценувачот:        

а) со оценка "А", "Б", "В", "Г" или "Д"
б) со оценка "1", "2", "3", "4" или "5"
в) со оценка "особено се истакнува", " се истакнува", "задоволува", "делумно задоволува" или  "не задоволува"

Извор: Закон за административни службеници


87. Годишната  оцена  на  административниот  службеник  се  добива врз основа на:            

а) оценката на непосредно претпоставениот административен службеник, односно, оценувачот која учествува со 65% и оценката на секретарот, односно раководното лице во институциите во кои не се назначува секретар која учествува со 35%
б) оценката на непосредно претпоставениот административен службеник, односно, оценувачот која учествува со 65%, како и од просечната оценка од четири други административни службеници со кои административниот службеник непосредно соработувал и тоа двајца на пониско и двајца на исто ниво, како и двајца оценувачи кои не се вработени во институцијата, а со кои административниот службеник има непосредна соработка која учествува со 35%
в) оценката на секретарот, односно раководното лице во институциите во кои не се назначува секретар која учествува со 65% и оценката на министерот за информатичко општество и администрација која учествува со 35%

Извор: Закон за административни службеници


89. Против постапката за оценување незадоволниот кандидат има право во рок од осум дена да поднесе жалба до:                  

а) Агенцијата за администрација,  односно до надлежен орган во согласност со  Законот за административни службеници
б) Државниот управен инспекторат
в) Државниот  инспекторат за труд

Извор: Закон за административни службеници

 

90. Оценувањето на административниот службеник, кој во текот на годината за која се врши оценувањето, преку постапка на мобилност е распореден, односно преземен на друго работно место, го врши:          

а) новиот, врз основа на писмен извештај од претходниот оценувач
б) претходниот оценувач
в) Комисија за оценување

Извор: Закон за административни службеници


93. Годишната оцена на административниот службеник може да биде: „А"- доколку има вредност од 4,51 до 5,00; „Б"-доколку има вредност од 3,51 до 4,50;  „В"- доколку има вредност од 2,51 до 3,50; „Г"- доколку има вредност од 1,51 до 2,50 и „Д"- доколку има вредност од 1,00 до 1,50                        

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


94. Административните службеници, освен оние кои со Изборниот законик се ослободени, се должни да учествуваат во работата на органите во кои се избрани за организирање и спроведување на изборна постапка, односно попис на населението во Република Македонија                       

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници

 

95. Административниот службеник е лично одговорен за вршењето на работите и работните задачи од работното место                  

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


96. Административниот службеник одговара дисциплински доколку стори повреда на службената должност                                                  

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


97. Одговорноста за сторено кривично дело, односно прекршок, не ја исклучува дисциплинската одговорност                                                           

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


98. Дисциплинската неуредност како вид на дисциплинска одговорност на административниот службеник подразбира полесна повреда на работната дисциплина, на работните задачи, на угледот на институцијата или на угледот на административниот службеник:                       

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


99. Дисциплински престап како вид на дисциплинска одговорност на административниот службеник подразбира потешка повреда на службената должност, на работната дисциплина, на угледот на институцијата или на угледот на административниот службеник:           

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


100. Незаконитото располагање со материјални и финансиски средства од страна на административниот службеник претставува:                    

а) дисциплинска неуредност
б) дисциплински престап
в) дисциплински прекршок

Извор: Закон за административни службеници

 

101.  Доколку административниот службеник не дојде на работа два работни дена во текот на една календарска година без оправдување,  сторува:                                                                 

а) дисциплинска неуредност
б) дисциплински престап

Извор: Закон за административни службеници

 

102. Доколку административниот службеник злоупотреби лични или  доверливи податоци, сторува:                     

а) дисциплински престап
б) дисциплинска неуредност

Извор: Закон за административни службеници


103. Доколку административниот службеник одбие да оди на стручно оспособување и усовршување на кое институцијата во која работи го упатува, сторува:                    

а) дисциплинска неуредност
б) дисциплински престап

Извор: Закон за административни службеници


104. Доколку административниот службеник искажува и застапува  политичко уверување во вршењето на работните задачи, учествува  во изборни активности или на  други  јавни настапи од таков  карактер  во  текот на работното време, или го доведува во прашање својот статус на административен службеник со вршење на партиски активности, со носење или истакнување на партиски симболи во работната просторија, сторува:

а) дисциплински престап
б) дисциплинска неуредност

Извор: Закон за административни службеници


105. Одбивањето да даде или давањето неточни податоци на институциите, граѓаните или правните лица, во случаи кога давањето податоци е утврдено со закон, за административниот службеник значи извршување на:                   

а) дисциплинска неуредност
б) дисциплински престап

Извор: Закон за административни службеници

 

106. Повторувањето на дисциплинската неуредност повеќе пати претставува дисциплински престап:

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


107. Злоупотребата на боледувањето од страна на административниот службеник претставува:           

а) дисциплински престап
б) дисциплинска неуредност

Извор: Закон за административни службеници


108. Внесувањето и употребата на  алкохол во работните простории, или  работење  под  дејство  на  алкохол  или наркотични средства од страна на административниот службеник претставува:                                                                                                         

а) дисциплински престап
б) дисциплинска неуредност

Извор: Закон за административни службеници


109. Доколку административниот службеник не се придржува кон прописите за заштита од болест, безбедност и здравје при работа и на прописите за заштита на животната средина, тоа претставува:          

а) дисциплински престап
б) дисциплинска неуредност

Извор: Закон за административни службеници


110. Доколку административниот службеник го поставува личниот финансиски интерес во судир со положбата и статусот на административниот службеник, тоа претставува:             

а) дисциплинска неуредност
б) дисциплински престап

Извор: Закон за административни службеници


111. Доколку административниот службеник како член на изборен орган  се вклучи во спречување на избори и на гласање, го повредува  избирачкото право на избирачите, ја ограничува слободата на определување на избирачите, врши поткуп при избори, ја повредува тајноста на гласањето, уништува изборни исправи или врши изборна измама, тоа претставува:

а) дисциплински престап
б) дисциплинска неуредност

Извор: Закон за административни службеници


112. Примањето подароци или друг вид на корист од страна на административниот службеник претставува:                     

а) дисциплинска неуредност
б) дисциплински престап

Извор: Закон за административни службеници


113. Доколку административниот службеник неоправдано не го извести непосредно претпоставениот административен службеник, секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, за спреченоста за недоаѓање на работа во рок од три часа, тоа претставува:    

а) дисциплинска неуредност
б) дисциплински престап

Извор: Закон за административни службеници


114. Со одлука за утврдена дисциплинска неуредност на административниот службеник може да му биде изречена една од следниве дисциплински мерки: писмена опомена или парична казна во висина од 20% од висината на едномесечниот износ на нето платата исплатена во последниот месец пред дисциплинска неуредност, во траење од еден до три месеци   

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


115. Со одлука за утврден дисциплински престап на административниот
службеник може да му биде изречена една од следниве дисциплински мерки: парична казна во висина од 30% од висината на едномесечниот износ на нето платата исплатена во последниот месец пред дисциплинскиот престап во траење од еден до шест месеци; распоредување на работно место во непосредно пониско ниво и престанок на работниот однос кога настапиле штетни последици за институцијата, а притоа не се утврдени олеснителни околности за административниот службеник кој го сторил престапот             

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


116. Дисциплинската мерка против административниот службеник кој сторил дисциплинска неуредност ја изрекува:                           

а) Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност
б) секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар
в) Агенцијата за администрација

Извор: Закон за административни службеници


117. Против донесената одлука за дисциплинска мерка за дисциплинска неуредност, односно, за дисциплински престап,  административниот службеник има право на жалба 

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


118. Начинот на водење на дисциплинската постапка и образецот за тајното гласање на членовите на дисциплинската комисија го пропишува:

а) Секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар
б) Министерот за информатичко општество и администрација
в) Претседателот на Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност

Извор: Закон за административни службеници


119. Иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против административен службеник  со  соодветно  образложение  има право да поднесе:                        

а) секој административен службеник и друго лице, во согласност со закон или Државната изборна комисија, Државниот завод за статистика и Државниот испитен центар
б) Претседателот на Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност
в) раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар

Извор: Закон за административни службеници


120. Предлог за покренување на дисциплинска постапка против административен службеник поднесува:         

а) Претседателот на Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност
б) раководителот на организационата единица за управување со човечки ресурси во институцијата
в) непосредно претпоставениот административен службеник, како и секретарот, односно, раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар

Извор: Закон за административни службеници


121. Доколку повредата на службената должност повлекува и кривична одговорност, дисциплинската постапка за утврдување на одговорност на административниот службеник застарува во рок од:         

а) една година од денот на дознавањето за повредата
б) две години од денот на дознавањето за повредата
в) три години од денот на дознавањето за повредата

Извор: Закон за административни службеници


122. Задршката од плата на име изречени парични казни на административниот службеник за сторени дисциплински неуредности или дисциплински престапи, во текот на еден месец не може да го надмине износот од:            

а) една третина од износот на неговата вкупна нето плата за тој месец
б) една половина од износот на неговата вкупна нето плата за тој месец
в) 60 %  од износот на неговата вкупна нето плата за тој месец

Извор: Закон за административни службеници


123. Постапката за утврдување на материјална одговорност на административниот службеник, почнувајќи од денот на донесување на решението за формирање на комисијата  за утврдување на материјална одговорност не може да се води подолго од: 

а) 45 дена
б) 60 дена
в) 30 дена

Извор: Закон за административни службеници


124. Доколку административниот службеник на работа или во врска со работата, намерно или од крајна небрежност, предизвика штета на институцијата, и доколку низ соодветна постапка се потврди дека е одговорен за настанатата штета, штетата ја надоместува:                 

а) фондот за надоместување штети формиран на солидарна основа
б) административниот службеник лично
в) одделението/секторот каде што е вработен административниот службеник

Извор: Закон за административни службеници


125. Доколку административниот службеник во вршењето на работите и работните задачи предизвика материјална штета кон трети лица, институцијата е должна да ја надомести направената материјалната штета

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


126. Платите и надоместоците на плати на административните службеници се обезбедуваат од:                                    

а) Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, како и од други извори на средства  утврдени со закон
б) самофинансирање и должничко - доверителски односи на институцијата
в) донации и меѓународна помош

Извор: Закон за административни службеници


127. Платите на административните службеници:                  

а) се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат во готовина
б) се пресметуваат и исплатуваат како збир од дневници за претходниот месец
в) се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец

Извор: Закон за административни службеници


128. Платата на административниот службеник се состои од:          

а) плата по учинок и бонус
б) основна компонента и исклучителна компонента
в) плата по учинок и надоместок за редовност

Извор: Закон за административни службеници


129. Основната компонента на платата на административниот службеник  ја сочинуваат: делот на плата за степен на образование, делот на плата за ниво и дел на плата за стаж:    

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници

 

130. Делот на плата за степен на образование, делот на плата за ниво и делот на плата за стаж на административните службеници се вреднуваат со:      

а) бодови
б) индекси
в) проценти

Извор: Закон за административни службеници


131. Делот на плата за работниот стаж на административниот службеник се вреднува во износ од:                     

а) 0,5% од разликата меѓу деловите на платата за степен на образование и за ниво, за секоја навршена година работен стаж
б) 0,5% од деловите на платата за степен на образование и за ниво, за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%
в) 20% од делот на плата за стручно образование и за ниво

Извор: Закон за административни службеници


132. Исклучителната компонента на платата на административните службеници ја сочинуваат: додатокот на плата за посебни услови за работа, додатокот на плата заради прилагодување кон пазарот на трудот и/или додатокот на плата за ноќна работа,  работа во смени и прекувремена работа:               

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


133. За време на штрајк, доколку се исполнети сите законски услови, административниот службеник има право на плата во висина од:    

а) 50% од платата што ја примил претходниот месец
б) 40% од платата што ја примил претходниот месец
в) 60% од платата што ја примил претходниот месец

Извор: Закон за административни службеници


134. На административниот службеник му престанува работниот однос: со спогодба; по негово барање; по сила на закон и во други случаи утврдени со овој и друг закон и колективен договор            

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


135. Доколку на административен службеник му престане државјанството на Република Македонија, со денот на доставувањето на решението за отпуст од државјанството на Република Македонија му престанува работниот однос по сила на закон      

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


136. Доколку административен службеник биде осуден за кривично дело во врска со службената должност, со денот на правосилноста на пресудата му престанува работниот однос по сила на закон                     

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


137. На административниот службеник му престанува работниот однос по сила на закон  поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци, со денот на започнувањето на издржување на казната         

а) неточно
б) точно

Извор: Закон за административни службеници


138. На административниот службеник му престанува работниот однос по сила на закон ако неоправдано отсуствува од работа најмалку три работни дена последователно во еден месец          

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


139. На административниот службеник му престанува работниот однос по сила на закон ако органот на државната управа надлежен за инспекциски надзор во рок од една година утврди дека вработениот е вработен спротивно на одредбите од Законот за административни службеници       

а) точно
б) неточно

Извор: Закон за административни службеници


140. Инспекциски  надзор  над  спроведувањето  на  одредбите  од  Законот  за административни службеници и на прописите донесени врз основа на овој закон,   врши:        

а) Државниот управен инспекторат
б) Агенцијата за администрација
в) Државниот инспекторат за труд

Извор: Закон за административни службеници


141. Постапката за селекција при вработување на административен службеник се состои од три фази и тоа: 

a) административна селекција, испит за административен службеник, проверка на веродостојноста на доставените докази и интервју.
б) административна селекција, стручен испит и интервју.
в) проверка на доставените докази, писмен тест, усен испит и интервју.

Извор: Закон за административни службеници


142. Испитот за административен службеник се состои од два дела и тоа: 

а) стручен дел и дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ (англиски, француски, германски)
б) општ и посебен дел
в) општ и практичен дел

Извор: Закон за административни службеници


143. Унапредување на административните службеници се врши преку објавување на: 

а) соопштение на веб страната на Агенцијата за администрација
б) јавен оглас во најмалу три дневни весници, што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик
в) интерен оглас на веб страната на институцијата и на Агенцијата за администрација.

Извор: Закон за административни службеници


144. Административен службеник кој се пријвува на интерен оглас треба да ги исполнува следните услови: 

а) да е вработен во институција од јавен сектор, да ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место, да е на работно место на непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас и тоа најмалку една година и да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас
б) да е вработен во институција од приватниот или јавен сектор, да ги исполнува општите и посебните услови припишани за соодветното ниво во Законот за административните службеници и во актот за систематизација, да е оценет со оцена “особено се истакнува“ или “се истакнува“ припоследното оценување и да е на работно место на пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас.
в)  да е вработен во институцијата која објавува интерен оглас, да ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место припишани за соодветното ниво во Законот за административните службеници и во актот за систематизација, да е оценет со оцена “особено се истакнува“ или “се истакнува“ при последното оценување и да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас и тоа најмалку две години и да не му е изречена дисцилинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Извор: Закон за административни службеници


145. На административниот службеник кој е оценет со годишна оценка “А“ му се доделува: 

а) додаток на плата за кариера
б) по сила на закон се унапредува за едно ниво повисоко
в) надоместок за успешност во работењето во висина на платата примена во последниот месец во годината за која е оценувањето.

Извор: Закон за административни службеници


146. На административниот службеник кој е оценет со годишна оценка “А“ му се доделува надоместок за успешност во работењето во висина на платата примена во последниот месец во годината за која се вршело оценувањето, доколку: 

а) во буџетот на институцијата, се обезбедени средства за таа намена, а за тоа одлучи секретарот, односно раководното лице на институцијата, врз основа на предлог на непосредниот раководител.
б) во буџетот на институцијата, се обезбедени средства за таа намена, независно од тоа кој ја носи одлуката за исплатата на надоместокот.
в) непосредниот предпоставен донесе одлука за тоа.

Извор: Закон за административни службеници


147. Доколку административниот службеник биде оценет со оцена “Д“ му престанува работниот однос: 

а) доколку еднаш биде оценет со оцена “Д“.
б) доколку во последните пет години најмалку два пати биде оценет со оцена “Д“.
в) доколку два пати последователно биде оценет со оцена “Д“ или најмалку три пати во последните пет години.

Извор: Закон за административни службенициА. VI Прашања од Кодексот за административните службеници

1. Кодексот за административни службеници го донесува министерот за информатичко општество и администрација:          

а) точно
б) неточно

Извор: Кодекс за административните службеници


2. Кодексот за административни службеници претставува:          

а) закон за однесување на административните службеници
б) сет на етички стандарди и правила на однесување на административните службеници
в) уредба за однесување на административните службеници

Извор: Кодекс за административните службеници


3. Вредностите и нормите содржани во Кодексот за административни службеници се  во форма на:               

а) изјави за согласност
б) законски одредби
в) етички стандарди и правила

Извор: Кодекс за административните службеници


4. Целта на Кодексот за административните службеници е да поттикне добро постапување и однесување на административните службеници и да ја зајакне довербата на граѓаните во работата на институциите на јавниот сектор:     

а) неточно
б) точно

Извор: Кодекс за административните службеници


5. Чиј интерес застапува и промовира административниот службеник во своето работење:                

а) личниот интерес
б) приватниот интерес
в) јавниот интерес

Извор: Кодекс за административните службеници


6. Административниот службеник работи:                    

а) прописно и незаконски
б) законски, прописно или на морален начин
в) законски и на неморален начин

Извор: Кодекс за административните службеници


7. Административниот службеник ги извршува работите посветено и професионално   

а) точно
б) неточно

Извор: Кодекс за административните службеници


8. Дали административниот службеник го поттикнува активното вклучување на граѓаните во процесот на креирање на политиките?          

а) не
б) да

Извор: Кодекс за административните службеници


9. Административниот  службеник  во  своето  работење  се  води  од  принципите на:             

а) хуманост и нееднаквост
б) еднаквост и социјална правда
в) хуманост, еднаквост и социјална правда

Извор: Кодекс за административните службеници


10. Административниот службеник, во работењето и однесувањето, постапува: 

а) пристрасно и субјективно
б) со намера да оствари лична корист
в) непристрасно, без предрасуди и без намера за остварување на лична корист или амбиција

Извор: Кодекс за административните службеници


11. Административниот службеник со своето работење и однесување овозможува остварување на уставно загарантираните права на еднаквост и недискриминација, преку:   

а) создавање на можности и почитување на различностите
б) злоупотреба и дискриминација
в) непочитување на различностите

Извор: Кодекс за административните службеници


12. На корисниците на услугите на администрацијата, административниот службеник им овозможува еднакви стандарди при испорачувањето на услугите преку:      

а) фер и правичен однос
б) субјективен и пристрасен однос
в) личен, пријателски и семеен однос

Извор: Кодекс за административните службеници

 

13. Административниот службеник на сите граѓани им овозможува заштита од неправда, злоупотреба и дискриминација, по било која основа        

а) точно
б) неточно

Извор: Кодекс за административните службеници


14. Административниот службеник, врз основа на своите работни компетенции и на правилата и процедурите на службата, ги извршува работите:    

а) паушално и по добиено насоки
б) врз основа на секојдневни наредби од претпоставениот
в) посветено и професионално

Извор: Кодекс за административните службеници


15. Административниот службеник ја извршува работата:        

а) самостојно и навремено, посветувајќи внимание и почитувајќи ги приоритетите и редоследот на задачите
б) почитувајќи ги приоритетите, со одложување и непочитување на редоследот на задачите
в) почитувајќи го рокот за извршување на работните задачи, со непочитување на  приоритетите и редоследот на задачите

Извор: Кодекс за административните службеници


16. Административниот службеник не ја истакнува, ниту наметнува на други својата политичка определба      

а) точно
б) неточно

Извор: Кодекс за административните службеници


17. Административниот службеник смее да врши политички активности што можат да ја поткопаат довербата на граѓаните во администрацијата

а) точно
б) неточно

Извор: Кодекс за административните службеници


18. Административниот службеник го користи наученото за:      

а) лични цели
б) подигнување на нивото на сопствените општи познавања
в) подобрување на својата работа и развојот на институцијата

Извор: Кодекс за административните службеници


19. Дали административниот службеник го олеснува пристапот до податоците со кои располага во своето работење:   

а) да
б) не

Извор: Кодекс за административните службеници


20. Административниот службеник остварува затворена и повремена комуникација со граѓаните и правните лица:     

а) точно
б) неточно
в) зависи од институцијата во која работи административниот службеник

Извор: Кодекс за административните службеници


21. Според Кодексот за административни службеници,  дали административниот службеник  ја почитува приватноста и дискрецијата на колегите?     

а) да
б) не

Извор: Кодекс за административните службеници


22. Службените телефонски разговори на административниот службеник се...       

а) опширни и детални
б) кратки и концизни
в) долготрајни и неконструктивни


Извор: Кодекс за административните службеници


23. Кога странките се незадоволни од одговорот, административниот службеник...

а) ги советува да поведат судска постапка
б) ги упатува кај Народниот правобранител на Република Македонија
в) бара арбитрирање од непосредно претпоставениот административен службеник

Извор: Кодекс за административните службеници


24. Дали административниот службеник, приватните телефонски разговори ги води во присуство на странки или кога странките чекаат одговор или кога имаат намера да постават прашање:        

а)да
б)да, само доколку странките се познати за службеникот
в)не

Извор: Кодекс за административните службеници


25. Во претставувањето на јавни настани, на социјалните мрежи или во каков било друг облик на комуникација, административниот службеник:

а) претставува пример за соодветно и достоинствено однесување
б) не води грижа за нарушување на угледот и за мислењето на јавноста за администрацијата
в) се однесува врз основа на сопствено убедување

Извор: Кодекс за административните службеници


26. Административниот службеник во односот со колегите го негува духот и начелата на ...       

а) тимска работа, заемно почитување, уважување на различностите, солидарност и соработка
б) индивидуална работа
в) дискриминација, непочитување и застапување на личниот интерес

Извор: Кодекс за административните службеници


27. Кога странките се незадоволни од одговорот што им го дал, административниот службеник бара:         

а) заштита
б) помош од колегите
в) арбитрирање од непосредно претпоставениот административен службеник

Извор: Кодекс за административните службеници


28. Административниот службеник во службата, во приватниот живот и во јавноста се однесува достоинствено и не постапува на начин со кој би се нарушил:                       

а) угледот на неговото семејство
б) јавниот ред во институцијата
в) неговиот личен  углед, угледот на институцијата и на администрацијата во целина

Извор: Кодекс за административните службеници


29. Административниот службеник се воздржува од давање на штетни изјави за службата... 

а) ако за тоа нема добиено согласност од непосредно претпоставениот административен службеник
б) без да се оневозможи остварување на правото на градење на сопствен став и  јавно изразување на мислење
в) ако има личен интерес

Извор: Кодекс за административните службеници


30. Административниот службеник, кон ресурсите кои му се дадени на користење, како и во вршењето на работата се однесува економично, штедливо и ефикасно, користејќи ги ресурсите за:                    

а) лични потреби
б) службени потреби
в) за било каква потреба

Извор: Кодекс за административните службеници


31. Дали административниот службеник се грижи за безбедноста на доверените предмети и документи:        

а) да
б) не
в) да, ако тоа му е нагласено од непосредно претпоставениот административен службеник

Извор: Кодекс за административните службеници


32. Административниот службеник посветува внимание на изгледот и начинот на облекување, за да не предизвика:      

а) негативни реакции
б) коментари од страна на колегите и странкит
в) впечаток на непристојност и нарушување на угледот на администрацијата

Извор: Кодекс за административните службеници

 

33. За непочитување на одредбите на Кодексот за административни службеници, административниот службеник одговара:   

а) материјално
б) прекршочно
в) дисциплински

Извор: Кодекс за административните службеници


34. Административниот службеник при вработувањето во службата потпишува: 

а) заклетва
б) Изјава за прифаќање на Декларацијата за заедничка мисија на вработените во јавниот сектор
в) согласност

Извор: Кодекс за административните службенициБ.I Прашања од областа на царинското работење

 


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ АКЦИЗИ 

Извор:

 1. 1. Законот за акцизите со сите измени и дополнувања
 2. 2. Правилник за спроведување на Законот за акцизите со сите измени и дополнувања

 

 

 1. 1. Добра подлежни на акциза се:

а) електрична енергија, нафта и нафтени деривати, алкохол и алкохолни пијалаци, тутунски добра и патнички автомобили
б) минерални масла, алкохол и алкохолни пијалаци, тутунски добра и патнички автомобили
в) нафта и нафтени деривати, алкохол и алкохолни пијалаци, кафе, тутунски добра и патнички автомобили


 1. 2. Акцизната дозвола ја издава:

а) Царинската управа по претходна согласност на министерот за финансии
б) Министерот за финансии по претходна согласност на Царинската управа
в) Управата за јавни приходи по претходна согласност на министерот за финансии


 1. 3. Дали е предвидена можноста за акцизни ослободувања на акцизни добра кои патникот ги носи со себе од странство во својот личен багаж, ако не се од комерцијална природа:

а) да
б) не


 1. 4. Дали резервоарите за етил-алкохол треба да имаат вградено мерни инструменти:

а) да
б) не


 1. 5. Акцизната дозвола може да се однесува:

а) само на еден акцизен склад
б) само за место на кое се произведуваат акцизни добра
в) на еден или повеќе акцизни складови


 1. 6. Дали во акцизно правен слободен промет може да се пуштат тутунски добра со цена различна од цената објавена во Службен весник на Република Македонија:

а) да
б) не


 1. 7. Основа за пресметување на акциза на патнички автомобили при увоз претставува:

а) продажната цена на патничкиот автомобил утврдена во внатрешниот промет
б) малопродажна цена на патничкиот автомобил зголемена за износот на данок на додадена вредност
в) царинската вредност утврдена во согласност со царинските прописи зголемена за износот на царина

 

 1. 8. Царинската управа одлучува по барањето за издавање акцизна дозвола во рок од:

а) еден месец од денот на приемот на барањето
б) два месеца од денот на приемот на барањето
в) 15 дена од денот на приемот на барањето


 1. 9. Дали е предвидена можност за акцизни ослободувања за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации:

а) да
б) не


 1. 10. Кои од наведените производи подлежат на акциза:

а) специјализирани игри за казина
б) минерални масла
в) злато во прачки


 1. 11. Дали минералните масла кои содржат материи за обележување смеат да се трошат и користат како погонско гориво:

а) да
б) не


 1. 12. Дали уредите за точење на минералните масла мора да се опремени со мерни инструменти:

а) да
б) не


 1. 13. Акцизен период за кој се пресметува и плаќа акциза е:

а) еден календарски месец, во кој настанала акциза
б) 15 дена, во кои настанала акциза
в) три календарски месеци, во кои настанала акциза


 1. 14. Одобрение за акцизно - повластено користење издава:

а) Управата за јавни приходи по претходна согласност на министерот за финансии
б) Царинската управа по претходна согласност на министерот за финансии
в) Министерот за финансии по претходна согласност на Царинската управа


 1. 15. Кои од наведените производи подлежат на акциза:

а) кафе
б) алкохол и алкохолни пијалаци
в) златен накит


 1. 16. Царинската управа одлучува по барањето за издавање одобрение за акцизно повластено користење во рок од:

а) еден месец од денот на приемот на барањето
б) два месеца од денот на приемот на барањето
в) 15 дена од денот на приемот на барањето


 1. 17. Дали акцизната дозвола може да се пренесе на друго лице:

а) да
б) не


 1. 18. Лицата кои течниот нафтен гас докажливо го употребиле како погонско гориво, како и лицата кои докажливо го употребиле како додаток на друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, имаат право на повраток на акцизата во висина од:

а) 80% од пропишаната акциза за погонска намена
б) 15% од пропишаната акциза за погонска намена
в) 100% од пропишаната акциза за погонска намена


 1. 19. Дали одобрението за акцизно-повластено користење може да се пренесе на друго лице:

а) да
б) не


20. Во согласност со Законот за акцизите, акцизата на вино изнесува:

а) 4 ден. по литар/степен на алкохол или 1,65 ден. по литар/степен екстракт
б) 400 ден./литар чист алкохол, мерено при температура од 200С
в) 0 ден./литар


 1. 21. Дали виното е акцизно добро:

а) да
б) не
в) виното е акцизно добро, но не подлежи на плаќање на акциза


22. Акцизата на меѓупроизводи и етил-алкохол се плаќа со користење на:

а) контролни марки
б) фискални марки
в) административни марки


23. Дали патничките автомобили на хибриден погон (комбинација на бензиски мотор и електромотор) се ослободени од акциза:

а) да
б) не


24. Минерални масла се ослободени од акциза доколку:

а) се користат во железнички сообраќај
б) се користат во патен сообраќај со исклучок на користењето  за приватни намени
в) се користат во воздушен сообраќај со исклучок на користењето во воздушниот сообраќај за приватни намени


25. Дали производителот или увозникот е должен малопродажната цена на тутунските добра да ја пријави во Царинската управа и да ја објави во Службен весник на Република Македонија пред пуштањето на тутунските добра во акцизно правен слободен промет:

а) да
б) не


26. Акцизата на тутунски добра се плаќа со користење на:

а) контролни марки
б) фискални марки
в) административни марки


27. Дали се предвидени минимални количински услови за акцизен склад кои се испраќаат од акцизниот склад во текот на една календарска година:

а) да
б) не


28. Дали пивото е акцизно добро:

а) да
б) не


29. Дали цигарите се акцизно добро:

а) да
б) не


30. Дали пурите се акцизно добро:

а) да
б) не


 1. 31. Дали златото е акцизно добро:

а) да
б) не


32. Дали платината е акцизно добро:

а) да
б) не


33. Дали нафтениот кокс е акцизно добро:

а) да
б) не


34. Дали патничките автомобили се акцизно добро:

а) да
б) не


35. Дали тутунот за пушење е акцизно добро:

а) да
б) не


36. Дали цигарилосите се акцизно добро:

а) да
б) не


37. Дали ракијата е акцизно добро:

а) да
б) не


38. Дали керозинот е акцизно добро:

а) да
б) не


39. Дали бензинот е акцизно добро:

а) да
б) не


40. Дали мобилниот телефон обложен со злато е акцизно добро:

а) да
б) не


 1. 41. Дали водата спакувана во платинирана амбалажа е акцизно добро:

а) да
б) не


42. Дали винскиот ликер е акцизно добро:

а) да
б) не
в) да, доколку во него содржи дестилиран етил алкохол


43. Дали бистриот сок од јаболко 100% е акцизно добро:

а) да
б) не


44. Дали сладоледот е акцизно добро:

а) да
б) не


45. Дали крзното од куна е акцизно добро:

а) да
б) не


46. Дали чевли од змиска кожа се акцизно добро:

а) да
б) не


47. Дали златен накит со смарагди е акцизно добро:

а) да
б) не


48. Дали кафето е акцизно добро:

а) да
б) не


49. Дали луксузната хартија за пакување е акцизно добро:

а) да
б) не


50. Дали пенливото вино е акцизно добро:

а) да
б) не


 1. 51. Дали безоловниот бензин е акцизно добро:

а) да
б) не


52. Дали течниот нафтен гас е акцизно добро:

а) да
б) не


53. Дали метанот е акцизно добро:

а) да
б) не


54. Дали нафтата е акцизно добро:

а) да
б) не


55. Дали електричната енергија е акцизно добро:

а) да
б) не
в) да, само ако се користи како погонско гориво


56. Акцизните добра во постапката на непостоење на услови за настанување на акцизен долг се транспортираат проследени со:

а) акцизен документ испратен од страна на примачот
б) готовински депозит одобрен од страна на Царинската управа
в) акцизен документ издаден од страна на испраќачот


57. Согласно Законот за акцизите за мали производители се сметаат лицата кои годишно произведуваат:

а) 5 хл вино или 2 хл етил-алкохол
б) 2 хл вино или 2 хл етил-алкохол
в) 4 хл етил-алкохол


58. За да може да се користи акцизното ослободување за алкохол и алкохолни пијалаци, содржината на алкохол кај пралините не смее да ја надминува границата од:

а) 8,5 литри чист алкохол на 100 кг производ
б) 5 литри чист алкохол на 100 кг производ
в) 8,5 литри чист алкохол на 50 кг производ


59. Малопродажната цена како единечна трговска цена за пури, цигарилоси и цигари по парче ја одредува:

а) царинскиот службеник во моментот на прифаќање на царинската декларација за увоз
б) производителот или увозникот на тутунските добра
в) Министерството за финансии


60. Акцизата на цигари која се плаќа претставува:

а) специфична акциза по парче цигара
б) ad valorem од малопродажната цена
в) комбинирана акциза на специфична акциза и ad valorem

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПОТЕКЛО

 

Извор:

1. Царински закон

2. Уредба за спроведување на царински закон

 


 1. 1. Врз основа на писмено барање царинскиот орган дава информација за потекло и истата е наречена:  

а) задолжителна тарифна информација,
б) задолжителна информација за потекло,
в) задолжителна информација за вредност.


 1. 2. Кој орган издава задолжителна информација за потекло на стока: 

а) Стопанската комора
б) Царинската управа
в) Управа за јавни приходи


       3. Задолжителна информација за потекло издава Царинската управа  

а)  да
б)  не


        4. Времетраењето на задолжителната информација за потекло изнесува:

а) три месеци од датумот на издавање,
б) три години од датумот на издавање,
в) неограничено.


        5. На задолжителната информација за потекло може да се повика: 

а) имателот на информацијата и неговиот застапник,
б) било кој,
в) само имателот на информацијата.


 1. 6. Согласно Царинскиот закон каков вид на потекло е пропишан: 

а) непреференцијално потекло,
б) целосно добиено потекло,
в) нема пропишано одредби за потекло.


         7. Согласно Царинскиот закон каков вид на потекло е пропишан: 

а) преференцијално потекло,
б) целосно добиено потекло,
в) нема пропишано одредби за потекло.


 1. 8. При увоз со непреференцијалното потекло се применува Царинската тарифа на Република Македонија: 

а) да,
б) не.


 1. 9. Во рамки на непреференцијално потекло под целосно добиени производи се подразбира: 

а) стока чие производство се врши во повеќе од една земја,
б) отпадоци и остатоци добиени од производни операции,
в) увезени производи.


10. Во рамки на непреференцијално потекло стока чие производство се врши во повеќе од една земја се смета дека потекнува од: 

а) земјата каде била последната суштинска преработка или обработка,
б) земјата каде била првата суштинска преработка,
в) не може да се утврди.


 1. 11. При увоз со преференцијалното потекло се користат преференцијални тарифни мерки: 

а) да
б) не


12. Во контекст на непреференцијално потекло што се смета за недоволна обработка или преработка за стекнување на статус на потекло без оглед дали се менува или не тарифниот број: 

а) операции на стругање,
б) операции на пресување,
в) замена на амбалажа.


13. Надлежен орган за издавање на уверение за потекло во согласност со непреференцијалното потекло е: 

а) Стопанските комори на Република Македонија,
б) Царинска управа на Република Македонија,
в) Министерство за економија.


14. Стопанските комори се надлежен орган за издавање на уверение за потекло во согласност со непреференцијалното потекло: 

а) да,
б) не.


15. Министерството за економија е надлежен орган за издавање на уверение за потекло во согласност со непреференцијалното потекло: 

а) да,
б) не.


16. Кој доказ за потекло е предвиден во рамки на преференцијално потекло: 

а) уверение за потекло,
б) уверение за движење “ЕУР.1”,
в) уверение за директна пратка.


17. Кој доказ за потекло е предвиден во рамки на преференцијално потекло: 

а) уверение за потекло,
б) изјава во фактура,
в) уверение за директна пратка.


18. Уверението за директна пратка е предвиден доказ за преференцијално потекло: 

а) да,
б) не.


19. Во рамки на преференцијално потекло под целосно добиени производи се подразбираат: 

а) стока чие производство се врши во повеќе од една земја,
б) производи добиени од живи животни одгледани во таа земја,
в) увезени производи.


20. Во рамки на преференцијално потекло под целосно добиени производи се подразбираат: 

а) стока чие производство се врши во повеќе од една земја,}
б) растителни производи одгледани во таа земја,
в) увезени производи.


21. Во рамки на преференцијално потекло што се смета за недоволна обработка или преработка за стекнување на статус на потекло: 

а) операции на стругање,
б) операции на пресување,
в) раздвојување и составување на амбалажа.


22. Во рамки на преференцијално потекло што се смета за недоволна обработка или преработка за стекнување на статус на потекло: 

а) операции на стругање,
б) операции на пресување,
в) колење на животни.


23. Во рамки на преференцијално потекло дали е потребно да се утврди потеклото на енергијата и горивата што се троши во производниот процес: 

а) не,
б) да.


24. Во рамки на преференцијално потекло дали е потребно да се утврди потеклото на машините и алатите што се користат во процесот на производство:  

а) да,
б) не.


25. Доказ за преференцијално потекло согласно Договорите за слободна трговија е: 

а) уверение за потекло "ФОРМ А";
б) уверение за движење ЕУР.1;
в) уверение за потекло (certificate of origin).


26. Доколку при увоз на стока со преференцијалното потекло се користат преференцијални тарифни мерки, во тој случај е задолжително поднесување на документ како доказ за потекло:

а) да,
б) не.


27. Дали изјава во фактура се смета за доказ за потекло? 

а) да,
б) не.


28. Изјавата во фактура која се користи како доказ за потекло на стока чија вредност е поголема од 6000 евра ја изготвува: 

а) било кој извозник;
б) одобрен извозник;
в) застапникот на извозникот.


29. Царинскиот орган може да му одобри на било кој извозник кој има чести пратки на производи со потекло  и кој на царинскиот орган му дава гаранции неопходни за проверка на статусот на производи со потекло, да изготвува изјави во фактура: 

а) без оглед вредноста на предметните производи;
б) за стока чија вредност не надминува 6000 евра;
в) за бесплатни пратки.


30. Царинскиот орган може да му одобри на било кој извозник кој има чести пратки на производи со потекло и кој на царинскиот орган му дава гаранции неопходни за проверка на статусот на производи со потекло, да изготвува изјави во фактура без оглед на вредноста на предметните производи: 

а) да,
б) не.


31. Не е потребно поднесување на доказ за потекло ЕУР.1 или изјава во фактура за: 

а) производи кои приватни лица како мали пакети ги пракаат на приватни лица и нивната вредност не надминува 500 евра;
б) за стока чија вредност не надминува 6000 евра;
в) за возила


32. За производи кои приватни лица како мали пакети ги пракаат на приватни лица и нивната вредност не надминува 500 евра: 

а) не е потребно поднесување на доказ за потекло ЕУР.1 или изјава во фактура;
б) е потребно поднесување на доказ за потекло ЕУР.1;
в) е потребно поднесување на изјава во фактура.


33. За производи кои приватни лица како мали пакети ги пракаат на приватни лица и нивната вредност не надминува 500 евра: 

а) задолжително е потребно поднесување на доказ за потекло ЕУР.1 или изјава во фактура;
б) не е потребно поднесување на доказ за потекло ЕУР.1 или изјава во фактура;
в) е потребно поднесување на дозвола за увоз.


34. Не е потребно поднесување на доказ за потекло ЕУР.1 или изјава во фактура за производи кои се дел од личниот багаж на патникот и нивната вредност не надминува: 

а) 500 евра;
б) 1200 евра;
в) 6000 евра.


35. Уверението за движење ЕУР.1 кое носи забелешка „ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО” се издава: 

а) во моментот на извоз
б) после извршениот извоз доколку тоа не било издадено за време на извозот поради грешки, ненамерни пропусти или посебни околности;
в) при дополнителна контрола на потеклото.


36. По извршениот извоз поради грешка на уверението за движење ЕУР.1 се издава „ ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО” уверение: 

а) да
б) не


37. По извршениот извоз поради ненамерен пропуст се издава „ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО” уверение:

а) да
б) не


38. Уверението за движење ЕУР.1 кое носи забелешка „ДУПЛИКАТ” се издава: 

а) за слична стока за која претходно било издадено уверението за движење ЕУР.1
б) за стока за која како доказ за потекло се користи изјава во фактура
в) во случај на кражба, губење или уништување на уверението за движење ЕУР.1


39. Во случај на кражба на уверение за движење ЕУР.1 се издава „ДУПЛИКАТ” уверение за движење ЕУР.1: 

а) да
б) не


40. Во случај на губење уверение за движење ЕУР.1 се издава „ДУПЛИКАТ” уверение за движење ЕУР.1: 

а) да
б) не


 

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ  ВРЕДНОСТ

Извор:

1. Царински закон

2. Уредба за спроведување на царински закон

 


 1. 1. При утврдување на царинска вредност СЕ додаваат трошоци за транспорт на увезената стока до местото на внесување во царинско подрачје на Република Македонија:   

а)  да
б)  не


 1. 2. При утврдување на царинска вредност СЕ додаваат трошоци за осигурување на увезената стока до местото на внесување во царинско подрачје на Република Македонија:   

а) да
б) не


 1. 3. Кога посебно се одвоени од вистински платената цена во царинската вредност СЕ додаваат трошоците за транспорт на стоката по нејзиното пристигнување во местото на внесување во царинско подрачје на Република Македонија:   

а) да
б) не


 1. 4. Кога посебно се одвоени од вистински платената цена во царинската вредност НЕ СЕ додаваат трошоците за склопување или одржување после увозот на индуструските постројки:   

а) да
б) не


 1. 5. Кога посебно се одвоени од вистински платената цена во царинската вредност НЕ СЕ додаваат трошоците за монтирање, изградба или одржување после увозот на машината:   

а) да
б) не


 1. 6. При утврдување на царинска вредност на бесплатни пратки:   

а) се применува методата на трансакциска вредност
б) се применуваат останатите методи освен методата на трансакциска  вредност
в) декларантот избира дали ќе се примени методата на трансакциска   вредност или некоја од останатите методи


 1. 7. GATT е:

а) General Agreement on Tariffs and Trade – Општ договор за царини и трговија
б) General Assembly of Tariffs and Trade – Општ состав на царини и трговија
в) General Agreement on Terrorism and Trafficking  - Општ договор за тероризам и недозволена трговија


 1. 8. За потребите на утврдување на царинската вредност на стоката, постојат:

а) 4 методи
б) 6 методи
в) 8 методи


 1. 9. Трансакциската вредност претставува:

а) цена на чинење на производот плус износот на профитот
б) вистински платена цена или цена која треба да се плати
в) цена по која стоката е продадена во најголем број од трансакциите на  светскиот пазар


10. Царинската вредност на увезената стока е:

а) трансакциската вредност, oдносно вистински платената цена или цена која треба да се плати за стоката кога е продадена за извоз
б) реалната вредност
в) пазарната вредност


 1. 11. При примена на методите за утврдување на царинска вредност:

а) декларантот сам избира која метода ќе ја употреби
б) методите мора да се применуваат по оној редослед по кој се наведени  во Царинскиот закон
в) се применува онаа метода која е најповолна за увозникот


12. Според методите  за утврдување на царинска вредност “идентична стока” е:

а) произведена стока во иста земја со сличен состав
б) произведена стока во иста земја
в) стока произведена во иста земја која е иста во секој поглед, вклучувајќи физички карактеристики, квалитет и углед


13. Вистински платена цена или цена која треба да се плати е:

а) вкупното плаќање кое е извршено или кое треба да се изврши од страна на купувачот за увезената стока и ги содржи сите плаќања кои се извршени или треба да се извршат како услов за продажба на увезената стока
б) плаќањето кое е извршено или кое треба да се изврши врз основа на приложената фактура при царинењето, без оглед дали за таа стока постојат и други плаќања
в) само директните плаќања од купувачот кон продавачот


14. При утврдување на царинска вредност на увоз на носители на податоци (програмски инструкции наменети за употреба на компјутери):         

а) се зема предвид само вредноста на носителите на податоци доколку тие се одвоени
б) се зема предвид само вредноста на програмските инструкции нанесени на носителите на податоци доколку тие се одвоени
в) се зема предвид само вредноста на носителите на податоци и вредноста на програмските инструкции нанесени на носителите на податоци доколку тие се одвоени


15. Трошоците за транспорт се пресметуваат:        

а) на вредноста на стоката со највисока вредност во пратка со повеќе видови стока
б) сразмерно на вредноста на секој вид стока во пратка со повеќе видови стока
в) на вредноста на стоката со најниска вредност во пратка со повеќе видови стока


16. Трошоците за осигурување се пресметуваат:  

а) на вредноста на стоката со највисока вредност во пратка со повеќе видови стока
б) на вредноста на стоката со најниска вредност во пратка со повеќе видови стока
в) сразмерно на вредноста на секој вид стока во пратка со повеќе видови стока


17. Oсновна метода за утврдување на царинска вредност е:

а) пресметковна метода
б) дедуктивна метода
в)  трансакциска метода


18. Методата на трансакциската вредност е неприменлива за бесплатни пратки?

а) да
б) не


19. Кои елементи се вклучуваат во царинска вредност?

а) ДДВ
б) акциза
в) транспортните трошоци направени надвор од царинското подрачје на Република Македонија


20. При утврдување на царинската вредност за стока за која цената не е платена во моментот на вреднување, како основа за царинска вредност ќе се земе:

а) цената која треба да се плати во наведеното време
б) цената на слична и идентична стока
в) берзанската цена


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС

 

Извор:

1. Закон за Царинската управа

2. Закон за работни односи

3. Закон за административни службеници

 

 1. 1. Правата од работен однос на царинските службеници се уредени со Законот за Царинската управа, Законот за административните службеници и Законот за работните односи

а) да
б) не


 1. 2. Во Царинската управа како царински службеник може да се вработи лице кое покрај општите услови ги исполнува и посебните услови предвидени во Законот за царинската управа и актот за систематизација на работните места:

а) да
б) не


 1. 3. Вработување на царинските службеници може да се изврши врз основа на јавен оглас за слободно работно место:

а) да
б) не


 1. 4. Нововработениот царински службеник ќе биде подложен на пробна работа:

а) да
б) не


 1. 5. Нововработениот царински службеник дава и потпишува заклетва:

а) да
б) не


 1. 6. Обврската на царинскиот службеник за чување на службена, деловна или друга тајна важи и по престанокот на работниот однос во Царинската управа, се до престанокот на периодот за ограничување:

а) да
б) не


 1. 7. Царинската управа е орган на државната управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице:

а) да
б) не


 1. 8. Директорот е надлежен за донесување оперативни инструкции во писмена форма од сите области на царинското и акцизното работење:

а) да
б) не


 1. 9. Царинската управа своите надлежности ги извршува врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори што ги ратификувала Република Македонија:

а) да
б) не


10. Покрај дисциплинска одговорност, царинскиот службеник одговара материјално, за штетата која на работа што во врска со работата ќе ја предизвика врз имотот кој го користи Царинската управа:

а) да
б) не


 1. 11. Царинскиот службеник може да биде прераспореден на определено време најмногу:

а) до шест месеци, со можност за продолжување за уште шест месеци
б) до три месеци
в) до шест месеца


 1. 12. Царинските службеници се оценуваат:

а) секои три месеци
б) еднаш годишно
в) два пати годишно


 1. 13. Царинските службеници поради специфичностите на работите кои ги извршуваат:

а) Немаат право на стаж на осигурување кој се смета во зголемено траење
б) Имаат право на стаж на осигурување кој се смета во зголемено траење
в) Одредени царински службеници имаат право на стаж на осигурување кој се смета во зголемено траење


 1. 14. Царинските службеници имаат право на:

а) плата
б) плата, надоместоци на плата и други надоместоци
в) надоместоци на плата


 1. 15. Работниот однос на царинскиот службеник може да престане само на начин и под услови утврдени со:

а) закон, колективен договор, правилата и прописите на Царинската управа, актот за систематизација на работните места во Царинската управа и договорот за вработување
б) закон
в) колективен договор


 1. 16. Во права од работен однос на царинскиот службеник спаѓа забрана на:

а) дискриминација
б) дискриминација и психичко вознемирување на работно место
в) психичко вознемирување на работно место


 1. 17. За долгогодишна стручна работа, организациски унапредувања, успех во поединечни подрачја на работа во вршењето на работните задачи, подобрување на угледот на службата, на вработените во Царинската управа може да им се додели:

а) јубилејна награда
б) златник или сребреник
в) награди или парични награди


 1. 18. Работните места на царинските службеници се класифицираат:

а) во три категории : Б, В и Г
б) во две категории: А и Б
в) не се класифицираат во категории


 1. 19. Царинската управа работите од својот делокруг ги извршува преку:

а) Централна управа и царинарници
б) Царинарници и царински испостави
в)Централна управа и царински испостави


20. Со работата на Царинската управа раководи директор кој го именува и го разрешува :

а) Владата на Република Македонија.
б) Собранието на Република Македонија
в) Министерството за финансии


 1. 21. Царинскиот службеник стекнува право на старосна пензија кога ќе наврши:

а) 64 години живот маж, односно 62 години живот жена и најмалку 10 години пензиски стаж
б) 64 години живот и 10 години пензиски стаж
в) 64 години живот маж, односно 62 години живот жена и најмалку 15 години пензиски стаж


22. Царинскиот службеник има право на приговор на решението за изрекување на дисциплинска мерка до:

а) Агенција за администрација
б) Министерство за финансии
в) Царинска управа


23. Царинскиот службеник има право на платен годишен одмор од најмалку:

а) 20 работни дена
б) 18 работни дена
в) 14 работни дена

 

24. Царинскиот службеник има право на непрекинат дневен одмор во текот на 24 часа од најмалку:

а) 8 часа
б) 10 часа
в) 12 часа


25. Царинскиот службеник кој работи со полно работно време има право на пауза во времетраење од:

а) 15 минути
б) 30 минути
в) 45 минути


26. Царинскиот службеник има право на платен одмор заради лични и семејни околности во една календарска година до:

а) 3 работни дена
б) 7 работни дена
в) 5 работни дена


27. Царинскиот службеник може да отсуствува од работа без надомест на плата и придонеси од плата во текот на календарската година најдолго:

а) 3 месеци
б) 6 месеци
в) 1 месец


28. Царинските службеници при спроведување на своите надлежности можат да употребат:

а) оружје со асистенција на припадници на Министерство за внатрешни работи
б) огнено оружје
в) средства за присила и огнено оружје


29. Царински службеник со над 57 години жена и 59 години маж над максималниот број на работни денови утврдени како право во тековната година, има право на уште:

а) 5 работни дена годишен одмор
б) 7 работни дена годишен одмор
в) 3 работни дена годишен одмор


30. Царинските службеници можат да основаат и да членуваат во синдикати:

а) не
б) понекогаш
в) да


 1. 31. Царински службеник додека е суспендиран има право на надомест од:

а) 50 % од основната плата
б) 60 % од основната плата
в) 70 % од основната плата


32. Во кој рок директорот на Царинската управа е должен да донесе решение за изрекување на дисциплинска мерка:

а) во рок од шест месеци
б) во рок од три месеци од денот на пријавување на повредата, а најдоцна во рок од шест месеци од денот кога е сторена повредата
в) во рок од шест месеци од денот на пријавување на повредата а најдоцна во рок од една година од денот кога е сторена повредата.


33. На царинскиот службеник може да му се откаже договорот за вработување ако:

а) биде оценет со оцена “не задоволува“ двапати последователно
б) биде оценет со оцена “не задоволува“ трипати последователно или во последните пет години најмалку трипати
в) биде оценет со оцена “не задоволува“ двапати последователно во последните три годиниТЕМАТАСКА ЕДИНИЦА ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧУВАЊА1. Трговијата со загрозени диви животни и растенија е регулирана со:    

а) ЦИТЕС конвенција
б) АДР конвенција
в) Виенска конвенција

Извор: Закон за зашита на природата  и ЦИТЕС конвенција


2. При увоз на храна  контролата на квалитетот го спроведува:

а) Санитарна инспекција
б) Пазарна инспекција
в) Агенција за храна и ветеринарство 

Извор: Закон за безбедност на храна ;  Закон за ветеринарно здравство


3. При увоз Санитарниот инспекторат  контролира квалитет на:

а) храна за животни
б) прашоци и детергенти за перење
в) бела техника и електрични апарат 

Извор: Закон за санитарна инпекција


 1. 4. При извоз на стоки и технологии со двојна намена, Дозволата за извоз  ја издава: :

а) Министерство за внатрешни работи
б) Министерство за одбрана
в) Министерство за економија

Извор: Закон за контрола на извоз и транзит на стоки и технологии со двојна намена

 

 1. 5. Со примена на мерките на трговска политика се овозможува:

а) поедноставена постапка
б) укинување или намалување на царинските давачки
в) заштита на националната безбедност и јавниот морал; заштита на здравјето на луѓето, животните и растенијата; животната средина; интелектуалната сопственост; историски и археолошки вредности

Извор: Закон за царинска управа


 1. 6. Увозот на опојни дроги може да се изврши само врз основа на Одобрение, издадено од  страна на:

а) Царинска Управа на Република Македонија
б) Министерство за внатрешни работи
в) Агенција за лекови и медицински средства

Извор: Закон за опојни дроги и психотропни супстанци


 1. 7. При извоз на културно наследство потребна е дозвола од:

а) Управа за заштита на културно наследство
б) Агенција за храна и ветеринарство
в) Министерство за здравство

Извор: Закон за заштита на културното  наследство

 

 1. 8. При увоз на лекови од Германија, потребно е да се приложи дозвола за увоз  издадена од:

а) Министерство за одбрана
б) Министерство за економија
в) Агенција за лекови и медицински средства

Извор: Закон за промет со лекови и медицински средства


 1. 9. Агенцијта  за храна и ветринарство контролира квалитет и означување на:

а) храна за човечка употреба и храна за животни
б) техничка стока
в) парфеми и козметика

Извор: Закон за безбедност на храна ;  Закон за ветеринарно здравство


 1. 10. Колку ефективни странски парични средства резиденти можат да изнесат од Република Македонија со пријавување на царинскиот орган:

а) неограничено
б) до 10.000 Евра
в) до 4.000 Евра

Извор: Закон за девизно работење; Одлука за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови  кои можат да се  внесување и изнесување од РМ  

 

 1. 11. Колку ефективни странски парични средства резиденти  и неризедент и можат да внесат во Република Македонија со пријавување на царинскиот орган:

а) неограничено
б) до 10.000 Евра
в) до 4.000 Евра

Извор: Закон за девизно работење; Одлука за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови  кои можат да се  внесување и изнесување од РМ  

 

 1. 12. Превоз на опасни материи е регулирано со:

а) АДР конвенција
б) Монтреалски протокол
в) ЦИТЕС конвенција  

Извор: Закон за превоз на опасни материи


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ „КОДЕКС НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ“

 

 1. 1. Царинските службеници се должни да го почитуваат Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 2. Царинските службеници може да одговараат дисциплински за непочитување на Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Септември 2013 и Закон за Царинската управа (Сл. весник на РМ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/01, 168/14, 33/15, 61/15, 129/15 и 23/16)


 1. 3. За непочитување на Кодексот на однесување, на царински службеник може да му биде изречена мерката престанок на работен однос со отказ?

а) точно
б) неточно

Извор - Закон за Царинската управа (Сл. весник на РМ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/01, 168/14, 33/15, 61/15, 129/15 и 23/16)


 1. 4. Однесувањето во согласност со Кодексот на однесување на царинските службеници претставува општа обврска на царинскиот службеник?

а)  точно
б) неточно

Извор - Закон за Царинската управа (Сл. весник на РМ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/01, 168/14, 33/15, 61/15, 129/15 и 23/16)


 1. 5. Кодексот на однесување ги опишува принципите и стандардите на однесување и дава насоки за решавање на етичките прашања со кои се судруваат царинските службеници?

а) точно
б) неточно

Извор - Закон за Царинската управа (Сл. весник на РМ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/01, 168/14, 33/15, 61/15, 129/15 и 23/16)


 1. 6. Царинските службеници при извршувањето на службените должности имаат право да бараат подароци и услуги?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 7. Царинските службеници при извршувањето на службените должности немаат лична одговорност?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 8. Царинските службеници при извршувањето на службените должности не се должни да ги почитуваат Уставот, законите, подзаконските акти, актите на Царинската управа, ратификуваните договори и Ревидираната Аруша декларација?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 9. При контакти со јавноста царинските службеници не се легитимираат?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1.  10. Царинските службеници се должни да го информираат непосредниот раководител доколку против нив е поведена постапка за утврдување кривична одговорност?

а)  точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 11. Царинските службеници можат да пренесуваат службени информации кои ги добиле при извршувањето на службените должности  на неовластени лица? 

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 12. Царинските службеници можат да ги злоупотребуваат службените информации за лични цели?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 13. Царинските службеници може да ги користат средствата за службена идентификација (легитимација, магнетна картичка, факсимил, лозинка) надвор од овластувањата за кои истите ги поседуваат?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 14. Царинските службеници не смеат да пушат на работното место?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 15. Царинските службеници не се должни да ги одржуваат уредно работните простории?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 16. Царинските службеници при вршење на службените овластувања се должни да ги почитуваат туѓите права и достоинство?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 17. Царинските службеници при вршење на службените должности можат да бидат пристрасни?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 18. Царинските службеници можат да употребуваат алкохол за време на извршување на  службените должности?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 19. Царинските службеници во приватниот живот треба да избегнуваат активности кои се во конфликт со законските и етичките норми ?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 20. Царинските службеници при вршење на своите овластувања, работи и работни задачи не вршат политички активности?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 21. Доколку се најдат во состојба на судир на интереси царинските службеници не се должни да  ја пријват таквата состојба на надлежната институција и организациона единица во Царинската управа?

а) точно
б) неточно

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 22. Што се определува со Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) Основните принципи и стандарди на однесување и работење на царинските службеници.
б) Должностите на царинските службеници.
в) Мерките за спречување на корупцијата.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 23. Која е целта на Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) Да обезбеди мерки за спречување на корупцијата. 
б) Да обезбеди казни за непочитување на неговите одредби.
в) Да обезбеди почитување на законитоста, на професионалниот интегритет и ефикасноста при вршење на должностите од страна на царинските службеници.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 24. Како треба да се однесуваат царинските службеници при извршување на службените должности?

а) Царинските службеници при извршување на службените должности не ги злоупотребуваат овластувањата и статусот на царински службеник и ја прифаќаат личната одговорност.
б) Царинските службеници при извршување на службените должности не ги злоупотребуваат овластувањата..
в) Однесувањето на царинскиот службеник при извршување на службените должности  не вклучува и лична одговорност. 

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 25. Кои акти се должни да ги почитуваат царинските службеници при вршење на службените должности?

а) Уставот и законите.
б) Подзаконските акти и актите на Царинската управа.
в) Уставот, законите, подзаконските акти, актите на Царинската управа, ратификуваните меѓународни договори и Ревидираната Аруша декларација.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 26. Како е должен да постапи царинскиот службеник доколку непосредниот раководител побара да дејствува на неетички начин?

а) Да достави писмено известување до непосредниот раководител на издавачот на наредбата.
б) Да одбие да ја изврши наредбата.
в) Во секој случај да ја почитува наредбата на непосредниот раководител, односно не смее да одбие да ја изврши.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 27. Како треба да постапат царинските службеници кога им се нуди подарок, услуга или друга корист?

а) Да го одбијат подарокот, другата корист или услугата.
б) Може да го примат подарокот доколку е со многу мала вредност и да прифатат мала услуга.
в) Да го одбијат подарокот, друга корист или понуда за услуга и лицето кое ги нуди писмено да го пријават до непосредниот раководител.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 28. Како треба да постапат царинските службеници доколку се најдат во состојба на судир на интереси?

а) Поднесуваат известување до Државната комисија за спречуваање на корупција и до Секторот за професионална одговорност при Царинската управа.
б) Истовремено ја известуваат Државната комисија за спречуваање на корупција и Секторот за професионална одговорност при Царинската управа и бараат да бидат изземени од натамошно постапување.
в) Истовремено ја известуваат Државната комисија за спречуваање на корупција и Секторот за професионална одговорност при Царинската управа, запираат со своето постапување и бараат да бидат изземени од натамошно постапување.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 29. Дали при извршување на службените должности  царинските службеници можат да спроведуваат политички активности?

а) Да, можат но во ограничена мера.
б) Не, воопшто не смеат да спроведуваат политички активности.
в) Да, без ограничување.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 30. На што се однесува правилото на доверливост и употреба на службени информации ?

а) На сите писмени документи и информации.
б) На сите документи и информации вклучувајќи ги и тие евидентирани по електронски пат.
в) Само на информации евидентирани по електронски пат.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 31. Во односите со странките, царинските службеници на чија безбедност внимаваат?

а) Само на својата лична безбедност.
б) На својата безбедност, на своите колеги и на учесниците во царинските постапки.
в) Само на безбедноста на учесниците во царинските постапки.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 32. Дали царинските службеници смеат да користат приватни мобилни телефони за време на извршување на работните обврски и задолженија?

а) Да, без ограничување сите царински службеници смеат да разговараат на приватни мобилни телефони за време на извршување на работните обврски и задолженија.
б) Да, царинските службеници смеат да користат приватни мобилни телефони за време на извршување на работните обврски и задолженија, но само доколку разговорот е од итна природа.
в) Царинските службеници на граничните и внатрешни царински испостави не смеат да разговараат на приватни мобилни телефони додека ги извршуваат работните обврски и задолженија, но по исклучок можат да примаат кратки телефонски повици на приватните мобилни  телефони во текот на работното време, но не и да вршат разговори  кои го попречуваат вршењето на работните задачи.  

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016       


 1. 33. Со кој акт се уредува Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) Царински закон
б) Закон за Царинската управа
в) Колективен договор

Извор - Закон за Царинската управа (Сл. весник на РМ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/01, 168/14, 33/15, 61/15, 129/15 и 23/16)


 1. 34. Во кој закон/акт е пропишана обврската за почитување на Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) Царински закон
б) Закон за Царинската управа
в) Уредбата за спроведување на царинскиот закон

Извор - Закон за Царинската управа (Сл. весник на РМ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/01, 168/14, 33/15, 61/15,129/15 и 23/16)


 1. 35. Кој врши надзор над правилната примена на одредбите од Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) Секторот за професионална одговорност
б) Непосредните раководители
в)Непосредните раководители и Секторот за професионална одговорност

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 36. Доколку царинскиот службеник се најде во состојба на судир на интереси во рок од колку дена е должен да ја пријава таквата состојба? 

а) Во рок од три месеци.
б) Во рок од 30 дена.
в) Во рок од 15 дена.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016 и Закон за спречување судир на интереси (Сл. весник на РМ бр. 70/07, 114/09, 128/09, 124/12 и 153/15) 


 1. 37. Кои принципи се применуваат при работа со службени пари?

а) Службените пари ќе се трошат наменски, трансакциите мора да бидат законски, а одлуките го носат овластени лица.
б) Трансакциите мора да бидат законски, врз основа на одлуки донесени од овластени лица.
в) Службените пари ќе се трошат мудро и наменски, а трансакциите мора да бидат законски.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 38. Дали царинските службеници се должни да внимаваат и на своето однесување во приватниот живот?

а) Да, секогаш треба да избегнуваат однесување кое го нарушува нивниот углед достоинство и личен интегритет и довербата во Царинската управа.
б) Не, воопшто.
в) Да, но со исклучоци.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 39. Како треба да постапуваат царинските службеници со службените информации?

а) Не смеат да ги отстрануваат, да ги менуваат или да ги уништуваат.
б) Зависно од видот на службените информации смеат да ги отстрануваат, да ги менуваат или да ги уништуваат.
в) Можат да ги менуваат, но не и да ги отстрануваат или уништуваат.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 40. Доколку во работните простории е оставен подарок без знаење и волја на царинските службеници, како истите треба да постапат ?

а) Веднаш ќе го уништат или исфрлат од работната просторија.
б) Ќе го предадат на својот непосреден раководител со писмен извештај.
в) Ќе го земат за себе.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 41. Што значи начелото на непристрасност?

а) Еднаков третман на сите странки.
б) При донесување на одлуки раководење од погрешна, неоправдана или неразумна оцена на фактичката состојба, поради предрасуди , судир на интересим заплашеност, остварување на амбиции итн..
в) Обезбедување на еднаков третман на сите странки, а при донесување на одлуки не раководење од погрешна, неоправдана или неразумна оцена на фактичката состојба, поради предрасуди, судир на интересим заплашеност, остварување на амбиции итн.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 42. Кои лица царинските службеници смеат да ги убедуваат за да пристапат кон одредена политичка партија или да ги потикнуваат да го сторат тоа ветувајќи им некаква бенефиција при спроведување на царинската постапка?

а) Дозволено е тоа да го прават само со своите колеги.
б) Дозволено е тоа да го прават со физички или правни лица, но не и со колеги.
в) Не е дозволено тоа да го прават ниту со колеги ниту со физички и правни лица.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016


 1. 43. Како е регулирано прашањето за носење на службената облека во Кодексот на однесување на царинските службеници?

а) Службената облека на царинските службеници треба да биде уредна, чиста и средена, а нејзиниот изглед не смее да се менува со преправки и корекции.    
б) Царинските службеници можат да вршат кратење и теснење на  службената облека односно да го менуваат нејзиниот изглед, но таа секогаш мора да биде уредна и чиста.
в) Службената облека на царинските службеници треба да биде уредна, и на неа не смеат да се вршат поправки, преправки и корекции.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016       


 1. 44. Како е регулирано прашањето за носењето на девизни и денарски парични средства за време на извршување на работните обврски и задолженија во Кодексот на однесување на царинските службеници?  

а) Царинските службеници смеат да носат неограничен износ на девизни и денарски парични средства. 
б) Царинските службеници од граничните и внатрешни царински испостави смеат да носат неограничен износ на девизни и денарски парични средства, доколку ги пријават на непосредниот раководител.
в) Царинските службеници на граничните и внатрешни царински испостави не смеат да носат девизни средства, додека денарски средства се дозволени во износ од илјада денари.

Извор - Кодекс на однесување на царинските службеници, Април 2016       

 

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ЦАРИНСКИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ


 

 1. 1. Со Законот за данокот на додадена вредност се пропишани следните даночни стапки:

а) општа даночна стапка од 19% и повластена даночна стапка од 5%
б) општа даночна стапка од 20% и повластена даночна стапка од 7%
в) општа даночна стапка од 18% и повластена даночна стапка од 5%


 1. 2. Од плаќање на увозни давачки се ослободени возачи на моторни возила за:

а) горивото кое се во наоѓа резервоарот кој е фабрички вграден во возилото
б) гориво во количина до 40 литри
в) гориво во количина до 80 литри


 1. 3. Предмети кои домашните патници покрај личниот багаж ги внесуваат од странство, под услов таквиот увоз да е од некомерцијална природа, се ослободени од плаќање на увозни давачки:

а) во вредност до 175 евра во денарска противвредност
б) во вредност до 350 евра во денарска противвредност
в) во вредност до 45 евра во денарска противвредност


 1. 4. Извоз за облагородување е постапка со економски ефект:

а) да
б) не


 1. 5. Царинската управа има надлежност:

а) само да наплати увозни давачки
б) да наплати или да врати увозни давачки
в) само да врати увозни давачки

 

 1. 6. Седиштето на Светската трговска организација се наоѓа во:

а) Женева
б) Вашингтон
в) Доха


 1. 7. Доколку спортист добие пехар и медал на натпревар во странство, при влез во Република Македонија:

а) ќе плати царински давачки само за медалот
б) нема да плати царински давачки
в) нема да плати царински давачки само доколку вкупната вредност на пехарот и медалот е помала од 175 евра


 1. 8. Домашната стока кога ќе биде изнесена од Република Македонија:

а) останува со статус на домашна стока
б) добива статус на странска стока


 1. 9. Со транзитна постапка царинскиот орган одобрува движење на стока:

а) од еден до друг граничен премин
б) од граничен премин до царински терминал
в) помеѓу кои било две места во царинското подрачје на Република Македонија


10. Сета стока која се става во царинска постапка мора да биде опфатена со:

а) фактура за таа стока
б) царинска декларација за избраната царинска постапка 
в) транспортен документ


11. Со пуштање во слободен промет странската стока добива статус на:

а) привремено чувана стока
б) домашна стока
в) складирана стока


 1. 11. Увозни давачки се:

а) царина и данок на добивка
б) царина и други давачки со еднаков ефект на царина кои се плаќаат при увоз на стока
в) царина и персонален данок на доход 


12. Увозни давачки се царина и други давачки со еднаков ефект на царина кои се плаќаат при увоз на стока:

а) да
б) не


13. За работење на царински склад треба да се даде одобрение од:

а) Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
б) Царинска управа
в) Биро за јавни набавки


14. WCO е:

а) World Customers Organization
б) World Customs Organization
в) World Cosmetics Organization


15. Царинските службеници при спроведување на своите надлежности можат да носат и да употребат огнено оружје:

а) да
б) не
в) да, но само со дозвола од Министерството за внатрешни работи


16. Царинското подрачје на Република Македонија ја опфаќа територијата, територијалните води и воздушниот простор над територијата на Република Македонија:

а) да
б) не


17. Царинското подрачје  е обележано со царинска линија која е идентична со државната граница:

а) да
б) не


18. Должник е секое лице одговорно за плаќање на царинскиот долг:

а) да
б) не


19. Странска стока може да се внесе на царинското подрачје преку:

а) царински гранични премини
б) автобуска станица
в) полициска станица


20. Државјани на Република Македонија се ослободени од плаќање на увозни давачки за лекови за лична употреба што ги носат со себе:

а) да}
б) не


21. Странски државјани - патници кои доаѓаат од странство, се ослободени од плаќање на увозни давачки за предмети наменети за нивни лични потреби:

а) да
б) не


22. Слободните царински продавници, нудат продажба на стоки:

а) на патници кои ја напуштаат територијата на Република Македонија
б) на патници кои работат на територијата на Република Македонија
в) на патници кои престојуваат на територијата на Република Македонија


23. Со постапката на извоз царинскиот орган одобрува домашна стока да се изнесе од царинското подрачје:

а) да
б) не


24. Имател на одобрение е лице на кое му е дадено одобрение од царинскиот орган:

а) да
б) не


25. Трговско друштво кое увезува телевизори за продажба во Република Македонија при увозот треба да плати:

а) царина и данок на додадена вредност
б) персонален данок
в) данок на добивка


26. При увоз на стока во Република Македонија за увезената стока се плаќаат увозни давачки и ДДВ:

а) да
б) не


27. Странски државјани - патници кои доаѓаат од странство, се ослободени од плаќање на увозни давачки за:

а) предмети наменети за нивни лични потреби
б) стока за малопродажба
в) опрема и резервни делови


28. Со постапката на извоз царинскиот орган одобрува:

а) домашна стока да се изнесе од царинското подрачје
б) транзитирање на стока
в) превоз на стока


29. Местата кај кои се спроведуваат царинските формалности се:

а) царинските органи
б) Министерство за финансии
в) Влада на Република Македонија


30. Царинските формалности за стоката се спроведуваат кај царинските органи:

а) да
б) не


31. Слободните царински продавници, нудат продажба на стоки на патници кои работат на територијата на Република Македонија:

а) да
б) не


32. Со пуштање во слободен промет странската стока добива статус на домашна стока:

а) да
б) не


33. Странска стока може да се внесе на царинското подрачје на Република Македонија преку царински гранични премини:

а) да
б) не


34. Трговско друштво кое увезува столици за продажба во Република Македонија при увозот треба да плати:

а) данок на добивка
б) персонален данок
в) царина и данок на додадена вредност


35. Повластената стапка за данок на додадена вредност е:

а) 0%
б) 5%
в) 11%


36. Повластената стапка за данок на додадена вредност кој се плаќа при увоз на стока изнесува 5%:

а) да
б) не


37. Повластената стапка за данок на додадена вредност кој се плаќа при увоз на стока изнесува 8%:

а) да
б) не


38. При преминување на царинската линија контрола на патниците врши:

а) царинскиот работник
б) пазаришен инспектор
в) санитарен инспектор


39. При внес на стока во царинското подрачје на Република Македонија царинските формалности и контролата на стоката ги врши:

а) полициски службеник
б) царински работник
в) санитарен инспектор


40. Со транзитна постапка царинскиот орган одобрува движење на стока помеѓу кои било две места во царинското подрачје на Република Македонија:

а) да
б) не


41. Со транзитна постапка царинскиот орган одобрува увоз на стока во царинското подрачје на Република Македонија:

а) да
б) не


42. Со постапката на увоз царинскиот орган одобрува:

а) транзитирање на стока
б) странска стока да се увезе во царинското подрачје
в) превоз на стока


43.  Царинската декларација се поднесува кај царинскиот орган каде што стоката била ставена на увид:

а) да
б) не


44. Царинската декларација се поднесува:

а) кај било кој царински орган
б) кај полициските органи
в) кај царинскиот орган каде што стоката била ставена на увид


45. Усна царинска декларација е декларација за пуштање на стока во слободен промет:

а) да
б) не


46. Увозот за облагородување е царинска постапка со економски ефект:

а) да
б) не


47. Музичката опрема која ја носи странска позната музичка ѕвезда за концерт во Република Македонија, се става во постапка на:

а) царинско складирање
б) привремен увоз
в) превоз на стока


48. Кон царинската декларација се поднесуваат сите документи потребни за спроведување на прописите:

а) да
б) не


49. Кон царинската декларација за спроведување на постапката се приложуваат:

а) даночна пријава
б) дозвола од Министерство за внатрешни работи
в) сите документи потребни за спроведување на прописите


50. За стоката јаболка од Република Македонија кои се продадени во Република Србија, кај царинските органи треба да се поднесе:

а) извозна декларација
б) даночна пријава
в) увозна декларација


51. За стоката зелка од Република Македонија која е продадена во Република Турција, кај царинските органи  треба да се поднесе извозна декларација:

а) да
б) не


52. За стоката лалиња од Холандија која се увезува во Република Македонија, кај царинските органи треба да се поднесе:

а) извозна декларација
б) даночна пријава
в) увозна декларација

 

53. Стоката која се внесува во царинското подрачје е предмет на царински надзор од:

а) од моментот на нејзиното внесување
б) откако ќе биде сместена во царински склад
в) откако ќе бидат ставени царински пломби

 

54. Бесплатни пратки кои физички лица ги испраќаат на физички лица, наменети за лична употреба во вредност до 45 Евра во денарска вредност се ослободени од плаќање на царина и ДДВ:

а) да
б) не

 

55. Увозни давачки се плаќаат во:

а) денари
б) евра
в) хартии од вредност


56. Банкарска гаранција за обезбедување на можен долг се издава од:

а) Стопанска комора
б) Банка регистрирана во РМ
в) Народна Банка на РМБ.  II ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР КОЈА ЈА ВРШИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 

 

1. Финансиската инспекција во јавниот сектор се врши кај:

а) правни и физички лица кои добиле јавни средства или гаранции
б) субјекти од јавнот сектор
в) субјекти од јавниот сектор, непрофитни организации и други правни и физички лица само за делот на добиени јавни средства или гаранции
г) корисици на средствата на Буџетот на Република Македонија, фондовите, општини и јавните претпријатија
д) субјекти од јавниот сектор, непрофитни организации и други правни и физички лица

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


2. Работите од надлежност на финансиската инспекција во јавниот сектор ги врши:

а) Министерството за финансии
б) Управата за јавни приходи
в) Управата за финансиска полиција
г) Државниот завод за ревизија
д) Министерството за внатрешни работи

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


3. Кој одлучува за поведување на постапка за финансиска инспекција:

а) Министерот за внатрешни работи
б) Директорот на Управата за јавни приходи
в) Главниот државен ревизор
г) Директорот на Управата за финансиска полиција
д) Главниот инспектор

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


4. Финансиска инспекција се врши врз основа на:

а) пријава од правно или физичко лице
б) само по барање на Министерот за финансии
в) само по барање на Владата на Република Македонија
г) поткрепено со докази барање, информација или пријава од правни или физички лица
д) само по барање на Европската канцеларија за борба против измами

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


5. За почетокот на вршење на финансиската инспекција:

а) задолжително се известува одговорното лице на субјектот во кој се врши финансиска инспекција
б) задолжително се известува само министерот за финансии
в) во одредени случаи по проценка на финансискиот инспектор се известува одговорното лице на субјектот во кој се врши финансиска инспекција
г) се известува одговорното лице на субјектот во кој се врши финансиска инспекција, освен ако со закон поинаку не е уредено или ако  со таквото известување се намалува ефикасноста на инспекцијата
д) не се известува, се почитува начелото на доверливост

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


6. Со работата на финансиската инспекција во јавниот сектор раководи:

а) министерот за финансии
б) главен инспектор кој директно одговара на министерот за финансии
в) инспекцискиот совет
г) директорот на управата за јавни приходи
д) главниот државен ревизор

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


7. Постапката за вршење на финансиската инспекција во јавниот сектор е уредена со:

а) Законот за инспекциски надзор
б) Законот за финансиска дисциплина
в) Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор
г) Закон за буџетите
д) Закон за сметководство на буџетите и буџетските корисници

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


8. Финансиска инспекција во јавниот сектор врши:

а) инспектор за јавни финансии
б) инспектор, службено лице со посебни овластувања и одоворности утврдени со закон
в) главниот инспектор
г) внатрешниот ревизор
д) државен ревизор

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


9. Која е целта на Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор?

а) заштита на јавниот интерес, како и интересот на физичките и правните лица од неправилна примена на прописите за јавни финансии
б) утврдување на постапката на финансиската инспекција кој се води по службена должност
в) заштита на финансиските интереси на субјектите од јавниот сектор од сериозно лошо финансиско управување, измами и корупција
г) утврдување на начинот на спроведување на надзорот над примената на законите и прописите од областа на финансиите
д) утврдување на начинот на спроведување на мерки и отстранување на утврдените неправилности

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор

 

10. Финансискиот инспектор не ги врши следните работи:

а) ги утврдува прекршувањата на законите, особено на оние што се поврзани со измама и корупција, која предизвикува финансиска штета на субјектите од јавниот сектор
б) поднесува барања за поведување прекршочна, односно кривична постапка и имотни обврски за сторителите, кога постојат законски предуслови
в) врши проверка на спроведувањето на одобрените мерки од Главниот инспектор во врска со извршената финансиска инспекција
г) врши финансиска инспекција при управувањето со јавните средства согласно законд) го известува Собранието на Република Македонија за оние инспекции што се поврзани со измама и корупција, која предизвикува финансиска штета на субјектите од јавниот сектор

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


11. Во кој случај финансискиот инспектор при вршењето на работите од негова надлежност престанува со превземање на било какви дејствија:

а) во случај на попречување на истражни дејствија при спроведување на финансиска инспекција
б) во случаи на утврдување на неправилности и измами
в) по барање на Управата за јавни приходи
г) по барање на Државниот завод за ревизија
д) по барање на раководното лице на субјектот во кој се врши инспекција

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор

 

12. По спроведената постапка на финансиска инспекција, финансискиот инспектор изготвува:

а) меморандум за извршена финансиска инспекција
б) известување до министерот за финансии за наодите и утврдените неправилности
в) извештај за извршената финансиска инспекција
г) акциски план со предлог мерки за надминување на утврдените неправилности
д) записник за извршена финансиска инспекција

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор

 

13. Во кој случај финансискиот инспектор не се иззема од вршење на финансиска инспекција:

а) во последните пет години работел или бил член на управен или надзорен одбор во субјектот во кој се врши финансиска инспекција
б) во последните три години неговиот брачен другар или роднина до втор степен е член на управен или надзорен одбор во субјектот во кој се врши финансиска инспекција
в) во последните три години работел или бил член на управен или надзорен одбор во субјектот во кој се врши финансиска инспекција
г) постојат разумни причини дека има лични интереси во активностите што се предмет на контрола
д) постојат други причини што даваат сомнеж за неговата непристрасност

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор

 

14. Надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за финансиска дисциплина во случај кога како должник се јавува субјект од јавниот сектор врши:

а) Управата за јавни приходи
б) Пазарниот инспекторат
в) Финансиската полиција
г) Внатрешната ревизија во институциите од јавниот сектор
д) Министерството за финансии преку финансиската инспекција во јавниот сектор

Извор: Закон за финансиска дисциплина


15. Рокот за исполнување на паричните обврски  во договор меѓу субјект од јавниот сектор и економски оператор од приватниот сектор во случај кога како должник се јавува субјект од јавниот сектор:

а) не може да биде подолг од 60 дена, освен ако се работи за договор чиј предмет е повеќегодишна набавка
б) не може да биде подолг од 60 дена, рок кој се однесува и за договори чиј предмет е повеќегодишна набавка
в) не може да биде подолг од 30 дена, освен ако се работи за договор чиј предмет е повеќегодишна набавка
г) не може да биде подолг од 90 дена, освен ако се работи за договор чиј предмет е повеќегодишна набавка
д) не може да биде подолг од 90 дена, рок кој се однесува и за договори чиј предмет е повеќегодишна набавка

Извор: Закон за финансиска дисциплина


16. Субјектите од јавниот сектор чии сметки се во рамките на трезорската сметка на Министерството за финансии се должни барањата за плаќање на достасаните фактури спрема економскиот оператор од приватниот  сектор  до трезорот во Министерството за финансии да ги достават:

а) заклучно со петнаесеттиот ден од денот кога започнува да тече рокот, односно  кога должникот ја примил фактурата, односно друго барање за плаќање од доверителот кој ја исполнил својата договорена обврска.
б)  заклучно со триесеттиот ден од денот кога започнува да тече рокот, односно  кога должникот ја примил фактурата, односно друго барање за плаќање од доверителот кој ја исполнил својата договорена обврска.
в) заклучно со шеесеттиот ден од денот кога започнува да тече рокот, односно  кога должникот ја примил фактурата, односно друго барање за плаќање од доверителот кој ја исполнил својата договорена обврска.
г) заклучно со осмиот ден од денот кога започнува да тече рокот, односно  кога должникот ја примил фактурата, односно друго барање за плаќање од доверителот кој ја исполнил својата договорена обврска.
д) веднаш по приемот на фактурата или друго соодветно барање за плаќање

Извор: Закон за финансиска дисциплина

 

17. Финансиската инспекција во јавниот сектор доколку утврди повреди на Законот за финансиска дисциплина:

а) поведува прекршочна постапка
б) ја известува Управата за финансиска полиција
в) констатира наоди и дава препораки за надминување на утврдените повреди на законот
г) го известува Државниот завод за ревизија
д) го известува министерот за финансии

Извор: Закон за финансиска дисциплина


18. Годишниот извештај за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор се  доставува до:

а) Собранието на Република Македонија
б) Државниот завод за ревизија
в) Владата на Република Македонија
г) Државното правобранителство
д) Јавното обвинителство на Република Македонија

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор

 

19. Главниот инспектор целокупната документација за извршена финансиска инспекција ја доставува до:

а) главниот државен ревизор
б) министерот за финансии
в) јавниот обвинител на Република Македонија
г) министерот за внатрешни работи
д) државниот правобранител на Република Македонија

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор

 

20. Во кој рок раководителот на субјектот во кој е извршена финансиска инспекција е должен да го извести главниот инспектор за превземените мерки и активности:

а) 7 дена
б) 15 дена
в) 30 дена
г) 45 дена
д) 60 дена

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


21. Во случај на утврдување на неправилности при спроведувањето на финансиската инспекција, главниот инспектор ги информира:

а) органите под чија надлежност е субјектот предмет на финансиска инспекција
б) финансиската полиција
в) Јавното обвинителство на Република Македонија
г) Надлежниот суд
д) Управата за јавни приходи

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


22. Кој го одобрува извештајот за извршена финансиска инспекција:

а) министерот за финансии
б) главниот инспектор
в) вишиот инспектор
г) непосредниот раководител
д) државниот секретар

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


23. Во рамки на кој рок раководителот на субјектот во кој е извршена финансиска инспекција може да даде забелешки на извештајот од инспекцијата:

а) 5 дена
б) 10 дена
в) 15 дена
г) 20 дена
д) 30 дена

Извор: Закон за финансиска инспекција во јавниот сектор


24. Која мерка може да ја превземе финансискиот инспектор доколку буџетскиот корисник не ги пријавува преземените обврски за нивно евидентирање во единствената база на податоци за преземени обврски во трезорот:

а) даде препорака за надминување на утврдениот прекршок
б) да ја извести Управата за финансиска полиција
в) да го извести Секторот Трезор во Министерството за финансии
г) да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд
д)  да го извести главниот инспектор

Извор: Закон за буџетите


25. При склучување на договор за донација, буџетските корисници се должни да го известат:

а) Министерството за финансии и органот надлежен за евроинтеграции
б) само Управата за јавни приходи
в) Владата на Република Македонија
г) Државниот завод за ревизија
д) Народната банка на Република Македонија

Извор: Закон за буџетите


26. Буџетските корисници при предлагање на прописи и други акти до Владата на Република Македонија, задолжително доставуваат:

а) пополнет образец за процена на фискалните импликации
б) мислење од сите надлежни сектори кои учествувале во неговата подготовка
в) мислење од заинтересираните страни
г)мислење од Собранието на Република Македонија
д)мислење од Раководителот на Секторот за финансиски прашања за фискалните импликации на истиот

Извор: Закон за буџетите

 

27. Во случај на превземање на обврски за наредни години, буџетските корисници од централната власт се должни:

а) да го известат Министерството за финансии
б) да обезбедат согласност од Владата на Република Македонија
в) да ја известат Владата на Република Македонија
г) да го известа Секторот Трезор во Министерството за финансии
д) да го дополнат месечниот финансиски план

Извор: Закон за буџетите


28. Општината може да се задолжува во земјата и странство само под услов на обезбедена согласност од:

а) Советот на Општината
б) градоначалникот
в) Владата на Република Македонија
г) Министерството за финансии
д) Министерството за локална самоуправа

Извор: Закон за финансирање на единиците за локална самоуправа


29. Градоначалникот е должен да ја достави годишната сметка за донесување до Советот на општината, најдоцна до:

а) 31 март наредната година
б) 30 април наредната година
в) 31 мај наредната година
г) 31 јануари наредната година
д) 28 февруари наредната година

Извор: Закон за финансирање на единиците за локална самоуправа

 

30. Општината е должна да го достави договорот за заем и амортизациониот план до Министерството за финансии во рок од:

а) 10 работни дена од денот на негово потпишување
б) 15 работни дена од денот на негово потпишување
в) 20 работни дена од денот на негово потпишување
г) 10 работни дена од денот на негово одобрување
д) 20 работни дена од денот на негово одобрување

Извор: Закон за финансирање на единиците за локална самоуправаБ. III.  Прашања од областа која е релевантна за управниот и инспекцискиот надзор кој го врши Министерството за култура 

 

1. За директор на националната установа може да биде избрано лице кое, меѓудругото го исполнува и следниот услов:

а) да има минимум една година работен стаж во областа на културата
б) да има минимум две години работен стаж во областа на културата
в) да има минимум пет години работен стаж во областа на културата или пет години работно искуство на работи или проекти во областа на културата врз основа на склученби договори за дело.

Извор: Закон за културата


2. Директорот на националната установа донесува:

а) статут,
б) деловник за работа на Управниот одбор
в) годишна програма за работа на националната установа

Извор: Закон за културата


3. Директорот на националната установа се  избира за време од:

а) 3 години
б) 4 години
в) 5 години

Извор: Закон за културата


4. Управниот одбор на националната установа донесува:

а) акт за систематизација и организација на работните места
б) документи за финансиското работење на установата согласно со прописите за материјално и финансиско работење
в) годишна програма за работа на националната установа.

Извор: Закон за културата


5. Директорот на националната установа е должен до министерот за култура да доставува извештај за финансиското работење на националната установа и извештај за остварувањето на годишната програма за работа на националната установа на:

а) секои 3 месеци
б) секои 4 месеци
в) секои 6 месеци

Извор: Закон за културата


6. Доколку се утврди со извештај од извршена контрола и надзор дека доделените средства од Буџетот на РМ се користат спротивно на договорот за финансирање на проект од национален интерес во културата, корисниците немаат право на учество на конкурс на Министерството за култура во:

а) следните 2 години
б) следните  3 години
в) следните 4 години

Извор: Закон за културата


7. Директорот на националната установа донесува нацрт-годишна програма за работа на установата и ја доставува до Министерството за култура:

а) во јуни во тековната година за наредната година
б) во јули во тековната година за наредната година
в) во август во тековната година за наредната година

Извор: Закон за културата


8. Контрола и надзор над наменското користење на средствата од договорот за финансирање на годишната програма за работа на националната установа, врши:

а) Министерство за финансии
б) Министерство за култура
в) Државниот завод за ревизија

Извор: Закон за културата


9. Постапката за селекција за вработување на уметници во националните установи се состои од:

а) административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас и спроведување на постапка за аудиција
б) административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите доставени на јавниот оглас, интервју и спроведување на постапка за аудиција
в) административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите

Извор: Закон за културата


10. Ако уметникот творештвото го остварува професионално, како единствено занимање и доколку согласно со Законот за културата и со прописите за трговските друштва се регистрира за вршење на уметничка дејност, стекнува статус:  

а) на самостоен уметник согласно со овој закон и со прописите за трговските друштва
б) на самостоен уметник и права од работен однос  согласно со Законот за културата и со прописите за трговските друштва
в) на самостоен уметник и делумно права од работен однос 

Извор: Закон за културата


11. Поединечен интерес во културата, во смисла на Законот за културата, е културата што ја остваруваат:  

а) уметници, установи и други правни и други физички лица врз основа на сопствена одлука и средства
б) уметници и други правни и други физички лица врз основа на сопствена одлука и средства
в) установи и други правни и други физички лица врз основа на сопствена одлука и средства

Извор: Закон за културата


12. Национален интерес во културата, во смисла на Законот за културата, е културата што е:

а) локален интерес на сите граѓани во Републиката
б) локален интерес и јавен интерес за сите граѓани во Републиката
в) јавен интерес за сите граѓани во Републиката.

Извор: Закон за културата


13. Управниот одбор во национална установа од областа на културата го сочинуваат:

а) шест претставници што ги именува и разрешува министерот за култура
б) пет претставници што ги именува и разрешува министерот за култура
в) тројца претставници што ги именува и разрешува министерот за култура

Извор: Закон за културата


14. Директорот на установата, односно одговорното лице во субјектот на надзорот е должно да му овозможи на инспекторот увид во:   

а) состојбата и да му ги даде бараните податоци и известувања.
б) работата и да му ги даде бараните податоци и известувања.
в) состојбата, работата и актите и да му ги даде бараните податоци и известувања.

Извор: Закон за културата


15. Дејности од областа на културата, во смисла на Законот за културата, се:

а) дејности за заштита и користење
б) дејности за објавување
в) дејности за објавување и дејности за заштита и користење.

Извор: Закон за културата


16. Музејската евиденција, која музеите задолжително ја водат ја сочинуваат следните музејски книги:

а) Влезна книга на музејскиот материјал, книга на инвентар на музејските предмети, излезна книга на музејскиот материјал и музејските предмети, книга за изложби, картотека на музејски предмети и каталог на музејски предмети,
б) Влезна книга на музејскиот материјал, книга на инвентар на музејските предмети, излезна книга на музејскиот материјал и музејските предмети, картотека на музејски предмети и каталог на музејски предмети,
в) Влезна книга на музејскиот материјал, книга на инвентар на музејските предмети, излезна книга на музејскиот материјал и музејските предмети, книга за изложби и каталог на музејски предмети.

Извор: Закон за музеите


17. Стручната обработка на музејскиот материјал се врши во рок од:

а) три години од денот на неговото запишување во влезната книга до денот на неговото евидентирање во инвентарната книга,
б) две година од денот на неговото запишување во влезната книга до денот на неговото евидентирање во инвентарната книга,
в) една година од денот на неговото запишување во влезната книга до денот на неговото евидентирање во инвентарната книга.

Извор: Закон за музеите


18. Решение за исполнување посебни услови за почеток со работа на музејот, го донесува:

а) директорот на Управата за заштита на културното наследство ,
б) министерот за култура,
в) претседателот на Владата на Репулика Македонија.

Извор: Закон за музеите


19Вонредната ревизија на музејските предмети се врши кога:

а) музејските предмети се преместуваат од една во друга библиотека.
б) музејските предмети се преместуваат од еден во друг музеј
в) музејските предмети се преместуваат од еден во друг музеј и кустосот кој е одговорен за музејската збирка ќе се прераспореди на друго работно место, или кога ќе му престане работниот однос,

Извор: Закон за музеите


20. Музеите се должни јавно да ги објават  деновите и часовите за посета и да определи намалени цени за одреден вид на посетители и тоа на:

а) децата, учениците и студентите,
б) децата и учениците,
в) учениците и студентите,

Извор: Закон за музеите


21. За еден музејски предмет не можат да се изработат повеќе од:

а) десет музејски копии,
б) пет музејски копии,
в) три музејски копии.

Извор: Закон за музеите


22. Музејската копија задолжително се обележува со знак кој означува дека се работи за:

а) првата копија
б) копија
в) оригинал

Извор: Закон за музеите


23. Во музеите се водат регистри на:

а) комерцијални копии,
б) музејски копии,
в) комерцијални и музејски копии.

Извор: Закон за музеите


24. Комерцијална копија е новосоздаден предмет, кој визуелно го реконструира музејскиот предмет, а се изработува заради негова:

а) презентативна и трговска намена, во размер различен од музејскиот предмет,
б) образовна, научна, презентативна и трговска намена, во размер различен од музејскиот предмет,
в) образовна, презентативна и трговска намена, во размер различен од музејскиот предмет.

Извор: Закон за музеите


25. Комерцијалната копија може да се изработува од физички и правни лица, по претходно добиена согласност од:

а) музејот,
б) Управата за заштита на културното наследство,
в) Министерството за култура

Извор: Закон за музеите

 

26. Странски филм може да се дистибуира, односно да се киноприкажува во РМ без да биде преведен на македонски литературен јазик, доколку филмот се прикажува на:

а) филмска смотра, ревија на филмови и филмска ретроспектива, но не смее да има повеќе од едно киноприкажување ,
б) филмска смотра, ревија на филмови и филмска ретроспектива, но не смее да има повеќе од две киноприкажувања,
в) филмска смотра, ревија на филмови и филмска ретроспектива, но не смее да има повеќе од три киноприкажувања,

Извор: Закон за филмска дејност


27. Филмовите, што се дистрибуираат во РМ за киноприкажување, односно за друга форма на јавно прикажување, задолжително се категоризираат заради заштита на:

а) малолетните лица во РМ од филмови кои можат да наштетат на нивниот морален, физички или психички развој,
б) малолетните лица во РМ од филмови кои можат да наштетат на нивниот  физички или психички развој,
в) малолетните лица во РМ од филмови кои можат да наштетат на нивниот морален или физички   развој.

Извор: Закон за филмска дејност


28.Финансирање проекти од национален интерес во филмската дејност го врши:

а) Кинотека на РМ,
б) Министерство за култура
в) Агенција за филм на РМ.

Извор: Закон за филмска дејност


29. Филмските продуценти кои добиле средства од Агенцијата за филм се должни да достават доказ до Агенцијата дека до Националната установа - Кинотека на Македонија  без надоместок доставиле една копија од  филмот и тоа:

а) во рок од 30 дена од денот на завршувањето на филмот
б) во рок од 45 дена од денот на завршувањето на филмот
в) во рок од 60 дена од денот на завршувањето на филмот.

Извор: Закон за филмска дејност


30. Агенцијата за филм на РМ има право на дел од нето добивката на филмскиот продуцент, остварена од користењето на филмот и тоа во процент кој е во висина од:

а) 25 % од учеството на Агенцијата во финансирањето на филмот
б) 50 % од учеството на Агенцијата во финансирањето на филмот
в) 55 % од учеството на Агенцијата во финансирањето на филмот

Извор: Закон за филмска дејност


31. За именување директор на Агенцијата за филм на РМ се објавува јавен оглас во:

а) пет дневни весници кои се издаваат на целата територија на РМ од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат  службен јазик различен од македонскиот јазик
б) четири дневни весници кои се издаваат на целата територија на РМ од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат  службен јазик различен од македонскиот јазик
в) три дневни весници кои се издаваат на целата територија на РМ од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат  службен јазик различен од македонскиот јазик

Извор: Закон за филмска дејност


32. Правните лица кои имаат обврска за плаќање на надоместоците, утврдени со Законот за филмската дејност се должни до Агенцијата за филм на РМ да достават податоци за остварени приходи од вршењето на својата дејност до:

а) 15 март во тековната година за претходната година
б) 15 април во тековната година за претходната година
в) 15 мај во тековната година за претходната година

Извор: Закон за филмска дејност


33. Доколку правните лица надоместоците утврдени со Законот за филмската дејност не ги уплатат на сметка на Агенцијата за филм на РМ во рокот утврден со Законот, Агенцијата против нив ќе поднесе:

а) прекршочно барање до надлежниот суд,
б) тужба до надлежниот суд,
в) жалба до надлежниот суд.

Извор: Закон за филмска дејност


34. Владата на РМ донесува стратегија за развој на филмската дејност за период од:

а) четири години
б) пет години
в) 8 години

Извор: Закон за филмска дејност


35. Владата на РМ донесува стратегија за развој на филмската дејност, по предлог од:

а) Министерството за култура
б) Агенцијата за филм на РМ
в) Министерството за култура и Агенцијата за филм на РМ

Извор: Закон за филмска дејност


36. Надзор над спроведувањето на Законот за филмската дејност врши :

а) Министерство за култура,
б) Агенција за филм
в) Национална установа-Кинотека на Македонија

Извор: Закон за филмска дејност


37. Агенцијата за филм на РМ  е правен следбеник на:

а) Национална установа- Филмски фонд на РМ-Скопје
б) Национална установа-Универзална сала-Скопје
в) Национална установа- Вардар филм-Скопје

Извор: Закон за филмска дејност


38. Филмски продуцент е правно лице регистрирано во Централниот регистар на РМ за вршење на дејност:

а) производство на филмови како претежна дејност, кое им помага на режисерот и на филмската екипа во создавањето на филмот
б) производство на филмови како претежна дејност, кое ги презема иницијативата, организацијата, финансирањето и одговорносата за создавање, презентација и продажба на филм и кое им помага на режисерот и на филмската екипа во создавањето на филмот.
в) производство на филмови како претежна дејност

Извор: Закон за филмска дејност


39. Директорот на Агенцијата за филм на РМ се именува со мандат од:

а) две години и може повторно да биде именуван само уште еден мандат,
б) четири години и може повторно да биде именуван само уште еден мандат
в) пет години и може повторно да биде именуван само уште еден мандат

Извор: Закон за филмска дејност


40. Со Законот за филмската дејност, доколку учествува на конкурсите на Агенцијата со свој проект е предвиден прекршок и за:  

а) директорот на Агенцијата за филм на РМ
б) директорот на Кинотеката на Македонија
в) директорот на Агенцијата за филм на РМ и на директорот на Кинотеката на Македонија

Извор: Закон за филмска дејност


41. Со Законот за употребата на македонскиот јазик не се ограничува правото на припадниците на националностите на службена употреба на јазикот и писмото на националностите во:

а) единиците на локалната самоуправа согласно со Уставот на РМ и закон,
б) единиците на локалната самоуправа согласно со Уставот на РМ,
в) единиците на локалната самоуправа согласно со закон

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


42. Исклучоците од Законот за употребата на македонскиот јазик се утврдени со:

а) Уставот на РМ,
б) други закони
в) одлуки од Советот на македонски јазик

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


43. На кандидатот кој не го положил испитот Министерството за култура му издава решение во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот. Против решението може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од:

а) 7 дена од денот на приемот на решението
б) година дена од денот на приемот на решението
в) 30 дена од денот на приемот на решението,

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


44. Испитот за добивање на лекторска лиценца може да го полага лице кое има високо образование на студиските програми :

а) македонски јазик или македонски јазик и литература, со прв главен предмет македонски јазик
б) македонски јазик, со прв главен предмет македонски јазик
в) македонски јазик и литература, со прв главен предмет македонски јазик

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


45. Прашањата од теорискиот дел на испитот за добивање на лекторска лиценца се од областа на:

а) фонологијата, морфологијата и стилистиката на македонскиот јазик
б) фонологијата, морфологијата, лексикологијата, синтаксанта и стилистиката на македонскиот јазик
в) морфологијата, лексикологијата, синтаксанта и стилистиката на македонскиот јазик

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


46. Лекторска лиценца дава:

а) Министерство за култура
б) Министерство за образование и наука
в) Министерство за информатичко општество и администрација.

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


47. Испитот за добивање на лекторска лиценца се состои од:

а) еден дел (теориски дел),
б) прв дел (теориски дел) и втор дел (практичен пример)
в) еден дел (практичен пример).

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


48. Македонскиот јазик во смисла на законот е:

а) македонски јазик
б) македонски литературен јазик
в) Македонски јазик  со  духовно богатство од посебно културно и историско значење за Републиката

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


49. Министерот за култура, на предлог на Советот за македонски јазик, формира комисија за полагање испит за лектор. Комисијата е составена од:

а) претседател и двајца членови, од редот на стручни лица за оваа област,.
б) претседател и двајца членови.
в) претседател и двајца членови, од редот на стручни лица за оваа област, со мандат од четири години, со можност за повторно именување.

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик


50. Заштитата на македонскиот јазик, меѓудругото опфаќа особено и:

а) избегнување употреба на странски изрази и заемки, односно, по можност, нивно заменување со соодветни поими од македонската лексика
б) избегнување употреба на странски изрази, односно, по можност, нивно заменување со соодветни поими од македонската лексика:
в) избегнување употреба на странски заемки, односно, по можност, нивно заменување со соодветни поими од македонската лексика

Извор: Закон за употребата на македонскиот јазик

 

51. Евиденција на аудиовизуелните добра содржи:

а) Влезна книга, книга на инвентар, излезна книга, картотека на аудиовизуелни добра,  каталог на аудиовизуелни добра, електронска база на податоци и друг вид на евиденција,
б) Влезна книга, книга на инвентар, излезна книга, каталог на аудиовизуелни добра, електронска база на податоци и друг вид на евиденција
в) Влезна книга, книга на инвентар, картотека на аудиовизуелни добра,  каталог на аудиовизуелни добра, електронска база на податоци и друг вид на евиденција

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


52. Централен регистар на објавени аудиовизуелни добра го води:

а) Министерството за култура,
б) Кинотеката на Македонијав) Агенцијата за филм на РМ

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


53. Кинотеките стручната обработка на аудиовизуелните добра ја вршат во рок од:

а) три години од денот на неговото запишување во влезната книга до денот на неговото евидентирање во инвентарната книга
б) две години од денот на неговото запишување во влезната книга до денот на неговото евидентирање во инвентарната книга
в) една година од денот на неговото запишување во влезната книга до денот на неговото евидентирање во инвентарната книга

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


54. Решение за исполнување на посебни услови за работа на кинотеката го донесува:

а) директорот на Кинотеката на Македонија
б) министерот за култура
в) Владата на Република Македонија.

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


55. Кинотеките се должни да вршат ревизија на состојбата на аудиовизуелните добра најмалку на секои :

а) пет години
б) три години
в) две години

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


56. При вршењето на инспекцискиот надзор, постапка за едукација се спроведува за неправилност која согласно со Законот за аудивозуелните добра  е пропишана како прекршок од:  

а) членот 42
б) членот 42-а
в) членовите 42 и 42-а

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


57. Архивска копија во смисла на Законот  за аудиовизуелните добра е тонска копија на аудиовизуелно добро која е наменета за: 

а) Чување и заштита заради културни и историски потреби
б) Чување и заштита заради културни, научни и историски потреби
в) Чување и заштита заради нивна продажба

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


58. Продуцентот на аудиовизуелни добра, коишто се финансирани со средства од Буџетот на Република Македонија, е должен до Кинотеката на Македонија да ги достави изворните материјали на аудиовизуелните добра во рок од:

а) две години по нивното премиерно прикажување
б) три години по нивното премиерно прикажување
в) десет години по нивното премиерно прикажување

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


59. За прекршоците утврдени со Законот за аудиовизуелните добра, прекршочна постапка и прекршочна санкција изрекува:

а) Министерство за култура
б) надлежниот суд
в) Министерството за култура и надлежен суд

Извор: Закон за аудиовизуелните добра


60. Прекршочната комисија на Министерството за култура е составена од:

а) три члена и нивни заменици,
б) пет члена и нивни заменици
в) три члена и двајца заменици

Извор: Закон за аудиовизуелните добра

 

61. Евиденцијата на библиотечниот фонд, што библиотеките се должни да водат содржи:

а) Влезна евиденција на библиотечниот материјал, инвентарна книга на библиотечните добра, излезна книга на библиотечните добра и библиотечниот материјал и основен каталог на библиотечниот фонд
б) Влезна евиденција на библиотечниот материјал, инвентарна книга на библиотечните добра, излезна книга на библиотечните добра и библиотечниот материјал
в) Влезна евиденција на библиотечниот материјал, излезна книга на библиотечните добра и библиотечниот материјал и основен каталог на библиотечниот фонд

Извор: Закон за библиотеките


62. Библиотеките се должни да водат регистар на копии на библиотечни:

а) добра
б) материјал
в) добра и материјал

Извор: Закон за библиотеките


63. Решение за исполнување посебни услови за почеток со работа на библиотеката, го донесува министерот за култура по претходно прибавено мислење од:

а) локалната библиотека
б) матичната библиотека
в) народната библиотека

Извор: Закон за библиотеките


64. Библиотеката во смисла на Законот за библиотеките врши :

а) набавување, чување, истражување, собирање, средување, стручно и научно обработување, проучување и давање на користење библиотечен материјал
б) прибирање, обработка и презентирање на информации и податоци за библиотечниот материјал.
в) набавување, чување, истражување, собирање, средување, стручно и научно обработување, проучување и давање на користење библиотечен материјал, како и прибирање, обработка и презентирање на информации и податоци за библиотечниот материјал,

Извор: Закон за библиотеките


65. Библиотеките се должни јавно да ги објават  деновите и часовите за посета и да определи намалени цени за одреден вид на посетители:

а) децата, учениците и студентите
б) учениците и пензионерите
в) учениците и студентите

Извор: Закон за библиотеките


66. За едно библиотечно добро не можат да се изработат повеќе од:

а) десет копии
б) пет копии
в) три копии

Извор: Закон за библиотеките


67. Приватна библиотека може да основа:

а) домашно правно лице, под услови и на начин утврдени со Законот за библиотеките и друг закон
б) домашно и странско правно и физичко лице, под услови и на начин утврдени со Законот за библиотеките и друг закон
в) домашно правно и физичко лице, под услови и на начин утврдени со Законот за библиотеките и друг закон

Извор: Закон за библиотеките


68. Едукацијата за сторена неправилност која согласно со Законот за библиотеките е пропишана како прекршок е должен да ја спроведе: 

а) инспекторот за култура,
б) матичната библиотека
в) Министерството за култура

Извор: Закон за библиотеките


69. Високошколски и универзитетски библиотеки се библиотеки чија дејност е наменета за поддршка и унапредување на:

а) образовната, истражувачката и научната работа на учениците.
б) образовната, истражувачката и научната работа на студентите во високообразовните установи
в) образовната, истражувачката и научната работа на студентите, наставниците, професорите и истражувачите во високообразовните установи

Извор: Закон за библиотеките


70. Директорот на локалната библиотека го избира и разрешува:

а) министерот за култура
б) градоначалникот
в) директорот на матичната библиотека.

Извор: Закон за библиотеките


71. Спомен-обележја, во смисла на Закон, се уметнички и архитектонски дела и творби што со своите содржини и ознаки одбележуваат настани и личности, кои се од: 

а) локално значење
б) локално и од исклучително значење за Република Македонија
в) од исклучително значење за Република Македонија

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


72. Меморијален споменик може да подига:

а) Владата на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


73. Странски  државјани можат : 

а) да дадат иницијатива за подигање на спомен-обележје
б) да дадат иницијатива за подигање на спомен-обележје и да вложуваат средства за подигање на спомен обележје.
в) да вложуваат средства за подигање на спомен обележје

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


74. Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со меморијален споменик, ја донесува:

а) Собранието на Република Македонија,
б) Владата на Република Македонија
в) Министерството за култура

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


75. За подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на спомен-обележје, одлука донесува:

а) Советот на општините и на општините во градот Скопје
б) Советот на градот Скопје и на општините во градот Скопје
в) Советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје,

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


76. Надзор и контрола над спроведувањето на Законот за меморијалните споменици и спомен-обележја врши:

а) Министерство за култура
б) Управа за заштита на културното наследство
в) Министерство за култура и Управа за заштита на културното наследство

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


77. Со Законот може да се изрече глоба на правно лице, ако презема дејствија на изграден меморијален споменик или во негова непосредна околина со кои може да се наруши интегритетот на меморијалниот споменик без согласност на:

а) авторот и на субјект на кој му е доверена заштитата на меморијалниот споменик
б) авторот на меморијалниот споменик
в) субјект на кој му е доверена заштитата на меморијалниот споменик

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


78. За спроведување на постапката за подигањето на меморијален споменик се грижи и е одговорно тело Одбор за подигање на меморијален споменик, именуван од Собранието на Р. Македонија.Одборот го сочинуваат претседател и осум члена, кои се избираат од редот на пратениците на Собранието на РМ,  како и:

а) научни, културни и други поединци, со мандат до завршување на меморијалниот споменик
б) архитекти, технолози, историчари и други поединци, со мандат до завршување на меморијалниот споменик
в) архитекти, технолози, историчари, научни, културни и други поединци, со мандат до завршување на меморијалниот споменик.

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


79. Кој орган донесува одлука за подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на спомен-обележје:  

а) Министерот за култура
б) Советот на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје
в) Градоначалниците на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје.

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја


80. На правно лице може да се изрече глоба ако: 

а) Презема дејствија на изграден меморијален споменик со кои може да го наруши интегритетот на меморијалниот споменик
б) Презема дејствија на изграден меморијален споменик или во негова непосредна околина со кои може да го наруши интегритетот на меморијалниот споменик
в) Презема дејствија во непосредна околина на изграден меморијален споменик со кои може да го наруши интегритетот на меморијалниот споменик

Извор: Закон за меморијалните споменици и спомен-обележја

 

81. Кога е издавачот должен да склучи договор со авторот на делото и со другите лица кои учествуваат во изработката на публикацијата, со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски во врска со издавањето на публикацијата?  

а) Пред објавувањето на публикацијата
б) После објавувањето на публикацијата
в) три години после објавувањето на публикацијата

Извор: Закон за издавачката дејност


82. Кога публикацијата е превод на изворно (оригинално) дело, покрај задолжителните податоци што ги содржи секоја публикација, мора да ги содржи и:?  

а) насловот и јазикот на кој е изворно напишана публикацијата, а во случај кога преведената публикација е превод од превод на оригиналното дело, мора да ги содржи и насловот и јазикот на посредниот превод што се користел при преведувањето на оригиналното дело
б) насловот на кој е изворно напишана публикацијата
в) бројот на страници

Извор: Закон за издавачката дејност


83. Издавачот во јануари во тековната година за претходната година доставува годишен извештај за сопствената издавачка продукција до:?  

а) Националната установа - Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје
б) Управата за заштита на културното наследство
в) Владата на Р. Македонија

Извор: Закон за издавачката дејност


84. Во случај кога публикацијата е издадена посебно на повеќе јазици, на различни писма, во повеќе изданија, со изменета насловна страница, нови корици, со дополнета или изменета содржина, задолжителниот примерок се доставува за?  

а) секој јазик, писмо и издание, за секое повторно печатење согласно овој закон
б) секој писмо и издание, за секое повторно печатење согласно овој закон.
в) секој јазик и издание, за секое повторно печатење согласно овој закон.

Извор: Закон за издавачката дејност


85. Заради заштита, чување и користење на публикациите, до Националната библиотека се доставува задолжителен примерок од публикацијата во рок од?  

а) најмногу седум дена од завршувањето на печатењето, односно умножувањето на публикацијата, а пред нејзиното ставање во промет
б) најмногу седум дена од завршувањето на печатењето, односно умножувањето на публикацијата, а после нејзиното ставање во промет
в) најмногу шеснаесет дена од завршувањето на печатењето.

Извор: Закон за издавачката дејност


86. Колку примероци доставува издавачот кој е регистриран во Р. Македонија за публикациите што ги издал како издавач/соиздавач/продуцент?  

а) пет примероци
б) десет примероци
в) еден примерок.

Извор: Закон за издавачката дејност


87. Кој врши избор на публикации и е одговорен за квалитетот на издадената публикација?  

а) Уредникот врши избор на публикации за објавување и прибавува и дава стручно мислење за публикацијата  и е одговорен за квалитетот на публикацијата.
б) Уредникот врши избор на публикации,   а Министерството  за култура одлучува и е одговорно за квалитетот на издадената публикација
в) Уредникот врши избор на публикации,   а министерот  за култура одлучува и е одговорен за квалитетот на издадената публикација.

Извор: Закон за издавачката дејност


88. Министерството за култура,  инспекцискиот надзор над спроведувањето на Законот за издавачката дејност го врши преку?  

а) Инспекторите за култура
б) Инспекторите за култура и инспекторите за заштита на културно наследство
в) Инспекторите за заштита на културно наследство.

Извор: Закон за издавачката дејност


89. ЦИП – запис (CIP-запис) (Cataloguing in publication – кaталогизација во публикација) е меѓународно препознатлив стандардизиран каталошки опис за една (печатена или електронска) публикација  изработен:?  

а) пред нејзиното печатење или производство, а вграден во самата публикација
б) пред нејзиното печатење, а вграден во самата публикација
в) пред нејзиното печатење.

Извор: Закон за издавачката дејност


90. CIP-записот го издава Националната библиотека во рок од?  

а) седум дена од денот на доставувањето на барањето
б) петнаесет дена од денот на доставувањето на барањето
в) шест дена од денот на доставувањето на барањето

Извор: Закон за издавачката дејностБ. IV. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот управен инспекторат


Прашања од огласта на Државниот управен инспекторат


ЗАКОН ЗА УПРАВНАТА ИНСПЕКЦИЈА1. Управната инспекција е надлежна да врши надзор над одредбите од :

 
а). Законот за општата управна постапка

б). Законот за инспекциски надзор.

в). Законот за општата управна постапка и другите закони и прописи што содржат одредби за управната постапка, Законот за инспекциски надзор, надзор над примената на одредбите за административните и јавните службеници, Законот за нерегистрирана дејност, како и надзор над извршувањето  на прописите за канцелариското работење.

г). Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер.

д). Законот за парнична постапка

Извор:  Закон за управната инспекција


 2. Работите на управната инспекција ги врши:

а). Државниот административен инспекторат.

б) .Државниот просветен инспекторат.

в). Државниот пазарен инспекторат.

г). Државниот управен инспекторат.

д). Државниот инспекторат за заштита на правата и интересите на граѓаните.

Извор:  Закон за управната инспекција


3. Управните инспектори се овластени?

а). Да вршат инспекциски надзор  само над Законот за општата упрана постапка

б). Да наредат во определен рок  отстранување на недостатоци.

в).Да вршат инспекциски надзор само над извршувањето на прописите за канцелариското работење.

г). Да вршат инспекциски надзор над Законот за просторно и урбанистичко планирање.

д). Да вршат инспекциски надзор над Законот за извршување  

Извор:  Закон за управната инспекција

  

 4. Управната инспекција надзорите ги врши како ?

а). Редовни инспекциските надзори. 

б). Контролни инспекциските надзори.

в). Инспекциските надзори по сопствена оцена.

г). Редовни, контролни  и вонредни инспекциските надзори. 

д). Инспекциски надзори по барање на Народниот правобранител. 

Извор:  Закон за управната инспекција


5.Управната инспекција поднесува иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против службено лице од органот ако утврди дека?


а). од странките бара да прибават и да поднесат податоци за фактите за кои службена евиденција води органот што ја води постапката или некој друг државен орган или носител на јавно овластување  

б). Барањата ги решава пред истекот на законскиот рок 

в). Жалбите изјавени проти решенијата ги препраќа до повисокиот орган во рок од 15 дена од денот на приемот. 

г). Од странките бараат потврди кои органите се должни да ги издаваат

д). Ако службеното лице побарало изземање од превземање на понатамошни  дејствија по барањето кога со странката е во роднински односи.

Извор:  Закон за управната инспекција

  

6. Пред отпочнувањето на редовен надзор управниот инспектор е должен:


а). Функционерот на органот за денот ,содржината и обемот на надзорот  15 дена пред отпочнувањето на надзорот

б)  Функционерот на органот за денот ,содржината и обемот на надзорот  10 дена пред отпочнувањето на надзорот. 

в). Функционерот на органот за денот ,содржината и обемот на надзорот  7 дена пред отпочнувањето на надзорот 

г)  Писмено да го извести функционерот на органот за денот ,содржината и обемот на 2 дена пред отпочнувањето на надзорот

д). По правило писмено да го  извести функционерот на органот за денот ,содржината и обемот на надзорот  пред отпочнувањето на надзорот 

Извор:  Закон за управната инспекција

  

7. За извршениот инспекциски надзор инспекторот составува :

 

а). Записник со наод за утврдената состојба.

б). Службена белешка.

в). Укажување за неправилности во работењето.

г). Записник без  наод за утврдената состојба.

д). Заклучок со утврдените  неправилности.

 Извор:  Закон за управната инспекција

 

8. Отстранување на недостатиците во работењето инспекторот го наредува со:

 

а). Заклучок

б). Решение

в). Записник 

г). Спогодба 

д). Упатство.

Извор:  Закон за управната инспекција


 9. Управниот инспектор по добиено известување од правни и физички лица за непостапување по членот 293-а од ЗОУП на субјектот на надзорот по нивно брање е должен :


а). Во рок од 10 дена од приемот да изврши инспекциски надзор кај субјектот на надзорот 

б). Во рок од 8 дена од приемот да изврши инспекциски надзор кај субјектот на надзорот. 

в). Во рок од 5 дена од приемот да изврши инспекциски надзор кај субјектот на надзорот. 

г). Во рок од 3 дена од приемот да изврши инспекциски надзор кај субјектот на надзорот. 

д). Веднаш по  приемот на известувањето да изврши инспекциски надзор кај субјектот на надзорот 

 Извор:  Закон за управната инспекција

 

10. Глоба ќе му се изрече на функционерот на органот во износ од ?

 

а). Од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност.

б). Од 7.500 до 9.500 евра во денарска противвредност. 

в). Од.3000 до 9.000 евра во денарска противвредност 

г). Од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвреднос 

д). Од 500 до 1.000 евра во денарска противвреднос  

Извор:  Закон за управната инспекција

  

 11. Глоба ќе му се изрече на службеното лице во износ од ?

 

а). Од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност.

б). Од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност. 

в). Од.1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност. 

г). Од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност.

д). Од 5000 до 10.000 евра во денарска противвредност.

Извор:  Закон за управната инспекција

  

12. Глоба ќе му се изрече на управниот инспектор во износ од ?

 

а). Од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност. 

б). Од 1.500 до2.000 евра во денарска противвредност.  

в). Од. 2000 до 4.000 евра во денарска противвредност. 

г). Од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност

д). Од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност  

Извор:  Закон за управната инспекција 


 13. Глоба ќе му се изрече на директорот на Инспекторатот во износ од ?

 

а). Од2. 500 до 3.000 евра во денарска противвредност. 

б). Од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност 

в). Од. 2000 до 4.000 евра во денарска противвредност.  

г). Од 1.500 до2.000 евра во денарска противвредност. 

д). Од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност 

Извор:  Закон за управната инспекција


  14. Постапка за порамнување инспекторот поведува кога ?

 

а). Функционерот,односно раководното лице на субјектот на надзорот  не ги отстрани недостатоците во работењето во роковите определени со решението на инспекторот. 

б). Субјектот на надзорот делумно ги отстранил недостатоците во работењето. 

в). Субјектот на надзорот ги отстранил недостатоците во работењето во определените рокови од инспекторот.

г). Инспекторот му препорачал на раководното лице на субјектот на надзорот  да ги отсрани недостатоците во работењето во определени рокови.

д). Субјектот на надзорот не го добил решението со кое бил задолжен да ги отстрани недостатоците во работењето. 

Извор:  Закон за управната инспекција

  

15. Постапката за порамнување започнува со ?

 

а). Доставувањето на записникот за извршениот контролен  надзорот. 

б). Со доставувањето на решението за отстранување на недостатоците од контролниот инспекциски надзор. 

в). Со врачување на покана за порамнување

г). Со доставување на известување за вршење на инспекциски надзор.  

д). По обезбедувањето на докази за сторен прекршок.                                   

Извор:  Закон за управната инспекција

  

16. За спроведената постапка за порамнување инспекторот составува :

 

а). Записник и потврда.

б). Записник и решение.

в). Решение и упатство  

г). Записник и издава платен налог со изречена глоба.

д). Донесува одлука за плаќање на изречената глобата на рати.

Извор:  Закон за управната инспекција

  

 17. Доколку субјектот на надзорот го прими платниот налог ќе плати ½ од изречената глоба ако истата ја плати во рок од :

 

а). Седум дена. 

б). Петнаесет дена  

в). Осум дена. 

г). Триесет дена 

д). Шеесет дена 

Извор:  Закон за управната инспекција


 18. Доколку функционерот,односно раководното лице на субјектот на надзорот не ја плати глобата во законскиот рок,инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до :

 

а). Управниот суд. 

б). Врховниот суд на Република Македонија.

в). Надлежниот Основен суд.

г). Судот за прекршоци. 

д). Апелациониот суд.              

Извор:  Закон за управната инспекција

  

19. Канцелариско работење претставуваа:

  

а). Прием,прегледување и распоредување, заведување, доставување во работа ,административно-техничко  обработување,испраќање,разведување и одлагање на документот/записот,во писарницата на органот

б). Заведување на актите 

в). Прием, прегледување и распоредување на актите. 

г). Само препраќање на актите во работа. 

д). Само административно-техничко прераспоредување на актите.

Извор:  Закон за управната инспекција


 20. Отпечаток на приемен штембил се става на?


а). Сите сопствени акти   

б) .Сите прилози  кон барањето 

в). Сите примени акти  што се заведуваат во деловодникот или друг вид на  пропишана основна евиденција.

г). Само на еден од прилозите кон барањето .

д). Само на примените акти што се заведуваат во деловодникот

Извор:  Закон за управната инспекција


 21. Отпечаток на роковен штембил се става на ?

 

а). Сите примени акти

б)  Сите сопствени акти. 

в). Сите примени акти и на прилозите кон актите .

г). Само на прилозите кон поднесените акти .

д). Само на еден од примените акти. 

Извор:  Закон за управната инспекција

  

22. Основна евиденција за заведување на сите примени и сопствени акти од општ карактер во органите е ?

 

а). Дневник.

б). Деловник. 

в). Интерна доставна книга.

г). Деловодник. 

д). Уписник Ип1 иИп2. 

Извор:  Закон за управната инспекција


 23. Во деловодникот како основна евиденција се заведуваат?

 

а). Сите примени и сопствени акти 

б). Само примените акти.  

в). Само сопствените акти .

г). Доставниците. 

д). Службените весници. 

Извор:  Закон за управната инспекција

  

24. Почеток на водење и заклучување на деловодникот?

 

а). На почетокот на секоја година кога започнува  да се води деловодникот,запишувањето на актите започнува со основен број 1, на крајот на годината се заклучува.

б). На почетокот на секоја година запишувањето на актите деловодникот,

продолжува под последниот основен број од претходната година.

в). Заклучувањето на деловодникот се врши најкасно до 30.јуни во тековната година .

г). Заклучувањето на деловодникот се врши најкасно до 30 нември во годината.

д) Деловодникот се заклучува напочетокот на декември  

Извор:  Закон за управната инспекција


 25. Доставувањето на актите од писарницата до службените лица за постапување се врши преку?

 

а). Книга за место. 

б). Книга за пошта.

в). Интерна доставна книга.

г). Попис на акти. 

д). Референтска книга.

Извор:  Закон за управната инспекција

  

 26. Попис на документи се води за сите акти по кои се води:

 

а). Иста постапка 

б). Се од ист вид ,се примаат масовно и се води иста постапка

в). Само за службените весници 

г). Само за акти што се примаат масовно. 

д) .Само за доставниците со кои е извршена достава на актите.

Извор:  Закон за управната инспекција


 27. Составни делови на документот/записот се ?

 

а). Само наслов со назив и седиште на имателот 

б).С амо седиште на примателот    

в). Назив, седиште,адреса на примателот,кратка содржина на актот,број и датум,потпис на овластеното лице на органот и отпечаток на печат 

г). Назив, седиште,адреса на примателот,кратка содржина на актот.

д). Само отпечеток на    на печат  на субјектот на надзорот .

Извор:  Закон за управната инспекција

  

28. Решените предмети од службените лица се враќаат во писарницата на органот за разведување во деловодникот во рок од ?

 

а). 15 дена.

б). 7 дена. 

в). 3 дена 

г). Без одлагање веднаш по нивното завршување.

д). На крајот на годината       

Извор:  Закон за управната инспекција


29. Канцелариско работење се извршува во ?

 

а). Хартиена форма.

б). Електонска форма 

в). Хартиена или електронска форма

г). Во хартиена форма на записник. 

д). Во електронска форма на U.S.B.стикче.

Извор:  Закон за управната инспекција


 30. Електронскиот деловодник се обликува со ?

 

а). Софтвер за канцелариско работење.

б). Софтвер за архивско работење. 

в). WORD  програма  .

г). Софтвер за канцелариско и архивско работење на имателот[ ова корекција е направена во обуката Скопе на 26.02.2016 и со криптографија на електронски записи. 

д). Обезбедување само на целовитост и веродостојност на документот

Извор:  Закон за управната инспекција


31. По поднесено барање или иницијатива , инспекторот може да изготви записник и донесе решение ,односно заклучок за запирање на постапката и без да изврши вонреден инспекциски надзор во случаите кога ?

 

а). Субјектот на надзорот го извести дека предметот е во постапка за решавање 

б). Странката се откаже  од поднесената иницијатива

в). Инспекторот по службена должност прибере докази и факти од органот ,од кои може целосно да ја утврди фактичката состојба

г). Од органот добие известување дека по барањето од странката веднаш ќе биде изготвено решение

д). Инспекторот смета дека нема потреба од вршење на вонреден инспекциски надзор

Извор:  Закон за управната инспекција

  

32. Инспекторот може да донесе заклучок за запирање на постапката и без да изврши контолен инспекциски надзор во случаите кога ?

 

а). Субјектот на надзорот го извести дека најкасно во рок од 5 дена ќе донесе решение по барањето од странката 

б). Субјектот на надзорот побара дополнителен рок за решавање на барањето

в). Рокот за решавање утврден во решението не е изминат

г). Инспекторот во рокот утврден во решението добие акт, исправа  или друг доказ од органот кој бил задолжен со решението, од кој може да утврди дека решението е целосно извршено и се отстранети недостатоците

д). Инспекторот смета дека може да донесе заклучок за запирање на постапката без да изврши   контролен инспекциски надзор

Извор:  Закон за управната инспекција


 33. Против решението на управниот инспектор може да се поднесе жалба во рок од ?

 

а). Петнаесет дена од денот на доставувањето

б). Триесет  дена од денот на доставувањето .

в). Три дена од денот на доставувањето

г). Осум дена од денот на изготвувањето на решението

д). Осум дена  од денот на доставувањето на решението до субјектот на надзорот

Извор:  Закон за управната инспекција

  

34. Против решението на управниот инспектор може да се поднесе жалба до:

 

а). Државна комисија за решавање во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен 

б). Министерот за информатичко попштество и адмионисттрација

в). Државна комисија заодлучување во втор степен во областа на    инспекцискиот  надзор и пркршочната постапка

г). Министерот за правда

д). Директорот на Државниот управен инспекторат

Извор:  Закон за управната инспекцијаБ. V. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот просветен инспекторат

 

 1. 1. Инспекциски надзор во рамките на надлежноста на Државниот просветен инспекторат  вршат:

а) одговорни лица од Бирото за образование
б) државни просветни инспектори
в) претставници на Министерството за образование


2. Директорот изготвува  предлог на  годишна  програма за  работа  на Државниот просветен инспекторат и истата ја доставува до Инспекцискиот совет:

а) најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година
б) најдоцна до 31 декември во тековната година за следната година
в) најдоцна до 31 ноември во тековната година за следната година

 

 1. 3. Постапката за интегрална евалуација се одвива :

а) наеднаш
б) во две фази
в) во три фази

 

 1. 4. Доколку државниот просветен инспектор утврди дека не се применуваат законите – прописите, донесува решение со кое се наредува да се отстранат неправилностите во определен рок кој не може да биде подолг од:

а) 8 дена од денот на донесување на решението
б) 15 дена од денот на донесување на решението
в) 30 дена о денот на донесување на решението

 

 1. 5. Интегралната евалуација на воспитно - образовната установа се врши:

а) полугодишно
б) секоја учебна година
в) секоја трета учебна година

 

6. Против решението на просветниот инспектор може да се изјави жалба во рок од .... 

а) три дена од денот на приемот на решението
б) триесет дена од денот на приемот на решението
в) осум дена од денот на приемот на решението

 

 1. 7. Водењето на педагошката евиденција и документација во електронска форма и водење на е-дневник во основното и средното образование е обврска: 

а) врз дневна основа
б) врз неделна основа
в) врз месечна основа


8. Ако наставникот не води е-дневник врз неделна основа ќе му се изрече глоба во износ од:

а) 300 евра во денарска противвредност во мандатна постапка
б) 600 евра во денарска противвредност во мандатна постапка
в) 500-700 евра во денарска противвредност во мандатна постапка


9. Годишната програма на Државниот просветен инспекторат ја донесува:

а) директорот на Државниот просветен инспекторат
б) министерот за образование
в) Владата на Република Македонија


10. Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот за спроведување на едукација ја пропишува:

а) директорот на Државниот просветен инспекторат 
б) министерот за образование
в) Инспекцискиот совет


11. Директорот на Државниот просветен инспекторат доставува Годишен извештај за работата на Државниот просветен инспекторат за претходната година до:

а) до 31 јануари во тековната година до Инспекцискиот совет
б) до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет
в) до 31 декември во тековната година до Инспекцискиот совет


12. Начинот и постапката за избор на наставници во основното образование кои ги остваруваат наставниот план и програма, како и начинот на утврдување на платите и трошоците на наставниците ги утврдува: 

а) министерот
б) државниот просветен инспекторат
в) директорот на основното училиште


13. 0пштинско основно училиште се основа од: 

а) Владата на Република Македонија
б) општината
в) директорот на основното училиште

 

14. Ако просветниот инспектор во вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека со повреда на закон или друг пропис е сторен прекршок ќе ......

а) изрече глоба во мандатна постапка
б) изрече глоба во управна постапка
в) изрече глоба во прекршочна постапка

 

15. Основните училишта, најдоцна до 20 септември во тековната учебна година, треба да истакнат распоред за дополнителна и додатна настава за секој наставен предмет на видно место во училиштето и истиот да го достават до: 

а) општината
б) управниот одбор на училиштето
в) државниот просветен инспекторат

 

16. Бројот на ученици во паралелка од основно училиште (освен во исклучителни случаи - добиена согласност од основачот) изнесува:

а) 14-22 ученици
б) 18-28 ученици
в) 24-34 ученици

  

17. Просветниот инспектор кога во вршењето на инспекцискиот надзор ќе утврди повреда на закон или друг пропис над чија примена врши надзор друг орган на државната управа, е должен за тоа да го извести:

а) директорот 
б) инспекцискиот совет
в) надлежниот орган на државната управа 


18. Средното образование за секој граѓанин, под еднакви услови утврдени со овој закон е:

а) задолжително
б) незадолжително
в) задолжително само за сите градски средини на Република Македонија

 

19. Врз основа на резултатите од екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се оценува објективноста и професионалноста на наставникот во вреднувањето на постигнувањата на успехот наученикот

а) да
б) не

 

20. За извршениот надзор, утврдените состојби, преземените дејства и преземените мерки, просветниот инспектор составува  ....

а)заклучок 
б)записник
в)решение


21. Решение во управна постапка донесува:

а) функционерот кој раководи со органот на државната управа 
б) колегијален орган
в) органот надлежен за решавање на работата што е предмет на постапката

 

22. Управната постапка ја поведува надлежниот орган: 

а) пo службена должност или по барање на странката
б) по барање на јавен обвинител
в) по барање на функционерот кој раководи кој раководи со органот на државната управа

 

23. Припадниците на заедниците имаат право на настава на својот јазик: 

а) во основното образование
б) во основното и средното образование на начин утврден со закон
в) во основното образование, врз основа на одлука на единицата на локалната самоуправа


24. Државните просветни инспектори ги назначува:

а) Директорот на Државниот просветен инспекторат
б) Градоначалникот на општината
в) Собранието на Република Македонија


25. Државниот просветен инспектор надзорот го врши преку:

а) интегрална  евалуација  на  воспитно - образовните  установи, редовен, вонреден  и контролен инспекциски надзор
б) само преку редовен инспекциски надзор
в) само преку интегрална евалуација на воспитно-образовните установи

 

26. Овластувањето за вршење надзор државниот просветен инспектор и овластениот просветен инспектор го потврдува со:

а) решение
б) уверение
в) легитимација

 

27. Покрај општите услови, кој од наведените одговори е посебен услов кој треба да го поседува лицето за вработување како наставник, стручен соработник и воспитувач:

а) да поседува возачка дозвола од В категорија
б) да е жител на општината каде се наоѓа училиштето
в) да има положено стручен испит за наставник, стручен соработник , односно за воспитувач

 

28. Постапката за интегрална евалуација се одвива во следните фази:

а) подготвителна, имплементација, известување
б) подготвителна, имплементација
в) имплементација, известување


29. Ако просветниот инспектор во вршење на инспекцискиот надзор утврди дека со повреда на закон или друг пропис е сторен прекршок, ќе изрече глоба во мандатна постапка и ако глобата не се плати во утврдениот рок просветниот инспектор ќе поднесе:

а) опомена за плаќање
б) барање за поведување на прекршочна постапка
в) покана за едукација


30. Годишната програма за работа на Државниот просветен инспекторат и организацијата за спроведување ја донесува:

а) Директорот на Државниот просветен инспекторат
б) Собранието на Република Македонија
в) Комисија при Владата на Република Македонија


31. Државниот просветен инспектор може да врши вонреден надзор врз основа на иницијатива од:

а) само од градоначалникот на општината
б) само од Советот на родители
в) од страна на ученици, студенти, родители, совет на родители, вработени во воспитно – образовната установа и од други граѓани


32. Ако при спроведување на контролен надзор се утврди дека се отстранети неправилностите се донесува:

а) Заклучок за запирање на постапката на инспекцискиот надзор
б) Решение за запирање
в) Одлука за запирање


33. За наставниците, стручните соработници или воспитувачите кои во остварувањето на воспитно - образовниот процес не покажуваат задоволителни резултати, иницијатива до училишниот одбор за преиспитување на нивната способност за реализација на работните обврски (тест на личноста) може да покрене:

а) само Советот на општината
б) само учениците
в) Бирото за развој на образование, Советот на родители или Државниот просветен инспекторат

 

34. По жалба против одлуките на државниот просветен инспектор. односно овластениот просветен инспектор одлучува:

а) Директорот на Државниот просветен инспекторат
б) Раководител на сектор при Министерството за образование и наука
в) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

 

35. Доколку просветниот инспектор утврди дека не се применуваат законите,  прописите и другите акти, донесува: 

а) решение со кое се наредува извршување на определени мерки во одреден рок кој го определува инспекторот, но не подолг од 8 дена од денот на донесувањето на решението
б) решение со кое се наредува извршување на определени мерки во одреден рок кој го определува инспекторот ,но не подолг од 15 дена од денот на донесување на решението
в) решение со кое се наредува извршување на определени мерки во одреден рок кој го определува инспекторот, но не подолг од 3 дена од денот на донесување на решението

 

36. Доколку Државниот просветен инспектор, односно овластениот просветен инспектор на општината/градот Скопје, при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности со инспекцискиот надзор

а) донесува заклучок со кој се запира постапката на инспекцискиот надзор
б) донесува решение
в) донесува одлука за запирање на постапката


37. Државниот просветен инспектор при вршењето на надзор е овластен да:

а) врши надзор на квалитетот на воспитно -образовната работа преку самоевалуација
б) врши надзор на квалитетот на воспитно -образовната работа преку интегрална евалуација
в) врши надзор на квалитетот на воспитно -образовната работа преку екстерна евалуација

 

38. Глобата која што ќе се изрече во мандатна постапка за прекршок на наставникот ако не води е –дневник врз неделна основа во основните и средните училишта изнесува:

а) 500 евра
б) 250-500 евра
в) 300 евра

 

39. Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска против вредност во мандатна постапка ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако: 

а) нема организирано исхрана на учениците
б) на инспекторот не му овозможи непречено вршење на надзорот и во определениот рок не му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на инспекцискиот надзор
в) нема одржано наставнички совет до 31 декември


40. Средствата од глобите изречени во мандатна постапка од страна на државните просветни инспектори се приход на: 

а) училиштата
б) општините
в) Буџетот на Република Македонија


Б.VI. Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот инспекторат за животна средина


 1. 1. Кој орган врши надзор над примената на Законот за животната средина и прописите донесени врз основа на овој закон ?

а) Дирекција за радијациона сигурност
б) Државен инспекторат за животна средина/овластени инспектори за животна средина
в) Управа за животна средина
г) Сектор за животна средина


 1. 2. Кој врши надзор над примената на Законот за животната средина за работите од надлежност на општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје?

а) Овластен инспектор за животна средина
б) Овластен комунален инспектор
в) Овластен урбанистики инспектор
г) Овластени градежен инспектор


3. Колку типови инспектори постојат согласно Законот за животната средина, Законот за заштита на природата и Законот за водите?

а) 1
б) 2
в) 3
г) 4

 

4. Овластените Инспектори за животна средина треба да ги исполнуваат условите утврдени согласно кој закон?

а) Законот за хемикалии
б) Законот за прогласување на локалитетот Локви -Големо Коњари за строг природен резерват
в) Законот за заштита од штетна бучава во животната средина
г) Закон за животната средина

 

5. Службеното својство на Овластен Инспектор за заштита на природата се докажува со која легитимација?

а) Легитимација за лов и риболов
б) Возачка дозвола
в) Шумарска легитимација
г) Службена легитимација


6. Кој го пропишува образецот, формата и содржината на легитимацијата?

а) Претседател на Владата на Република Македонија;
б) Државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање
в) Министер за животна средина и просторно планирање
г) Директор на Државниот инспекторат за животна средина


7. Колку категории прекршоци постојат согласно Законот за животната средина?

а) ниедна
б) четири
в) две
г) три


8. За прекршоците од I и II категорија кој води прекршочна постапка и кој изрекува прекршочна санкција?

а) Прекршочна Комисија при Министерството за животна средина и просторно планирање
б) Административен суд
в) Основен суд
г) Управен суд


9. За прекршоците од III категорија овластените инспектори за животна средина и сторителите на прекршок можат да се согласат за отпочнување на каква постапка?

а) за денационализација
б) за посредување в)прекршочна постапка
в) за медијација

 

10. Кој врши надзор над примената на Законот за заштита на природата ?

а) Државни инспектори за шумарство
б) Шумска полиција
в) Државни инспектори за заштита на природата
г) Овластени инспектори за заштита на природата

 

11. Во вршење надзор над примената на мерките на заштита на природата согласно Законот за заштита на природата, државните инспектори се овластени да утврдат:

а) Извоз, увоз и транзит на опасен отпад во согласност со Базелската  Конвенција
б) Извоз, увоз и транзит на трупци, огревно дрво и штици
в) Извоз, увоз и транзит на растенија, габи и животни кои се ограничени или забранети со овој закон
г) Извоз, увоз и транзит на вода за пиење


12. Според кој закон се должни да постапуваат министерствата, другите органи на државната управа, кога во управните работи, непосредно применувајќи ги прописите решаваат за правата, обврските или правните интереси на физичките лица, правни лица или други странки ?

а) Закон за административна постапка
б) Закон за општата и управна постапка
в) Закон за државни службеници
г) Закон за медијација


13. Кога за утврдување некој факт или за разјаснување на суштествени околности е потребно непосредно забележување на службеното лице кое ја води постапката, какви дејствија презема инспекторот?

а) врши превид
б) поведува прекршочна постапка
в) поведува кривична постапка
г) Врши увид

 

14. Врз основа на фактите констатирани со Записник за констатација во постапката, органот надлежен за решавање го донесува кој акт од поведената управна постапка?

а) Извод
б) Уверение 
в) Решение
г) Мислење


15. Против решението донесено во прв степен странката има право на:

а) Молба
б) Жалба
в) Јавен увид
г) Исправка со дополнение


16. По жалба против првостепено решение на Државен инспектор за животна средина решава:

а) Првостепена комисија
б) Државна комисија за решавање на жалби по решенија
в) Кривична комисија
г) Функционерот - министерот кој раководи со органот на државната управа задолжен за животната средина


17. Овластените инспектори за животна средина при преземањето на активностите за вршење инспекциски надзор во областа на заштита од бучавата имаат право да побараат асистенција од:

а) Претставници на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешни работи
б) Приватно обезбедување
в) Кривична Комисија
г) Судии


18. Bo вршење на надзорот од својот делокруг Овластениот инспектор за животна средина согласно со одредбите на Законот за заштита од штетна бучава во животната средина има право:

а) Да врши надзор над примената на мерките за заштита од штетна бучава од инсталации со Б - интегрирана еколошка дозвола
б) Да врши надзор над примената на мерките за заштита од штетна бучава од инсталации со Ц - Интегрирана еколошка дозвола
в) Да врши надзор над примената на мерките за заштита од штетна бучава од диви животни во Националните Паркови на Република Македонија
г) Да врши надзор над примената на мерките за заштита од штетна бучава од инсталации со А -Интегрирана еколошка дозвола


19. Колку комисии постојат во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање:

а) Само Комисија за посредување
б) 2 (две) : Прекршочна комисија и Комисија за посредување
в) ниедна
г) само Прекршочна комисија


20. Содржината и формата на програмата за вршење инспекциски надзор ги донесува:

а) Секој Државен/Овластен инспектор за животна средина поединечно
б) Директорот на Државниот Инспекторат за животна средина
в) Министерот на Министерството за животна средина и просторно планирање 
г) Државниот секретар на Министерството за животна средина и просторно планирање 


21. Против решенијата на Државниот водостопански инспектор со кое се определува инспекциска мерка може да се достави жалба до органот на државна управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок од:

а) 3 дена
б) 16 дена
в) 7 дена
г) 8 дена


22. Државниот  инспектор  за  животна  средина  е  овластен  да  врши  надзор  над физички и правни лица во секое време и на лице место:

а) со претходна најава од минимум 2 (два) дена пред вршење на инспекцискиот увид
б) без претходна најава
в) со најава преку електронска пошта или мобилен телефон
г) со најава од неколку часа пред вршење на инспекцискиот увид


23. Трошоците за работите извршени надвор од управната постапка по барање на странката паѓаат на товар на:

а) министерството
б) инспекторатот
в) судот
г) странката

 

24. Дали едно лице може да ги врши работите на Државен инспектор за животна средина и во исто време да ги одобрува А-ИСКЗ дозволите?

а) не
б) да
в) делумно
г) никогаш


25. Каков тип казна може да изрече Овластениот Инспектор за животна средина согласно Законот за управување со отпад на лице место доколку утврди сторен прекршок од страна на физичко лице?

а) Врховна казна
б) Мандатна казна
в) Административна казна
г) Казна за нарушување на јавен ред и мир


26. Дали Државните инспектори за животна средина вршат надзор над примената на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и Законот за домување?

а) понекогаш
б) секогаш
в) не
г) на барање на урбанистичките инспектори


27. Секој од инспекторите за животна средина, за заштита на природата и водостопанските инспектори во текот на водењето инспекциска постапка има право на актите да стави:

а) своерачен потпис и печат
б) само своерачен потпис
в) само печат
г) нема право да стави своерачен потпис и печат


28.  Државните инспектори за животна средина вршат инспекциски надзор во:

а) А-ИСКЗ инсталации
б) Б-ИСКЗ инсталации
в) не вршат надзор никаде
г) инсталации со Хидролошки Елаборат


29. Кој орган е надлежен за решавање на прекршоци од III категорија?

а) Врховен суд со претходна постапка за медијација
б) Административен суд
в) Народен правобранител
г) Основен суд со претходна постапка за посредување


29. Дали инспекторите издаваат фискални сметки при изрекување мандатни казни?

а) не
б) да
в) секогаш
г) понекогаш


30. Која инспекција врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за инспекциски надзор, како и на прописите донесени врз основа на него?

а) Државен инспекторат за животна средина
б) Државен управен инспекторат
в) Административна инспекција
г) Судска инспекција


Извор: Закон за животната средина,

             Законот за заштита на природата,

              Законот за водите и соодветни прописиБ.VII ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТИТЕ КОИ СЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)


1. Највисок државен акт е:

а) Закон
б) Меѓународна спогодба
в) Уставот на Република Македонија


2. Управниот суд на Република Македонија е орган на:

а) Државата
б) Локалната власт
в) Јавните претпријатија


3. Co јавно претпријатие раководи:

а) Управенодбор
б) Директор
в) Градоначалникот


4. При Буџетирањето во Република Македонија се користат:

а) Само организациската класификација
б) Организациската класификација, економската класификација функционалната класификација, програмската класификација
в) Само програмската класификација


5. Врз основа на усвоената фискална стратегија и утврдените максимални износи на одобрени средства, Микистерството за финансии до буџетските корисници на централната власт и фондовите доставува:

а) Сметководствени политики
б) Годишенплан
в) Инструкции во форма на буџетски циркулар


6. Ствари во државна сопственост што ги користат државните органи се:

а) Движни и недвижни ствари
б) Само недвижни ствари
в) Движни, недвижни ствари, побарувања и обврски


7. Јавните приходи што се приход на Буџетот на РМ, придонесите и другите приходи на фондовите и изворните приходи на буџетите на ЕЛС се уплатуваат на Трезорската сметка преку уплатната сметка: 

а) 840, 842, 843 и 845
б) 787 и 788
в) 785 и 786


8. Признавањето на приходите и друтите приливи, расходите и друтите одливи кај буџетите и буџетските корисници се спроведува според:

а) Пресметковна основа
б) Модифицирана основа
в) Парично искажување


9. Извршувањето на Буџетот на Република Македонија се уредува со:

а) Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници
б) Одлука на Влада на Република Македонија
в) Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија


10. Водењето на деловните книги кај буџетите и буџетските корисници е уредено со:

а) Законот за трговските друштва
б) Правилникот за водење на сметководство
в) Законот за сметководство за буџети и буџетски корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници


11. Спроведувањето на постапка за јавни набавки е задолжителна за:

а) Јавните претпријатија, акционерските друштва и друштвата со ограничена одговорност во кои државните органи и единиците на ЕЛС и градот Скопје имаат доминантно влијание
б) Јавните претпријатија, акционерските друштва и друштвата со ограничена одговорност во кои државните органи и единиците на ЕЛС и градот Скопје имаат значајно влијание
в) Друштво за производство и трговија со оружје, муниција и воени материјали


12. Еден од основните принципи при вршење на јавни набавки е:

а) Спротивставување на приходите и расходите
б) Ефективност и ефикасност
в) Договарање во четири очи


13. Буџетските  корисници  и  единките  корисници  имаат  обврска  да  состават основни финансиски извештаи и тоа:

а) Само биланс на состојба
б) Само биланс на приходите и расходите
в) Биланс на состојба, Биланс на приходи и расходи и Консолидиран биланс


14. Буџетот на единицата на локалната самоуправа (ЕЛС) го донесува:

а) Советот на општината
б) Владата на Република Македонија
в) Градоначалникот на ЕЛС


15. Билансот на состојба кај буџетските корисници и единките корисници ја прикажува состојбата на:

а) Средствата, побарувањата и обврските
б) Средствата и обврските
в) Средствата, обврските и изворите на средствата


16. Критериумот за најниска цена не се применува:

а) При отворена постапка
б) При ограничена постапка
в) Конкурентен дијалог


17. Данок на имот на сопственоста не се плаќа на:

а) Недвижен имот во сопственост на општината кој го користат органите на општината
б) Недвижен имот во сопственост на граѓаните
в) Недвижен имот во сопственост на правните лица - трговски друштва


18. Согласно Уставот на Република Македонија, државната власт е поделена на:

а) Законодавна и извршна власт
б) Локалнавласт
в) Законодавна, извршна и судска власт


19. Правни лица основани од државата се:

а) Акционерски друштва во приватна сопственост
б) Јавни фондови, претпријатија, установи и агенции


20. Билансот на приходи  и расходи кај  буџетите и буџетските  корисници  ги прикажува:

а) Расходите и неплатените обврски
б) Приходите и другите приливи
в) Приходите и другите приливи и расходите и другите одливи


21. Еден од основните буџетски принципи е:

а) Немапари
б) Буџетска рамнотежа
в) Буџетски дефицит


22. Задолжувањето на јавните претпријатија со целосна или доминантна сопственост на државата е пропишано со:

а) Законот за трговските друштва
б) Законот за извршување на буџетот
в) Законот за јавен долг


23. Јавните расходи на централниот буџетот и на ЕЛС според економската класификација се делат на:

а) Тековни расходи, капитални расходи и отплата на главнина
б) Плати и надоместоци
в) Стоки и услуги


24. Пресметувањето на амортизацијата на материјалните средства започнува да се врши:

а) Во моментот на нивната набавка
б) Никогаш
в) Првиот ден од наредниот месец од кога средствата почнале да се користат


25. Ситниот инвентар се отпишува:

а) По потреба
б) Повремено
в) Еднократно во целост при набавката


26. Водењето на деловните книги кај единците на локалната самоуправа е уредено со:

а) Co Законот за трговските друштва и со Правилникот за водење на сметководството
б) Co Законот за сметководство за буџети и буџетски корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници
в) Co Закон за вршење на сметководствени работи


27. Јавните набавки за државните институции се уредени со:

а) Закон за буџет,
б) Закон за располагање со ствари во државна сопственост,
в) Закон за јавните набавки


28. Видовите на активности на градење што се предмет на договор за јавна набавка на работи ги пропишува:

а) Собраниетона Република Македонија
б) Бирото за јавни набавки
в) Владата на Република Македонија


29. Отворена постапка за доделување на договор за јавни набавки се спроведува во:

а) Три фази
б) Двефази
в) Еднафаза


30. Депонент на трезорската сметка е:

а) Деловна банка
б) Народната банка на Република Македонија
в) Министерството за финансии


31. Внатрешната ревизија во јавниот сектор е уредена со:

а) Закон за јавна внатрешна финансиска контрола
б) Закон за внатрешна ревизија
в) Законот за буџетите


32. Во моментот на подигнување на контролни марки од страна на имателот на акцизна дозвола или од увозникот се плаќа акцизата на:

а) Цигари и жестоки алкохолни пијалоци
б) Цигари
в) Цигари и вино


33. Данок на наследство и подарок се плаќа на:

а) Недвиженимот
б) Готови пари и парични побарувања
в) На сето претходно наведено


34. Мандатот на главниот ревизор за ИПА и на заменикот е:

а) 10 години без право на повторен избор
б) 9 години без право на повторен избор
в) 9 години со право на повторен избор


35. Средствата за работа на Ревизорското тело за ИПА се обезбедуваат од:

а) Од Европската комисија
б) Од сопствени приходи
в) Од буџетот на државата


36. Во кои случаи ревизорите на ИПА не смеат да вршат ревизија, доколку:

а) Претходно биле во работен однос или биле законски застапници на субјектот на ревизијата најмалку 5 години пред вршење на ревизијата
б) Претходно не биле вработени кај субјектот
в) He учествувале во изготвување на годишната пресметка на субјектот


37. Кои видови на ревизија ги врши Ревизорското тело?

а) Системска ревизија, ревизија на проекти, финансиска и ИТ ревизија
б) Внатрешна ревизија
в) Судска ревизија


38. Кој врши ревизија на работењето на Ревизорското тело?

а) Друштво за ревизија, Европска Комисија и Европски суд на ревизори
б) Државен завод за ревизија
в) Министерство за финансии


39. Ревизорските активности кои треба да се извршат во период од 12 месеци се планираат со изготвување на:

а) Акционен план
б) Оперативен план
в) Годишен работен план за ревизија


40. Надлежностите на Ревизорското тело се утврдени со:

а) Законот за државната ревизија
б) Законот за ревизија на ИПА
в) Законот за јавна внатрешна финансиска контрола


41. Што значи кратенката ИПА?

а) Инструмент за претпристапна помош
б) Институт за јавни службеници
в) Инструмент за јавна администрација


42. Што опфаќа ревизијата на ИПА?

а) Верификација на ефективно функционирање на системите за управување и контрола за ИПА и веродостојност на сметководствени информации доставени до ЕК
б) Давање на мислење за реално и објективно искажување на податоците во годишната сметка за Буџетот на РМ
в) Давање на мислење за реално и објективно искажување на податоците во годишната сметка на Фондот за здравствено осигурување на РМ


43. Co Ревизорското тело раководи:

а) Управен одбор
б) Главен ревизор за ИПА
в) Главен државен ревизор


44. Ревизорското тело за извршените ревизии известува еднаш годишно преку доставување на:

а) Годишен извештај за ревизорска активност
б) Годишен извештај за состојба на капиталот
в) Годишен извештај за работењето на ЕЛС


45. Ревизорските извештаи на Ревизорското тело:

а) Се објавуваат на веб страницата на Ревизорското тело
б) Се објавуваат само најважните
в) He ce објавуваат


46. За стручно усовршување на ревизорите се изработува:

а) Годишен план за патување во земјата и странство
б) Годишен план за обуки
в) Акционен план за посета на лице место


47. Ревизијата на ИПА преставува:

а) Внатрешна ревизија
б) Надворешна ревизија
в) Комерцијална ревизија.


48. До кого се доставува Извештајот од извршената ревизија за работењето на Ревизорското тело:

а) Влада на Република Македонија
б) Собрание на Република Македонија
в) Министерство за информатичко општество и администрација


49. Кој од подоле наведените одговори не е точен:

Главниот ревизор за ИПА во извршувањето на работите од својот делокруг донесува:

а) Правилник за организација и работа на Ревизорското тело;
б) Годишен ревизорски извештај за материјалното и финансиско работење на Ревизорското тело
в) Годишно ревизорско мислење


50. Кои видови на управување се предвидени со средствата на ИПА:

а) Децентрализирано управување, централизирано управување, заедничко управување,
б) Транзиционо управување,
в) Кооперативно управување.


51. НКА (NAOе кратенка од:

а) Национален координатор за имплементација
б) Национален координатор за авторизација
в) Национален ИПА Координатор.


52. Што претставува кратенката OLAF?

а) Европска канцеларија за известување,
б) Европска канцеларија за спречување на измами
в) Европска канцеларија за неправилности.


53. Кој е субјект на ревизија на ИПА?

а) Секое физичко и правно лице кое користи средства од инструментот за претпристапна помош
б) Секое правно лице кое користи средства од Буџетот на Република Македонија
в) Секое физичко лице кое користи средства од Буџетот на Република Македонија


54. При вршење на ревизијата ревизорите на ИПА имаат:

а) Ограничен пристап во службените простории и имотот
б) Немаат право на увид во целосната документација на субјектот
в) Слободен пристап во службените простории и имотот, право на увид во книгите, обрасците и другата документација


55. Дали субјектот на ревизија смее да го ограничи обемот на испитувањата на ревизорите?

а) Да
б) Не
в) Понекогаш


56. Годишниот извештај за ревизорски активности се доставува најдоцна до?

а) 31 јануари секоја година
б) 30 јуни секоја година
в) 31 декември секоја година


57. Годишниот работен план за ревизија се доставува до:

а) Националниот координатор за авторизација и до Европската комисија
б) Министерот за финансии на Република Македонија
в) Претседателот на Владата на Република Македонија


58. Дали ревизорите смеат да ги користат сознанијата до кои дошле во вршењето на ревизија за стекнување на имотна или друга корист за себе или друг субјект?

а) Задолжително ги користат сознанијата
б) He смеат да ги користат сознанијата
в) Понекогаш смеат да ги користат сознанијата


59. На кој начин Ревизорското тело ја информира јавноста?

а) Преку дневен печат
б) Преку електронски медиуми
в) Преку своја интернет (веб) страница


60. Кој од следните фактори HE треба да влијае на ревизорот во утврдувањето на целта на ревизијата:

а) Барања утврдени со мандатот на ревизијата или релевантни закони и регулатива
б) Нерегуларности кај ревидираниот субјект утврдени во претходни ревизии
в) Ограничувања поставени од раководството на ревидираниот субјект


61. Кој од следните HE E дел од фазата на планирање на ревизијата:

а) Разбирање на внатрешните контроли
б) Изготвување на ревизорски план
в) Оценка дали се прибрани доволно ревизорски докази


62. "Инхерентен ризик" е:

а) Ризик дека ќе настанат грешки поради опкружувањето во кое работи субјектот
б) Ризик дека ревизорот ќе даде несоодветно ревизорско мислење
в) Ризик   дека   контролите   на   ревидираниот   субјект   нема   да   успеат   да спречат или откријат материјални грешки


63. Дали „ревизорски ризик" е:

а) Ризик дека ќе се појават грешки поради окружувањето во кое работи субјектот предмет на ревизија
б) Ризик дека контролите на субјектот предмет на ревизија нема да успеат да ги спречат или откријат материјалните грешки
в) Ризик дека ревизорот ќе даде несоодветно ревизорско мислење


64. „Детекционен ризик“ е:

а) Ризик дека ревизор ќе даде несоодветно ревизорско мислење
б) Ризик дека ревизорските тестирања нема да успеат да откријат било какви материјални грешки или пропусти
в) Ризик дека контролите нема да успеат да откријат или да спречат настанување на материјална измама и грешка


65. Која од следните дефиниции ја претставува дефиницијата за контролен ризик:

а) Ризик дека ревизорските постапки нема да откријат значајни погрешни прикажувања во финансиските извештаи
б) Ризик дека интерните контроли на ентитетот кој е предмет на ревизија нема да спречат или откријат значајни неправилности или погрешни прикази
в) Ризик дека било која материјална неправилност или погрешен приказ кој не бил коригиран со интерните контроли на организацијата, нема да биде откриен од страна на ревизорот


66. Во донесување на одлука за обемот и видот на ревизорските докази, ревизорот ќе ја земе предвид оценката на нивото на:

а) Инхерентен ризик
б) Контролен ризик
в) Детекционен ризик


67. Сложените законски барања ќе бидат фактор кој ревизорите ќе го земат предвид кога го проценуваат нивото на:

а) Контролен ризик
б) Детекционен ризик
в) Инхерентен ризик


68. Според МСС 2 - Залихи, набавната вредност на залихите треба да ги опфати:

а) Трошоците за набавка, трошоците за конверзија и другите трошоци направени за да се доведат залихите до нивната локација и состојба
б) Трошоците за набавка
в) Трошоците за набавка и другите трошоци направени за да се доведат залихите до нивната локација и состојба


69. Паричните текови (приливи и одливи) во Извештајот за парични текови, согласно МСС 7 - Извештај за парични текови се искажуваат како:

а) Оперативни и финансиски активности
б) Оперативни, вложувачки и финансиски активности
в) Оперативни и вложувачки активности


70. Приходите според МСС 18 - Приходи претставуваат:

а) Зголемување на економските користи во текот на пресметковниот период во форма на приливи или зголемување на средствата
б) Зголемување на економските користи во текот на сметководствениот период во форма на приливи или зголемување на средствата или намалување на обврските
в) Зголемување на економските користи во текот на сметководствениот период во паричен облик

 

71. Залихите според МСС 2 - Залихи се средства:

а) Кои се чуваат за продажба во текот на работењето, во процесот на производството, во форма на материјали кои се користат во процесот на производство
б) Кои ги опфаќаат материјалите, трговската стока и биолошките средства
в) Наменети за сопствени потреби (материјали, трговска стока)


72. Според Меѓународните сметководствени стандарди средството се признава во Билансот на состојба кога:

а) Постои веројатност дека ќе донесе идни економски користи
б) Направен е издаток со кој не се очекува да донесе прилив на економска корист на субјектот
в) Се очекува да се оствари приход


73. Во зависност од предметот на ревидирање во современите економии постојат неколку вида на ревизии и тоа:

а) Ревизии на финансиските извештаи, ревизии на усогласеност на постапките, ревизии на успешност и судски ревизии
б) ИТ ревизии, ревизии на финансиските извештаи, ревизии на усогласеност на постапките и ревизии на успешност
в) Ревизии на финансиските извештаи, ревизии на усогласеност на постапките, ревизии на успешност и ревизии на системите за внатрешна контрола


74. Формата, содржината и обемот на ревизорската документација согласно МСР 230 е дефинирана од повеќе фактори меѓу кои и:

а) Големината и сложеноста на ентитетот, природата на ревизорските постапки кои треба да се извршат, идентификуваните ризици од материјално погрешно
прикажување, значајноста на добиените ревизорски докази, ревизорската методологија и користените алатки
б) Природата на ревизорските постапки кои треба да се извршат, барањата на ентитетот предмет на ревизија, ревизорската методологија и користените алатки
в) Големината на ентитетот, природата на ревизорските постапки кои треба да се извршат, барањата на ентитетот предмет на ревизија и значајноста на добиените ревизорски докази


75. Одговорноста на ревизорот во однос на измама во ревизија на финансиски извештаи согласно МСР 240 е преточена во неколку барања и тоа:

а) Дискусија помеѓу тимот, идентификација и проценување на ризиците од материјално погрешно прикажување поради измама, оценка на ревизорските докази, писмени изјави, комуникација со менаџментот и оние кои се задолжени за управување со ентитетот
б) Професионален скептицизам, оценка на ревизорските докази, писмени изјави, комуникација со менаџментот и оние кои се задолжени за управување со ентитетот
в) Професионален скептицизам, дискусија помеѓу тимот, оценка на ризикот и поврзани активности, идентификација и проценување на ризиците од материјално погрешно прикажување поради измама, оценка на ревизорските докази, писмени изјави, комуникација со менаџментот и оние кои се задолжени за управување со ентитетот, документација и комуницирање со регулаторни и извршни власти


76. Под терминот „грешка" подразбираме активности кои се појавуваат како:

а) Намерни грешки во финансиските извештаи во вид на математички или административни грешки во основните евиденции и сметководствени податоци, намерно погрешно толкување на факти и погрешна примена на сметководствени политики
б) Ненамерни грешки во финансиските извештаи само во вид на математички или административни грешки во основните евиденции и сметководствени податоци
в) Ненамерни грешки во финансиските извештаи во вид на математички или административни грешки во основните евиденции и сметководствени податоци, превид или погрешно толкување на факти и погрешна примена на сметководствени политики


77. Независно од целите, ревизорскиот ангажман ги вклучува следните фази:

а) Претпланирање, планирање, извршување, известување и фаза по известувањето
б) Планирање, извршување и известување
в) Претпланирање, извршување и известување


78. Вообичаените чекори на планирање кои се вклучени во една ревизија се:

а) Одредување на опфатот и целите на ревизијата, одредување на нивото на материјалност, одредување на ревизорскиот пристап, одредување постапки за избор на примероци, подготовка на ревизорски план и изготвување на детални програми за ревизијата
б) Запознавање со субјектот, одредување на опфатот, одредување на нивото на материјалност, одредување на ревизорскиот пристап, одредување постапки за избор на примероци и подготовка на ревизорски план
в) Запознавање со субјектот, одредување на опфатот и целите на ревизијата, одредување на нивото на материјалност, проценка на ревизорскиот ризик, одредување на ревизорскиот пристап, одредување постапки за избор на примероци, подготовка на ревизорски план и изготвување на детални програми за ревизијата


79. Во зависност од целта и намената за која се спроведуваат одредени тестови од страна на ревизорот истите се делат на:

а) Тестови на усогласеност (тестови на контрола) и суштински тестови
б) Тестови на детали на салда и аналитички постапки
в) Тестови на придржување и тестови на детали на трансакции


80. Материјалноста е прифатен термин во ревизорската пракса, при што нешто може да се процени/просуди како материјално ако се смета дека:

а) Знаењето за неговото постоење не би можело да влијае на корисникот на финансиските извештаи или на извештајот за ревизија на успешност
б) Знаењето за неговото постоење би можело да влијае на корисникот на финансиските извештаи или на извештајот за ревизија на успешност
в) Знаењето за неговото постоење не влијае на корисникот на финансиските извештаи или на извештајот за ревизија на успешност


81. Основни концепти на утврдување на материјалноста се:

а) Материјалност според вредност (квантитативна), материјалност според природата на ставката која се тестира (квалитативна), материјалност според контекстот
б) Одреден процент од добивката или вкупните приходи
в) Одреден процент од вкупниот капитал


82. Финансиското управување и контрола се спроведува врз основа на меѓународно прифатените стандарди за внатрешна контрола, преку примена на неколку меѓусебно поврзани елементи/компоненти:

а) Контролна средина, контроли, информации и комуникации и мониторинг
б) Контролна средина, управување со ризиците, контроли, информации и комуникации и мониторинг
в) Контролна средина, управување со ризиците, контроли и мониторинг


83. Главните методи со чија помош може да се добие ревизорски доказ може да се категоризираат во следните постапки:

а) Набљудување постапки и процедури, контрола на пресметките, испитување и потврдување/конфирмација, распрашување и аналитички постапки
б) Инспекција, набљудување постапки и процедури, контрола на пресметките, испитување и потврдување/конфирмација, распрашување и аналитички постапки
в) Инспекција, набљудување постапки и процедури и потврдување/конфирмација, распрашување и аналитички постапки


84. Кои видови на директни постапки/тестови постојат:

а) Тестови на детали на салда, тестови на детали на трансакции и аналитички постапки
б) Тестови на детали на трансакции, насочено тестирање и тестови за искажување поголем износ
в) Тестови за искажување помал износ и анализа на трендови


85. Основните видови на аналитички постапки се:

а) Анализа на трендови, едноставен пристап на моделирање и анализа на предвидувања
б) Анализа на трендови, анализа на индекси/соодноси и статистички временски/хронолошки анализи
в) Анализа на трендови, анализа на индекси/соодноси и анализа на предвидувања


86. Контролата на квалитет се спроведува во сите фази од процесот на ревизија, вклучувајќи:

а) Изборот на предметот на ревизија, одлучување за временскиот распоред за извршување на ревизијата, извршување на ревизијата и известување за резултатите од ревизијата
б) Изборот на предметот на ревизија, одлучување за временскиот распоред за извршување на ревизијата, планирање на ревизијата, извршување на ревизијата, известување за резултатите од ревизијата и следење и оценка на ревизорските наоди, заклучоци и препораки
в) Изборот на предметот на ревизија, планирање на ревизијата, извршување на ревизијата и известување за резултатите од ревизијата


87. Најчесто употребувани статистички методи на избор на примерок се:

а) Метода на селекција според случаен избор и метода на систематска селекција
б) Избор на примерок според монетарна единица и хазардна селекција
в) Селекција со користење професионално расудување и метод на систематска селекција


88. Најчесто употребувани нестатистички методи на избор на примерок се:

а) Метода на хазардна/случајна селекција и метод на случаен избор,
б) Метода на хазардна/случајна селекција и селекција со користење професионално расудување
в) Селекција со користење професионално расудување и метод на случаен избор


89. Големината на примерокот зависи од степенот на ризикот кој ревизорот е подготвен да го прифати, при што:

а) Колку што е помал ризикот кој ревизорот е подготвен да го прифати, толку поголема треба да биде големината на примерокот
б) Колку што е помал ризикот кој ревизорот е подготвен да го прифати, толку е и помала потребата од големината на примерокот
в) Во услови на намалување на ризикот кој ревизорот е подготвен да го прифати, нема потреба од промена на големината на примерокот


90. Секој наод утврден од страна на ревизијата кој е содржан во делот на наоди од ревизорскиот извештај потребно е да ги содржи следните елементи:

а) Состојба, критериум, причина и ефект
б) Состојба, критериум и ефект
в) Состојба, причина и ефект


91. Најзастапена поделба на ревизорите во современата ревизорска теорија и практика од аспект на предметот на ревидирање, е следната:

а) Државни ревизори и екстерни ревизори
б) Надворешни и внатрешни ревизори
в) Комерцијални ревизори и надворешни ревизори


92. Надворешните ревизори се заинтересирани претежно за:

а) Формирање  на  мислење  за  годишните  сметки/финансиските  извештаи  на организацијата
б) Интерните контроли и усогласеност со закони
в) Основните средства


93. Внатрешните ревизори се фокусираат на:

а) Интерните контроли во рамките на организацијата и усогласеност со закони
б) Финансиските извештаи
в) Основните средства


94. Фази во процесот на ревизија се:

а) Планирање, извршување, известување и следење
б) Планирање и следење
в) Извршување и следење


95. Кои се петте клучни компоненти на интерната контрола согласно Меѓународни стандарди за интерни контроли (СОЅО)?

а) Контролно опкружување, проценка на ризик, контролни активности, информации и комуникација и мониторинг
б) Контролно опкружување и мониторинг
в) Контролни активности и мониторинг


96. Кое од следниве HE категорија на внатрешна контрола:

а) Раздвојување на должностите
б) Објективност и независност
в) Супервизија


97. Што е надворешна ревизија?

а) Toa e испитување на финансиските извештаи на организациите во приватниот или јавниот сектор од страна на независна трета страна, т.е. надворешен ревизор
б) Испитување на интерните контроли од страна на единица во рамките на организацијата
в) Испитување на капиталот од страна на вешти лица


98. Зошто се вршат надворешни ревизии?

а) За да се обезбеди разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи во целина земени, се ослободени од материјални погрешни прикажувања, т.е. се целосни, точни и важечки
б) Да го извести раководството за ефикасното функционирање на контролите
в) Да ја извести јавноста за основните средства


99. Што прават надворешните ревизори?

а) Се придржуваат кон применливите меѓународни стандарди за ревизија
б) Издаваат потврда за сметководствените политики на организацијата
в) Издаваат конфирмација за побарувања и обврски


100. Доколку законот не дава конкретни инструкции за тоа како да се спроведе ревизијата, каде може да се обратиме за да добиеме конкретно упатство?

а) Од ревизорите се очекува да се придржуваат кон меѓународно признаените ревизорски стандарди
б) Од ревизорот се очекува да се придржува кон Законот за Буџетите
в) Ревизорот се очекува да се придржува кон Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници


101. Општите стандарди на ИНТОСАИ од етичко значење се:

а) Интегритет, независност, конфликт на интереси, компетентност, должно внимание
б) независност, куражност, транспарентност
в) јасност, независност, конфликт на интереси, комуникативност


102. Кодексот на етика на ИНТОСАИ е наменет за:

а) Ревизорот, главниот ревизор на ВРИ (Врховна ревизорска институција), субјектот предмет на ревизија
б) Главниот ревизор, за воспоставување на организационата структура на ВРИ, за сите вработени на ВРИ
в) Ревизорот, главниот ревизор на ВРИ, за сите кои работат за или во име на ВРИ и се ангажирани во ревизорската работа


103. Доколку  на  ревизорите  им  е  дозволено  да   се  занимаваат  со   политички активности, тие мора да се свесни дека овие активности:

а) Може да доведат до професионален конфликт
б) He може да доведат до професионален конфликт
в) Сигурно нема да доведат до професионален конфликт


104. Три најважни одлики на ефективен и совесен ревизор се:

а) Корумпираност, дрскост, професионалност
б) Независност, интегритет, професионалност
в) Ненавременост, неуредност, професионалност


105. Се очекува дека ревизорите ќе поседуваат и ќе демонстрираат лични квалитети од највисок калибар, и тоа:

а) Имагинација, објективност, способност да комуницира ефективно со луѓето, способност да ја почитува доверливоста, посветеност, истрајност, распрашувачки ум, креативност
б) Индивидуална независност, организациска независност
в) Одржување на објективноста, професионалност


106. Ревизорските докази се најверодостојни кога се добиени:

а) Од независни експерти од трета страна
б) Објективност и независност
в) Супервизија


107. Ревизорот за да даде реално и објективно мислење треба да прибере:

а) Базата на податоци од сметководствена евиденција
б) Фотокопии од документите
в) Достатен и соодветен, релевантен и веродостоен ревизорски доказ


108. Кои се извори на ревизорски доказ?

а) Доказ прибавен само од ревизорот
б) Доказ прибавен од ревизорот, од надворешни извори и од раководството
в) Доказ прибавен само од раководството


109. Кои од следните HE CE ревизорски техники?

а) Физичко испитување и броење, писмени конфирмации, потврдување
б) Извршување на тестови на усогласености теренска работа
в) Повторна пресметка, набљудување, распрашување


110. Ревизорот во текот на својата работа формира досие за предметот на ревизијата, и тоа:

а) Досие за архивирање на фотокопии од документи
б) Тековно и постојано досие
в) Само постојано досие


111. Кое од следниве е вид на мислење кое може да биде дадено од ревизорот за сетот на финансиски извештаи:

а) Квалификувано
б) Ограничено
в) Условно


112. Кој е споредбен стандард во ревизијата?

а) Критериум
б) Состојба
в) Ефект


113. Поимот независност се однесува на независност на ревизорот од:

а) Субјектот предмет на ревизија
б) Членовите на ревизорскиот тим
в) Главниот државен ревизор


114. Ревизорите согласно Кодексот на Етика на ИНТОСАИ треба да се однесуваат:

а) Соодветно
б) Корумпирано
в) Несоодветно


Напомена: Прашањата под реден број 1 до 114 се однесуваат за проверка на знаењата на кандидати за вработување на работно место самостоен ревизор, виш ревизор и ревизор, а прашањата под реден број 1, 2, 3, 6, 9,10,11,12,13,14,15,18,19, 20, 21, 27, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 62, 63, 64, 65, 77, 78, 79, 87, 88, 90, 91,102,103,104,110,112 и 114 за проверка на знаењата за работно место помлад ревизор.Б. VIII Прашања од областа која е релевантна за работењето на Државниот инспекторат за шумарство и ловство

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ШУМАРСТВО

 

1. Кој ги определува шумите со посебна намена:

a) Владата на Република Македонија
б) Собранието на Република Македонија
в) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
г) Единиците на локалната самоуправа


2. Шумите во заштитените подрачја се прогласуваат во согласност со:

а) Законот за заштита на природата
б) Закон за животна средина
в) Законот за шумите
г) Законот за ловството


3. Што означува поимот „етат“?

а) Етат е планирано количество дрвна маса за користење според посебните планови за стопанисување со шумите
б) Етат е планирано количество дрвна маса што треба да се исече
в) Етат е количина на исечена дрвна маса
г) Етат е исечена дрвна маса во текот на стопанскиот период

 

4. Што означува поимот „насад“?

а) Насад е дел од шума која според видовите на дрва, структурата, начинот и формата на одгледување се разликува од својата околина и бара посебни одгледувачки мерки
б) Насад е дел од шума кој според видот на дрвата се разликува од околината
в) Насад е посебен дел од шума кој се разликува од околината според видот на дрвата и формата на одгледување
г) Насад е дел од шума во кој се применуваат посебни одгледувачки мерки


5. Стратегијата за одржлив развој на шумарството ја донесува Владата на Република Македонија за период од ... 

а) 20 години 
б) 15години 
в) 10 години
г) 5 години


6. Општиот план за стопанисување со шумите во Република Македонија е со важност од:

а) 20 години
б) 15години
в) 10 години
г) 5 години

 

7. Колку години имаат важност посебните планови за стопанисување со шумите:

а) 10 години
б) 5 години
в) 15 години
г) 20 години


8. Шумскостопанската единица опфаќа површина од .....

а) 100 до 10 000ха
б) 50 до 10 000ха
в) 200 до 20 000 ха
г) 100 до 15 000ха


9. Посебните планови се донесуваат за сите шуми освен за шумите во приватна
сопственост чија површина не е под ...

а) 100 ха
б) 50 ха
в) 200 ха
г) 300 ха


10. Годишниот план за стопанисување со шумите го донесува корисникот до ....

а) 1 декември од тековната за наредната година
б) 31 декември од тековната за наредната година
в) 31 октомври од тековната за наредната година 
г) 30 ноември од тековната за наредната година


11. Изведбениот план за стопанисување со шумите се донесува најдоцна до ...

а) 31 октомври во тековната за наредната година
б) 30 ноември во тековната за наредната година
в) 1 декември во тековната за наредната година
г) 31 декември во тековната за наредната година


12. Забрането е палење на отворен оган во непосредна близина на шумата на растојание најмалку од ....

а) 200 метри од работ на шумата
б) 150 метри од шумата
в) 100 метри од шумата
г) 50 метри од шумата


13. Ознака при стеблимична сеча се врши до...

а) 30 септември во тековната за наредната година
б) 31 октомври во тековната за наредната година
в)30 ноември во тековната за наредната година
г) 31 декември во тековната за наредната година

 

14. Ознака при стеблимична сеча се врши по обем од најмногу:

а) 80 % од предвидената дрвна маса
б) 70 % од предвидената дрвна маса
в) 60 % од предвидената дрвна маса
г) 50 % од предвидената дрвна маса


15. Субјектите кои стопанисуваат со шумите без оглед на нивната намена се должни за извршената ознака за сеча да го известат шумарскиот инспектор во рок од ....

а) 15дена
б) 20 дена
в) 10дена
г) З0 дена


16. Работите на одгледување на шумите предвидени со плановите и програмите се извршуваат секоја година, по обем и квалитет сразмерно на искористениот сечив етат во претходната година, но не помалку од ......

а) 50 % од предвидените
б) 30 % од предвидените
в) 20 % од предвидените
г) 70 % од предвидените


17. Одобрение за сеча во шума во приватна сопственост издава/ат:

а) ЈП „Македонски шуми и правните лица кои вршат одгледување и заштита на шуми за посебна намена
б) Лиценцирани лица кои поседуваат лиценца за вршење стручни работи во шумарството
в) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
г) Единиците на локалната самоуправа


18. Физички лица може да сечат дрва во државна шума за обезбедување соптвени потреби во количина не поголема од:

а) 10м3
б) 8м3
в) 12 м3
г) 15м3


19. Субјектите кои стопанисуваат со шумите се должни извршените работи во шумата во текот на годината да ги евидентираат во посебните планови најдоцна до....

а) 1 март наредната година
б) 1 февруари наредната година
в) 15 март наредната година
г) 15 февруари наредната година


20. Жигот на чеканот за жигосување на дрва исечени во државна шума е во форма на:

а) круг
б) триаголник
в) квадрат
г) правоаголник


21. Жигот на чеканот за жигосување на дрва исечени во приватна шума е во форма на:

a) триаголник
б) круг
в) квадрат
г) правоаголник


22. Субјектите што вршат одгледување со шумите се должни да извршат пошумување на површините на кои не успеало обновувањето на шумата, на површини на кои е извршено бесправно копачење, бесправна сеча, сеча со поголем интензитет од предвидениот и на пожаришта во рок од ....

а) 2 години од денот на настанатата промена
б) 1 години од денот на настанатата промена
в) 3 години од денот на настанатата промена
г) 5 години од денот на настанатата промена


23. Лиценца  за  вршење  шумскокултурни  работи  за  активностите  на  сеча  и  дотур  ја издава:

а) органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството
б) ЈП „Македонски шуми“
в) Стопанска комора
г) единиците на локална самоуправа


24. Испратниците за исечено дрво во шума во приватна сопственост ги издава: 

а) органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството
б) ЈП „Македонски шуми“
в) Државниот инспекторат за шумарство и ловство
г) сопствениците на приватни шуми


25. Краен рок за целосно воведување на шумскиот ред е:

а) 1 месец по завршувањето на работите со кои тој е нарушен
б) 15 дена по завршувањето на работите со кои тој е нарушен
в) 2 месеци по завршувањето на работите со кои тој е нарушен
г) 3 месеци по завршувањето на работите со кои тој е нарушен


26. На огревно дрво се втиснува шумски жиг на најмалку од ....

а) 80 % од вкупното количество на посечено дрво, на една челна страна
б) 100 % од вкупното количество на посечено дрво, на една челна страна
в) 50 % од вкупното количество на посечено дрво, на една челна страна
г) 70 % од вкупното количество на посечено дрво, на една челна страна


27. Средства за проста репродукција на шумите издвојуваат субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост во висина од:

а) 10 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума
б) 8 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума
в) 15 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума
г) 20 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума


28. Средства за проширена репродукција на шумите обезбедуваат субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост во висина од:

а) 3 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума
б) 5 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума
в) 2 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума
г) 8 % од вредноста на исеченото дрво, франко камионски пат во шума


29. Средства за проширена репродукција на шумите обезбедуваат правните субјекти што вршат промет на дрва во висина од:

а) 3 % од вредноста на продаденото дрво
б) 5 % од вредноста на продаденото дрво
в) 2 % од вредноста на продаденото дрво
г) 8 % од вредноста на продаденото дрво


30. Државен инспектор за шумарство може да биде лице со високо образование од шумарска насока со работно искуство од најмалку:

а) 5 години
б) 3 години
в) 4 години
г) без искуство


ТЕМАТСКА ОБЛАСТ РЕПРОДУКТИВЕН МАТЕРЈАЛ

 

1. Саден материјал е:

а) растенија кои се произведени од семе или растителни делови или потекнуваат од природен подмладок од семенски насади
б) семе
в) садници
г) садници, резници и семе


2. Регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал го води:

а) Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство
б) Министерството за животна средина и просторно планирање
в) ЈП „Македонски шуми“
г) Единиците на локалната самоуправа


3. Производителот на репродуктивен материјал е должен да поднесе барање за стручна контрола на производството до овластена институција најдоцна:

а) 30 дена пред започнување со производството
б) 15 дена пред започнување со производството
в) 40 дена пред започнување со производството
г) 60 дена пред започнување со производството 

 

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ ЛОВСТВОТО

 

1. Што се подразбира под поимот „дивеч“?

а) одредени видови животни и птици кои живеат во природата или во оградени површини во кои интензивно се одгледуваат, размножуваат, заштитуваат и ловат
б) одредени видови животни и птици кои живеат во природата кои се ловат
в) одредени видови животни и птици кои живеат во природата или во оградени површини
г) одредени видови животни и птици кои живеат во природата


2. Според заштитата, дивечот се дели на:

а) дивеч под заштита и дивеч без заштита
б) корисен дивеч и штетен дивеч
в) заштитен дивеч и незаштитен дивеч
г) забранет дивеч и незабранет дивеч

 

3. Што се подразбира под поимот „ловство“ ?

а) одгледување, заштита, ловење и користење на дивечот и неговите делови