СЕКТОР ЗА СТРУЧНО - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ РАБОТИ И АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ


УПР0101B01000 Советник

Неда Даниловска
Тел: 3094-231
n.danilovska@aa.mk
Ниво и звање: В1 - советник
Број на извршители: 1 (еден)
Одоговорен пред: раководителот на Одделение за стручни работи и архивско и канцелариско работење


Работни цели:
- координација и поддршка во спроведувањето на функциите од делокруг на работата на директорот, преку самостојно вршење сложени административно стручни  и технички  задачи


Работни задачи и обврски:
- врши прегледување и распоредување на предметите и другите документи по организациски единици според Планот за архивските знаци, прием и средување на предметите и другите документи на директорот, како и чување на материјалите за потребите на директорот;
- врши средување на предметите и другите документи,  доставени на потпис и увид кај директорот и води евиденција за истите;
- води потсетник за состаноци на директорот, врши координација при подготовувањето на состаноците на директорот и води службени белешки од разговорите, како и подготовување, известување за дневниот ред и терминот за одржување и следење на реализацијата на заклучоците од Стручниот колегиум на Агенцијата;
- го координира и администрира системот Е-Влада за навремено проследување на материјалите до вработените;
- врши прием и упатување на странките кај директорот, како и воспоставување внатрешни и надворешни телефонски и електронски врски за потребите на директорот;
- учествува во подготвувањето и организирањето на службените патувања на директорот во земјата и странство;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата;
- дава стручна помош, совети и врши менторство на административни службеници од пониско ниво;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- соработува со другите административни службеници од Агенцијата.


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации и работно искуство, и тоа: 
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- вид на образование: Социјална работа и социјална политика
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;   
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.