1. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Јавна општинска установа за деца Детска градинка „Естреја Овадија Мара“ Битола по Јавен оглас број 90/2018.

Објавена на 08.08.2018 година.

2. Одлуки за избор на кандидат за вработување на административен службеник  во  Државен Музичко Балетски Училишен Центар „Илија Николовски - Луј“ по Јавен оглас број 43А/2018.

Објавена на 08.08.2018 година.

3. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административен службеник во Средно општинско училиште „Миле Јаневски Џингар“ - Македонска Каменица по Jавен оглас број 98/2018.

Објавена на 08.08.2018 година.

4. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Јавна детска градинка 8 Март Општина Кисела Вода по Јавен оглас број 92/2018.

Објавена на 10.08.2018 година.

5. Одлукa за избор на кандидат за вработување на административен службеник во ООУ Атанас Нивичински Нова Маала по пат на Јавен оглас број 96/2018.

Објавена на 13.08.2018 година.

6. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Богданци по Јавен оглас број 91/2018.

Објавена на 14.08.2018 година.

7. Одлукa за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Неготино по пат на Јавен оглас број 97/2018.

Објавена на 14.08.2018 година.

8. Одлукa за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Студеничани по пат на Јавен оглас број 99/2018.

Објавена на 14.08.2018 година.

9. Одлука за неизбор на кандидат за вработување на административен службеник во НУ Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски - Битола по Јавен оглас број 63/2018.

Објавена на 15.08.2018 година.

10. Одлукa за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Дојран по пат на Јавен оглас број 93/2018.

Објавена на 15.08.2018 година.

11. Одлука за неизбор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Кисела Вода по Јавен оглас број 95/2018.

Објавена на 16.08.2018 година.

12. Одлуки за не вршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Маврово и Ростуше по Јавен оглас број 111/2018.

Објавена на 17.08.2018 година.

13. Одлука за избор и не избор на кандидат за вработување на административен службеник во Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ - Струмица по Јавен оглас број 79/2018.

Објавена на 17.08.2018 година.