1. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје по пат на Јавен оглас број  04А/2018.

Објавена на 31.05.2018 година.

2. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Министерство за правда по пат на Јавен оглас број 39/2018.

Објавена на 01.06.2018 година.

3. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Собрание на Република Македонија по пат на Јавен оглас број 24/2018.

Објавена на 01.06.2018 година.

4. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Оштина Карпош по пат на јавен оглас број 35/2018.

Објавена на 01.06.2018 година.

5. Одлуката за избор на кандидат за вработување на административен службеник во „Наум Наумовски Борче“ - Пробиштип  по Јавен оглас број 33/2018.

Објавена на 01.06.2018 година.

6. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за образование и наука по пат на Јавен оглас број 38/2018.

Објавена на 08.06.2018 година.

7. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Локална библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино по пат на Јавен оглас број 41/2018.

Објавена на 13.06.2018 година.