1. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник  во Јавно претпријатие за комунални работи „Бошава„ Демир Капија по Јавен оглас број 232/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

2. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Јавна општинска установа Дом на културата „Бранд Петрушев“ Богданци по Јавен оглас број 217/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

3. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Делчево по Јавен оглас број 226/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

4. Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Дирекција за технолошки индустриски развојни зони по Јавен оглас број 208/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

5. Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Дирекција за технолошки индустриски развојни зони по Јавен оглас број 214/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

6. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Кичево по Јавен оглас број 211/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

7. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Дирекција за заштита на лични податоци по Јавен оглас број 200/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

8. Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за правда по Јавен оглас број 209/2018.

Објавена на 04.12.2018 година.

9. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Студеничани по Јавен оглас број 236/2018.

Објавена на 05.12.2018 година.

10. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Студеничани по Јавен оглас број 99A/2018.

Објавена на 05.12.2018 година.

11. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Јавна установа - Општинска детска градинка „Фемо Кулаков“ - Неготино по Јавен оглас број 235/2018.

Објавена на 05.12.2018 година.

12. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Агенција за филм на Република Македонија по Јавен оглас 193A/2018.

Објавена на 07.12.2018 година.

13. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Новаци по Јавен оглас 237/2018.

Објавена на 07.12.2018 година.

14. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за правда по Јавен оглас 218/2018.

Објавена на 07.12.2018 година.

15. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавна установа Национален парк Галичица Охрид по Јавен оглас 233/2018.

Објавена на 07.12.2018 година.

16. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Јавно претпријатие за берзанско работење Агро берза Скопје по Јавен оглас 250/2018.

Објавена на 07.12.2018 година.

17. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен  службеник  во Јавна установа за сместување на лица баратели на право на азил - Скопје по Јавен оглас број 247/2018.

Објавена на 11.12.2018 година.

18. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен  службеник  во Општина Василево по Јавен оглас број 220/2018.

Објавена на 11.12.2018 година.

19. Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Кавадарци по Јавен оглас број 213/2018.

Објавена на 11.12.2018 година.

20. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ Петровец по Јавен оглас број 243/2018.

Објавена на 12.12.2018 година.

21. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општинска установа Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ Кичево по Јавен оглас број 240/2018.

Објавена на 12.12.2018 година.

22. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Кавадарци по Јавен оглас број 257/2018.

Објавена на 14.12.2018 година.

23. Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Крива Паланка по Јавен оглас број 262/2018.

Објавена на 14.12.2018 година.

24. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Куманово по Јавен оглас број 254/2018.

Објавена на 14.12.2018 година.

25. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Неготино по Јавен оглас број 251/2018.

Објавена на 14.12.2018 година.