1. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Дирекција за заштита и спасување по Јавен оглас број 150/2018.

Објавена на 26.09.2018 година.

2. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Дирекција за заштита и спасување по Јавен оглас број 69/2018 и 69А/2018.

Објавена на 26.09.2018 година.

3. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Дирекција за заштита и спасување по Јавен оглас број 69А/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

4. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Универзитет „Гоце Делчев - Штип по Јавен оглас број 146/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

5. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во ОЈУДГ „Детелинка“ - Крива Паланка по Јавен оглас број 138/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

6. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во ЈП Куманово - Гас по Јавен оглас број 154/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

7. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во ЈУ Конгресен центар „Александар Македонски“ - Скопје по Јавен оглас број 136/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

8. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Кочани по пат на јавен оглас број 122/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

9. Одлуки за вршење и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Државен завод за статистика по Јавен оглас број 128/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

10. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Министерство за здравство по Јавен оглас број 151/2018.

Објавена на 28.09.2018 година.

11. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство по Јавен оглас број 153/2018.

Објавена на 01.10.2018 година.

12. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Министерство за одбрана по Јавен оглас број 62/2018 и 62А/2018.

Објавена на 02.10.2018 година.

13. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Неготино по Јавен оглас број 148/2018.

Објавена на 02.10.2018 година.

14. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Аеродром по Јавен оглас број 149/2018.

Објавена на 03.10.2018 година.

15. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Ново Село по Јавен оглас број 161/2018.

Објавена на 04.10.2018 година.

16. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општинско основно училиште „Никола Карев“ - Пробиштип по Јавен оглас број 159/2018.

Објавена на 05.10.2018 година.

17. Одлуки за вршење и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Центар по Јавен оглас број 139/2018.

Објавена на 05.10.2018 година.

18. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Државно училиште за физичка култура „Методи Митевски - Брицо“ - Скопје по Јавен оглас број 167/2018.

Објавена на 08.10.2018 година.

19. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Министерство за образование и наука по Јавен оглас број 172/2018.

Објавена на 10.10.2018 година.

20. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Богданци по Јавен оглас број 157/2018.

Објавена на 10.10.2018 година.

21. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Петровец по Јавен оглас број 164/2018.

Објавена на 10.10.2018 година.

22. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општинска јавна установа за деца - детска градинка Астибо - Штип по Јавен оглас број 152/2018.

Објавена на 10.10.2018 година.

23. Одлуки за избор и невршење избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Василево по Јавен оглас број 155/2018.

Објавена на 10.10.2018 година.

24. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Маврово и Ростуше по Јавен оглас број 158/2018.

Објавена на 10.10.2018 година.

25. Одлуки за избор на кандидати за вработување на административни службеници во Општина Прилеп по Јавен оглас број 156/2018.

Објавена на 10.10.2018 година.

26. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Ново Село по Јавен оглас број 168/2018.

Објавена на 15.10.2018 година.

27. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип по Јавен оглас број 165/2018.

Објавена на 15.10.2018 година.

28. Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник во Општина Липково по Јавен оглас број 169/2018.

Објавена на 15.10.2018 година.