1. Оглас за јавна набавка за тековно одржување на работни и помошни (подрумски) простории 01/2019

2. Оглас за јавна набавка за одржување на моторни возила 02/2019

3. Оглас за јавна набавка на средства за хигиена 03/2019

4. Оглас за јавна набавка за горива 04/2019

5. Оглас за јавна набавка за регистрација и осигурување на моторни возила 05/2019

6. Оглас за јавна набавка на угостителски улуги (други огласи)

7. Оглас за јавна набавка на средства за хигиена 06/2019

8. Оглас за јавна набавка на интернет услуги 07/2019

9. Оглас за јавна набавка на одржување на софтер (Domain controller и exchange) 08/2019

10. Оглас за јавна набавка за одржување на моторни возила 09/2019

11. Оглас за јавна набавка на фенкојлери 10/2019

12. Оглас за јавна набавка на средства за хигиена 11/2019

13. Оглас за јавна набавка за одржување и сервисирање на фотокопир 00681/2019

14. Оглас за јавна набавка на одржување на сториџ (ЕМЦ систем) 01989/2019

15. Оглас за јавна набавка на канцелариски материјал 03621/2019

16. Оглас за јавна набавка на тонери 0395/2019