Органограм на Агенцијата за администрација
Раководни лица на Агенција за администрација

Спасе Глигоров - Директор,

именуван од Собранието на Република Македонија со одлука бр. 08-2005/1 од 6 јули 2017 година 


Агрон Сефери - Заменик директор,

именуван од Собранието на Република Македонија со одлука бр. 08-2125/1 на 12 мај 2015 година 


Вработени во Агенција за администрација


Миланчо Успрцов - Генерален секретар,

назначен од директорот на Агенцијата за администрација со решение бр. 04-1170/1 од 31 јули 2017 година Димитар Каранфиловски - Државен советник


Сектор за правни работи:

Горан Цветковски - Раководител на сектор

Маријана Трипуновска - Помошник раководител на сектор


Одделение за нормативно-правни работи и соработка со институциите во јавниот сектор:

Сања Каровска - Советник 

Горица Стефанова - Соработник


Одделение за одлучување по жалби и приговори на државните службеници:

м-р Ардита Челику - Раководител на одделение

Стефан Темков - Советник

Александар Коруноски - Помлад соработник

Ивана Момироска Танеска - Помлад референт


Одделение за одлучување по жалби и приговори на јавните службеници:

Марина Костовска - Советник

м-р Наташа Орушевска - Советник

Ирена Манолева - Соработник

Иљбере Ајрулали - Помлад соработник


Сектор за селекција на кандидати за вработување:

Изабела Младенова-Цветковска - Раководител на сектор

Мишо Василевски - Помошник раководител на сектор


Одделение за јавен оглас и административна селекција:

Андријана Сапаловска Рајковчевска - Советник

Фатмире Авдурамани - Советник

Бојан Димчевски - Советник

м-р Мaja Ивановска Стаменковски - Советник

Емануела Петкова Димовски - Советник

Александра Трпкоска - Соработник

Елена Душегубечка Јанковска - Виш соработник

Имран Бајрами - Помлад соработник

Фердезе Сума - Помлад Соработник

Каљтрине Ќерими - Помлад соработник

Адем Асани - Помлад Соработник

Минире Битиќ - Самостоен референт


Одделение за спроведување на испити, интервју и тест на личност:

Ива Тоневска - Советник

Благојче Лазороски - Соработник

Антонија Андонова Стојменов - Помлад соработник

Кристина Трајаноска - Помлад референт


Сектор за стручно-административни работи и јавни набавки:

Андријана Јанкуловска Ангеловска - Раководител на сектор


Одделение за стручни работи и архивско и канцелариско работење:

м-р Маја Миленковска - Раководител на одделение

Јадранка Петрова - Советник

Неда Даниловска - Советник

Оливер Пешевски - Советник

Бурим Абази - Помлад соработник 

Трајче Мишевски - Самостоен референт

Џулиа Селим Мемед - Самостоен референт

Сузана Сабух - Самостоен референт

Верица Ѓорѓиева - Виш референт

Виолета Марковска - Виш референт

Роберт Златанов - Возач


Одделение за информатичка технологија и поддршка:

Василе Неделкоски - Раководител на одделение

Катерина Манева - Помлад соработник


Одделение за јавни набавки:

Јасмина Стојановска - Советник

Харун Дехари - Советник

Весна Николова - Помлад соработникРаспоред и опис на работните места на одделенија надвор од секторите:

Одделение за управување со човечки ресурси:

м-р Слаѓана Поповска - Виш соработник

м-р Анета Димовска - Помлад соработник

Марјана Зафировска - Помлад соработник


Одделение за финансиски прашања:

Весна Тодоровска - Раководител на одделение

Елена Костадинова Витанова - Советник

Александар Ѓорѓиев - Помлад соработник

Љубица Саровска - Самостоен референт


Одделение за внатрешна ревизија:

Маргарита Илиевска Спировски - Раководител на одделение