И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е


Согласно член 2 од Уредбата со законска сила за примена на Законот за административни службеници за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 112/20), постапките за селекција за вработување на административни службеници во Фаза 2 – ИСПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ќе продолжат по завршување на вонредната состојба утврдена заради заштита и справување со последиците од ширењето на Коронавирусот COVID-19.


                                                                                    Агенција за администрација,

16.06.2020 година