СООПШТЕНИЕ

за кандидатите за селекција за вработување на административен службеник и за институциите во јавниот сектор


20.10.2016 година


По повод објавеното Решение за распишување на предвремени избори за пратениците во Собранието на Република Македонија број 09 – 4469/1 од 18 октомври 2016 година, а имајќи го предвид членот 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 40/2006, 127/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 31/15, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), а во врска со членот 11 став (3) од Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија” број 28/2002, 46,2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/10, 97/2015 и 148/2015) Ве известуваме дека од 18 октомври 2016 година (денот на донесувањето и објавувањето на Решението за распишување на предвремени избори за пратениците во Собранието на Република Македонија во „Службен весник на РМ“ број 193/16) започнатите постапки за вработување на административни службеници се ставаат во мирување.

За започнати постапки за селекција на кандидати за вработување на административни службеници, Агенцијата за администрација ќе донесе решенија за мирување, во зависност од фазата во која се наоѓаат (доставено барање за објавување на јавен оглас од институција од јавен сектор до Агенцијата за администрација; административна селекција; испит за административен службеник; проверка на веродостојност на докази и интервју; тест за личност и одлука за избор) и истите ќе бидат доставени до соодветните институциите од јавниот сектор.


АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА