СООПШТЕНИЕ

за кандидатите за селекција за вработување на административен службеник и за институциите во јавниот сектор

 

07.08.2017 година

Во врска со објавеното Решение за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје број 09 – 2482/1 од 6 август 2017 година („Службен весник на РМ“ број 103/17), а имајќи го предвид членот 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 40/2006, 127/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 31/15, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 и 67/17), Ве известуваме дека од 6 август 2017 година започнатите постапки за вработување на административни службеници се ставаат во мирување.

За продолжување на постапките за селекција на кандидати за вработување на административни службеници, Агенцијата за администрација ќе донесе посебно решение.АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА