Подзаконски акти за административни службеници

1. Кодекс за административни службеници

2. Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници 

3. Уредба за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

4. Исправка на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

5. Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници

6. Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап и образец за тајно гласање

7. Правилник за содржината и формата на годишен план за обуки на административните службеници и извештајот за негова реализација

8. Правилник за содржината и формата на годишната програма за генерички обуки на административни службеници

9. Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност и формата и содржината на решението за надомест на штета

10. Правилник за начинот на вршење на менторската работа и водењето на регистарот на ментори на административните службеници

11. Правилник за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит

12. Правилник за начинот на организирање и спроведување на обуките во училница и преку електронскиот систем за управување со обуки, како и времетраењето и вредноста на обуките за кои не мора да се склучи писмен договор со административен службеник

13. Правилник за рамката на општи работни компетенции за административните службеници

14. Правилник за содржината и формата на годишната програма за обука за административно управување

15. Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас

16. Правилник за содржината на годишниот извештај на државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори

17. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишно интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административниот службеник, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки, содржината на извештаите и начинот на оценување на административните службеници во други околности, како и поблиските критериуми за начинот на оценување, и начинот на реализација на мерките за одличен и слаб учинок на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници

Подзаконски акти за вработените во јавниот сектор

1. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на каталогот на работните места во јавниот сектор, начинот на определување на шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од каталогот

2. Правилник за формата и содржината на регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработка на податоците, како и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците

3. Правилник за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците

4. Уредба за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци

5. Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, кaкo и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор

6. Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажниподатоци при вработување во јавен сектор