1. Правилник за внатрешна организација на АА

2. Правилник за систематизација на работните места на АА

3. Правилник за изменување на правилникот за систематизацција на работните места во АА

4. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во АА

5. Пречистен текст на  Правилник за систематизација на работни места на АА.

6. Стратешки план на АА (2017-2019)

7. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2017 година

8. Извештај за работа на АА за 2015 година

9. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

10. Тарифник на АА

11. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2016

12. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација

13. План за јавни набавки на Агенцијата за администрација за 2017 година.

14. Правила за однесување на вработените во АА

15. Извештај од спроведената функционална анализа во Агенцијата за администрација.