1. Правилник за внатрешна организација на АА

2. Пречистен текст на  Правилник за систематизација на работни места на АА.

3. Правилник за дополнување на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за администрација.

4. Стратешки план на АА (2018-2020)

5. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2017 година

6. Извештај за работа на АА за 2016 година

7. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

8. Тарифник на АА

9. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2016

10. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација

11. План за јавни набавки на Агенцијата за администрација за 2017 година.

12. Правила за однесување на вработените во АА

13. Извештај од спроведената функционална анализа во Агенцијата за администрација.