22.01.2020 (среда)

09:00 часот - испит за оглас број 413/2019 - Општина Битола.

09:00 часот - испит за оглас број 416/2019 - Општина Кисела Вода.

09:00 часот - испит за оглас број 417/2019 - Општина Кисела Вода.

09:00 часот - испит за оглас број 420/2019 - Агенција за лекови и медицински средства.

09:00 часот - испит за оглас број 427/2019 - Општина Радовиш.

09:00 часот - испит за оглас број 395/2019 - Јавно претпријатие за државни патишта.

11:00 часот - испит за оглас број 404/2019 - Министерство за култура.

13:00 часот - испит за оглас број 404/2019 - Министерство за култура.

13:00 часот - испит за оглас број 414/2019 - ЈКП Комуналец - Прилеп.

13:00 часот - испит за оглас број 421/2019 - ЈЗУ Здравствен дом - Липково.

13:00 часот - испит за оглас број 419/2019 - Општина Штип.

13:00 часот - испит за оглас број 423/2019 - Општина Охрид.

15:00 часот - испит за оглас број 356/2019 - Министерство за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат.


23.01.2020 (четврток)

09:00 часот - испит за оглас број 411/2019 - ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата Козле - Скопје

09:00 часот - испит за оглас број 328/2019 - Јавно претпријатие за железничка инфраструктура - Железници на Република Северна Македонија.

11:00 часот - испит за оглас број 380/2019 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи.

11:00 часот - испит за оглас број 429/2019- Јавно претпријатие Комуналец - Битола.

11:00 часот - испит за оглас број 436/2019 - КПУ Затвор Битола.

13:00 часот - испит за оглас број 398/2019 - Општина Македонска Каменица.

13:00 часот - испит за оглас број 431/2019 - Општина Делчево.

13:00 часот - испит за оглас број 430/2019 - Јавно претпријатие Водовод Куманово - Куманово.


24.01.2020 (петок)

09:00 часот - испит за оглас број 402/2019 - Агенција за катастар на недвижности.

11:00 часот - испит за оглас број 402/2019 - Агенција за катастар на недвижности.

13:00 часот - испит за оглас број 434/2019 - Казнено поправен дом - Штип.

13:00 часот - испит за оглас број 359/2019 - Јавно претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија.

15:00 часот - испит за оглас број 361/2019 - Фонд за иновации и технолошки развој.


25.01.2020 (сабота)

09:00 часот - испит за оглас број 337/2019 - Државен просветен инспекторат.

11:00 часот - испит за оглас број 448/2019 - ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.


27.01.2020 (понеделник)

09:00 часот - испит за оглас број 433/2019 - Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат.

09:00 часот - испит за оглас број 439/2019 - Агенција за вработување на Република Северна Македонија.

09:00 часот - испит за оглас број 441/2019 - НУ Гостиварски театар - Гостивар.

09:00 часот - испит за оглас број 451/2019 - Државно правобранителство на Република Северна Македонија.

11:00 часот - испит за оглас број 449/2019 - Јавно претпријатие Комунален сервис - Валандово.

11:00 часот - испит за оглас број 447/2019 - Средно општинско училиште Љупчо Сантов Кочани.

11:00 часот - испит за оглас број 445/2019 - Општина Крушево.

11:00 часот - испит за оглас број 455/2019 - Средно училиште на Град Скопје гимназија Никола Карев.

11:00 часот - испит за оглас број 392/2019 - Министерство за образование и наука.

11:00 часот - испит за оглас број 458/2019 - Средно општинско училиште Димитар Влахов Струмица.

13:00 часот - испит за оглас број 459/2019 - Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје Јасен Скопје.

13:00 часот - испит за оглас број 460/2019 - Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови „Куманово План“ - Куманово.

13:00 часот - испит за оглас број 440/2019 - Министерство за економија.


29.01.2020 (среда)

09:00 часот - испит за оглас број 435/2019 - Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје.

09:00 часот - испит за оглас број 437/2019 - ЈУ Градска Библиотека Браќа Миладиновци Скопје.

09:00 часот - испит за оглас број 457/2019 - Агенција за управување со одземен имот.

09:00 часот - испит за оглас број 495/2019 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за шумарство и ловство.

11:00 часот - испит за оглас број 424/2019 - ЈУ Центар за социјална работа Крушево.

11:00 часот - испит за оглас број 438/2019 - ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар.

11:00 часот - испит за оглас број 461/2019 - Јавна општинска установа Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп.

11:00 часот - испит за оглас број 462/2019 - Средно општинско училиште Цар Самоил Ресен.

13:00 часот - испит за оглас број 453/2019 - Министерство за финансии.

13:00 часот - испит за оглас број 406/2019 - Министерство за локална самоуправа.

15:00 часот - испит за оглас број 374/2019 - Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје.


30.01.2020 (четврток)

09:00 часот - испит за оглас број 454/2019 - Општинска јавна установа Партизански дом Сандево, Општина Чучер Сандево.

11:00 часот - испит за оглас број 470/2019 - ЈКП Комуналец - Прилеп.

11:00 часот - испит за оглас број 476/2019 - ЈКП Комуналец - Прилеп.

11:00 часот - испит за оглас број 467/2019 - Општина Пласница.

11:00 часот - испит за оглас број 474/2019 - Општинска јавна установа за деца - Детска градинка Весели Цветови - Делчево.


31.01.2020 (петок)

09:00 часот - испит за оглас број 472/2019 - Јавна установа за меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово.

09:00 часот - испит за оглас број 475/2019 - НУ Природонаучен музеј на Македонија.

09:00 часот - испит за оглас број 481/2019 - Министерство за локална самоуправа - Државен инспекторат за локална самоуправа.

11:00 часот - испит за оглас број 473/2019 - ЈОУДГ Детска градинка „Детска радост“ - Гевгелија.

11:00 часот - испит за оглас број 480/2019 - Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец - Гевгелија.


01.02.2020 (сабота)

09:00 часот - испит за оглас број 479/2019 - Казнено поправен дом - Штип.

09:00 часот - испит за оглас број 484/2019 - Казнено поправен дом - Штип.

09:00 часот - испит за оглас број 432/2019 - Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат.

11:00 часот - испит за оглас број 478/2019 - Влада на Република Северна Македонија - Служба за општи и заеднички работи.


03.02.2020 (понеделник)

09:00 часот - испит за оглас број 469/2019 - Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија.

09:00 часот - испит за оглас број 468/2019 - Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија.

09:00 часот - испит за оглас број 483/2019 - Агенција за цивилно воздухопловство Скопје.

09:00 часот - испит за оглас број 487/2019 - Државен испитен центар Скопје.

09:00 часот - испит за оглас број 490/2019 - НУ Спомен куќа на Мајка Тереза Скопје.

09:00 часот - испит за оглас број 492/2019 - Агенција за цивилно воздухопловство Скопје.

11:00 часот - испит за оглас број 485/2019 - Јавно претпријатие Комунално - Струга.

11:00 часот - испит за оглас број 489/2019 - Општина Кочани.

11:00 часот - испит за оглас број 488/2019 - ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.

11:00 часот - испит за оглас број 491/2019 - Агенција за цивилно воздухопловство Скопје.


05.02.2020 (среда)

09:00 часот - испит за оглас број 422/2019 - НУ Кинотека на Република Северна Македонија.

09:00 часот - испит за оглас број 444/2019 - КПУ Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка.