ТЕРМИНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИКСООПШТЕНИЕ

за кандидатите за селекција за вработување на административен службеник и за институциите во јавниот сектор

 

                Врз основа на член 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), а согласно Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 43/2020) и Решението за изменување и дополнување на Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, број 09-2094/1 од 15.06.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 159/20), започнатите постапки за вработување на административни службеници се ставаат во мирување.

 

 

23.06.2020 годинаСООПШТЕНИЕ


Почитувани,


Согласно Заклучоците, мерките и препораките донесени од Владата на Република Северна Македонија, во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), ве известуваме дека ИСПИТИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ, НЕМА ДА СЕ ОДДРЖАТ.

Дополнително, Ве известуваме за полагање на истиот ќе треба повторно да се пријавите во некои од термините кои дополнително ќе бидат објавени на интернет страницата на Агенцијата за администрација.


                                                                                                                                            Агенција за администрација