1. 18.01.2018 (Четврток)

- 10:00 часот - Испит за административен службеник - 40/2017 - Општина Дебар

- 10:00 часот - Тест на личност - оглас број 38/2017 - ЈОУДГ Детска радоста – Струмица

2. 22.01.2018 (Понеделник)

- 09:30 часот - Испит за административен службеник - 41/2017 - Општина Чучер Сандево

- 10:00 часот - Испит за административен службеник - 42/2017 - Општина Прилеп

3. 23.01.2018 (Вторник

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување

4. 24.01.2018 (Среда) 

  - 10:00 часот - Тест на личност - 32/2017 – Општина Желино

5. 25.01.2018 (Четврток)

   - 13:00 часот - Испит за административен службеник - 44/2017 - Општина Аеродром