СЕКТОР ЗА СТРУЧНО - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ РАБОТИ И АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ


УПР0101Г01000 Самостоен референт

Трајче Мишевски
Тел: 3094-204
t.misevski@aa.mk
Ниво и звање: Г1 - самостоен референт
Број на извршители: 2 (двa)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за стручни работи и архивско и канцелариско работење


Работни цели:
- обезбедување прием, евиденција и издавање на техничките средства, канцелариски и друг потрошен материјал и потрошниот материјал на Агенцијата


Работни задачи и обврски:
- прием, евиденција, изработување и издавање на реверси за техничките средства, канцеларискиот и друг потрошен материјал  од магацинот на Агенцијата;
- следење на состојбата со залихите во магацинот и навремено предлага набавување на средства и материјали;
- водење на картотека и евиденција за примените и за издадените технички средства  и друг потрошен материјал;
- составување приемници и издавање листи за примените, односно издадените материјали;
- преземање и  доставување на  предмети и други документи за и од Агенцијата;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата; 
- учествува во оценувањето на административните службеници од Агенцијата и други институции;
- соработува со другите административни службеници во Агенцијата.


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа: 
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование и работно искуство, и тоа:
- вид на образование: Средно стручно образование - машински техничар или средно економско образование  
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката;


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.