СЕКТОР ЗА СТРУЧНО - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ПОДДРШКА


УПР0101B01000 Советник
Василе Неделкоски
Тел: 3094-207
v.nedelkoski@aa.mk
Ниво и звање: В1 - советник
Број на извршители: 1 (еден)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за информатичка технологија и подршка


Работни цели:
- развој и оддржувањето на информатичките системи во Агенцијата


Работни задачи и обврски:
- извршува работи во врска со изработка и реализација на проекти за програмска и техничка логистика за водење на информатичкиот систем, ги следи и проучува новите технологии и софтвери од областа на ИКТ и ги оценува можностите за нивна примена во  информатичкиот систем на Агенцијата;
- врши инсталација, администрација и одржување на оперативните системи, базите на податоци и апликативни софтверски решенија кои се во употреба во Агенцијата, го следи развојот на новите информатички технологии и дава стручна помош при управување и одржување на базите на податоци на Агенцијата;
- обезбедува техничко одржување на компјутерската и друга технологија (компјутери, печатачи, скенери, аудио и видео и друга техничка опрема) и врши администрација, одржување, заштита и развој на системите за безбедност на податоците од неовластен пристап и користење кои се од интерес на Агенцијата (напојување, климатизација, контрола на движење во систем сала);
- врши администрација и одржување на апликацијата за спроведување на постапки за селекција и вработување на административни службеници и поддршка на други процеси поврзани со процесот за селекција и вработување на административен службеник во ИКТ областа;
- дава постојана техничка поддршка на вработените (helpdesk) при користење на  компјутерска технологија, користење на апликациите за канцелариско работење (MS Office) и други апликации;
- изработува барања за јавни набавки, технички спецификации, извештаи, како и потребна документација за набавки на стоки и услуги поврзани со ИКТ;
- дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониско ниво;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- соработува со другите административни  службеници од Агенцијата.


Други посебни услови:
- oвластување за администратор на информацискиот систем


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации и работно искуство, и тоа: 
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- вид на образование: Информатика или Компјутерска техника и информатика
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;   
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.