СЕКТОР ЗА СТРУЧНО - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ РАБОТИ И АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ


УПР0101Г02000 Виш референт

Верица Ѓеорѓиева
Тел: 3094-200
v.gorgieva@aa.mk
Ниво и звање: Г2 - виш референт
Број на извршители: 1 (еден)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за стручни работи и архивско и канцелариско работење


Работни цели:
- ефикасно и квалитетно извршување на административно-технички работи за потребите на Секторот и Агенцијата 


Работни задачи и обврски:
- ги доставува интерните доставни книги до раководните административни службеници и се грижи за нивно враќање во писарницата  на Агенцијата;
- помага во извршување на работите на писарницата и архивата на Агенцијата;
- врши фотокопирање на материјали и документи и навремено информира за потребата  од  сервисирање на апаратите за фотокопирање на Агенцијата;
- врши прием на телефонските повици на централата на Агенцијата;
- ги прима, дава на користење, врши средување и се грижи за безбедно чување и заштита од оштетување на „Службен весник на Република Македонија“ и издава реверси за примероците дадени на користење;
- во својство на овластено лице, се грижи за доследна примена на Законот за заштита од пушење;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата;
- учествува во оценувањето на административните службеници од Агенцијата и на административни службеници во други институции;
- соработува со другите административни службеници во Агенцијата.


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа: 
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование и работно искуство, и тоа:
- вид на образование: Гимназиско  
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката;


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.