С О О П Ш Т Е Н И Е


Врз основа на член 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19, 42/20 и 74/21), а согласно Решението за распишување на избори за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 185/2021 од 06.08.2021 година), започнатите постапки за вработување на административни службеници се ставаат во мирување.


Објавено                                                                                           

06.08.2021 година


Распоред на термини на испити за административно управување


21.09.2021 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


28.09.2021 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување