Анализа за оценувањето на државните службеници во Република Македонија за 2009 година

Имајќи го во предвид значењето на процесот на оценување на државните службеници од аспект на јакнење на административните капацитети и зголемување на ефикасноста и ефективноста на работењето во државната служба, Агенцијата за државни службеници ја подготви анализата за оценувањето на државните службеници. Анализата е подготвена врз основа на извештаите за извршените оценувања доставени до Агенцијата од страна на органите на државната служба заклучно со 3 август 2010 година. По овој датум во Агенцијата пристигнаа извештаи од Министерството за образование и наука и Министерство за Култура, како и од Општините Карпош, Росоман и Тетово, и истите не се опфатени со оваа анализа.

Анализата можете да ја погледате тука Анализа за оценување на дс за 2009 година (pdf 19 kb)