1. Правилник за внатрешна организација на АА

2. Пречистен текст на Правилник за систематизација на работни места на АА.

3. Правилник за дополнување на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за администрација.

4. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за администрација.

5. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Aгенцијата за администрација 09.02.2018

6. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2018-2020)

7. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2019-2021)

8. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2020-2022)

9. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2021-2023)

10. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2022-2024)

11. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2023-2025)

12. Буџет на АА за 2019 година.

13. 040081566063711 Завршна сметка за 2016 година.

14. 040081566078710 Завршна сметка за 2016 година.

15. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2017 година

16. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2019 година

17. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2021 година

18. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2022 година

19. Извештај за работа на АА за 2016 година

20. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

21. Тарифник на АА

22. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2017 година

23. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2018 година

24. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година

25. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2021 година

26. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2022 година

27. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2017 година

28. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2018 година

29. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2019 година

30. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2020 година

31. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2021 година

32. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2022 година

33. Правила за однесување на вработените во АА

34. Извештај од спроведената функционална анализа во Агенцијата за администрација.

35. 040081566063711 Завршна сметка за 2017 година.

36. 040081566078710 Завршна сметка за 2017 година.

37. Извештај за работа на АА за 2017 година

38. Политика за квалитет на Агенцијата за администрација

39. 040081566063711 Завршна сметка за 2018 година.

40. 040081566078710 Завршна сметка за 2018 година.

41. Извештај за работа на АА за 2018 година

42. 040081566063711 Завршна сметка за 2019 година.

43. 040081566078710 Завршна сметка за 2019 година

44. 040081566063711 Завршна сметка за 2020 година.

45. 040081566078710 Завршна сметка за 2020 година

46. 040081566063711 Завршна сметка за 2021 година.

47. 040081566078710 Завршна сметка за 2021 година

48. 040081566063711 Завршна сметка за 2022 година

49. 040081566078710 Завршна сметка за 2022 година

50. Годишен план за работа за 2022 година.

51. Годишен план за работа за 2023 година.

52. Извештај за работа на АА за 2020 година

53. Извештај за работа на АА за 2021 година

54. Извештај за работа на АА за 2022 година

55. Извештај за спроведување на годишниот план за работа за 2022 година.

56. Буџет 2019 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

57. Буџет 2020 - 04008 Агенција за администрација

58. Буџет 2020 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

59. Буџет 2021 - 04008 Агенција за администрација

60. Буџет 2021 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

61. Буџет 2022 - 04008 Агенција за администрација

62. Буџет 2022 ребаланс - 04008 Агенција за администрација

63. Буџет 2023 - 04008 Агенција за администрација

64. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2019 - 040081566063711

65. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2019 - 040081566078710

66. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2020 -040081566063711

67. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2020 -040081566078710

68. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2021 - 040081566063711

69. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2021 - 040081566078710

70. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2022 - 040081566063711

71. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2022 - 040081566078710

72. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2023 - 040081566063711

73. Годишен финансиски план на расходи по квартали за 2023 -04008156607871