1. Правилник за внатрешна организација на АА

2. Пречистен текст на Правилник за систематизација на работни места на АА.

3. Правилник за дополнување на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за администрација.

4. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за администрација.

5. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Aгенцијата за администрација 09.02.2018

6. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2018-2020)

7. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2019-2021)

8. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2020-2022)

9. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2021-2023)

10. Стратешки план на Агенцијата за администрација (2022-2024)

11. Буџет на АА за 2019 година.

12. 040081566063711 Завршна сметка за 2016 година.

13. 040081566078710 Завршна сметка за 2016 година.

14. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2017 година

15. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2019 година

16. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2021 година

17. Програма за работа на Агенцијата за администрација за 2022 година

18. Извештај за работа на АА за 2016 година

19. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

20. Тарифник на АА

21. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2017 година

22. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2018 година

23. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година

24. Годишен извештај на Агенција за администрација за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите за 2021 година

25. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2017 година

26. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2018 година

27. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2019 година

28. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2020 година

29. Анализа за мерење на задоволството на корисниците на услуги на Агенцијата за администрација за 2021 година

30. Правила за однесување на вработените во АА

31. Извештај од спроведената функционална анализа во Агенцијата за администрација.

32. 040081566063711 Завршна сметка за 2017 година.

33. 040081566078710 Завршна сметка за 2017 година.

34. Извештај за работа на АА за 2017 година

35. Политика за квалитет на Агенцијата за администрација

36. 040081566063711 Завршна сметка за 2018 година.

37. 040081566078710 Завршна сметка за 2018 година.

38. Извештај за работа на АА за 2018 година

39. 040081566063711 Завршна сметка за 2019 година.

40. 040081566078710 Завршна сметка за 2019 година

41. 040081566063711 Завршна сметка за 2020 година.

42. 040081566078710 Завршна сметка за 2020 година

43. 040081566063711 Завршна сметка за 2021 година.

44. 040081566078710 Завршна сметка за 2021 година

45. Годишен план за работа за 2022 година.