Врски кон поважни институции во Република Северна Македонија

Собрание на Република Северна Македонија

www.sobranie.mk 

Претседател на РСМ

www.president.gov.mk

Влада на РСМ 

www.vlada.mk 

Сектор за европска интеграција

www.sep.gov.mk

Министерство  за финанси

www.finance.gov.mk 

Министерство за правда

www.pravda.gov.mk

Министерство за локална самоуправа 

www.mls.gov.mk 

Министерство за одбрана

www.morm.gov.mk

Министерство за труд и социјална политика

www.mtsp.gov.mk 

Министерство за економија

www.economy.gov.mk

Министерство за надворешни работи 

www.mfa.gov.mk 

Министерство за образование и наука

www.mon.gov.mk

Министерство за транспорт и врски 

www.mtc.gov.mk 

Министерство за здравство

www.zdravstvo.gov.mk

Министерство за внатрешни работи 

www.mvr.gov.mk  

Министерство за култура

www.kultura.gov.mk

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

www.mzsv.gov.mk

Министерство за животна средина и просторно планирање

www.moepp.gov.mk

Министерство за информатичко општество и администрација

www.mioa.gov.mk

Државен завод за статистика Државен архив на РСМ

www.stat.gov.mk www.arhiv.gov.mk

Страница на град Скопје

www.skopje.gov.mk