Подзаконски акти за административни службеници

1. Кодекс за административни службеници

2. Уредба за спроведување на постапката за вработување на административни службеници

3. Уредба за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

4. Исправка на Уредбата за описите на категориите и нивоата на работните места на административните службеници

5. Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници

6. Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за дисциплински престап и образец за тајно гласање

7. Правилник за содржината и формата на годишен план за обуки на административните службеници и извештајот за негова реализација

8. Правилник за содржината и формата на годишната програма за генерички обуки на административни службеници

9. Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност и формата и содржината на решението за надомест на штета

10. Правилник за начинот на вршење на менторската работа и водењето на регистарот на ментори на административните службеници

11. Правилник за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит

12. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на испитoт за административно управување како и формата и содржината на потврдата за положен испит

13. Правилник за начинот на организирање и спроведување на обуките во училница и преку електронскиот систем за управување со обуки, како и времетраењето и вредноста на обуките за кои не мора да се склучи писмен договор со административен службеник

14. Правилник за рамката на општи работни компетенции за административните службеници

15. Правилник за содржината и формата на годишната програма за обука за административно управување

16. Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас

17. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас

18. Правилник за содржината на годишниот извештај на државниот управен инспекторат за спроведени инспекциски надзори

19. Правилникот за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот за полугодишното интервју,формата и содржината на извештајот за полугодишното интервју, поблиските критериуми за начинот на оценување на административниот службеник, поблиските критериуми за начинот на оценување на административен службеник во институции со помалку од 20 административни службеници, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки и содржината на извештаите и начинот на оценување на административните службеници во други околности

Подзаконски акти за вработените во јавниот сектор

1. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на каталогот на работните места во јавниот сектор, начинот на определување на шифрите на работните места, како и начинот на внесување и бришење на работните места од каталогот

2. Правилник за формата и содржината на регистарот на вработените во јавниот сектор, начинот на неговото водење, начинот на пристап, користење, обработка на податоците, како и начинот на обезбедување одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците

3. Правилник за формата и содржината на трансфер листи на можни преземања на вработените во јавниот сектор, начинот на водењето, начинот на пристап, како и начинот на обезбедување на одговорност за веродостојноста и безбедноста на податоците

4. Уредба за начинот на располагање со примените подароци, начинот на управување со евиденцијата на примените подароци и други прашања во врска со примањето на подароци

5. Правилник за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, кaкo и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот сектор

6. Правилник за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажниподатоци при вработување во јавен сектор

Други подзаконски акти

1. Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес

2. Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државната сопственост за време на изборниот процес