Врски кон меѓународни организации

The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

Мрежа на институции и училишта за јавна администрација во Централна и Источна Европа

United Nations Online Network in Public Administration and Finance

Отворена мрежа на Обединетите Нации, за јавна администрација и финансии

EUROPA - Gateway to the European Union

Влезен портал на Европската Унија

Месечен Билтена на Европската Унија

Програма за иновации во јавната администрација во Евро-Медитеранскиот регион - ИНОВМЕД