АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Јуриј Гагарин, 15 1000 Скопје
тел: ++ 389 (0)2 3094-200
факс: ++ 389 (0)2 3082-937

kontakt@aa.mk


Лице овластено за контакт од Сектор за правни работи 

Маријана Трипуновска
Телефон: +389(0)2 3094-243


Лице овластено за контакт од Сектор за селекција на кандидати за вработување

Минире Битиќ
Телефон: +389(0)2 3094-223


Лице овластено за контакт од Сектор за стручно-административни работи и јавни набавки

Харун Дехари
Телефон: +389(0)2 3094-235


Лице овластено за контакт од Одделение за управување со човечки ресурси

м-р Слаѓана Поповска
Телефон: +389(0)2 3094-203


Лице овластено за контакт од Одделение за финанскиски прашања

Весна Тодоровска
Телефон: +389(0)2 3094-226


Лице овластено за контакт од Одделение за внатрешна ревизија

Маргарита Илиевска Спировски
Телефон: +389(0)2 3094-217


Лице за посредување со информации од јавен карактер согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Горан Цветковски

Телефон: +389(0)2 3094-216

g.cvetkovski@aa.mk

Ирена Манолева

Телефон: +389(0)2 3094-238

i.manoleva@aa.mk


Oфицер за заштита на лични податоци

Сања Каровска - Советник за нормативно - правни работи

Tелефон: +389(0)2 3094-247

s.karovska@aa.mk

Василе Неделкоски - Раководител на одделение

Tелефон: +389(0)2 3094-207

v.nedelkoski@aa.mk


Соопштенија до јавноста :

Помош и упатување
Заштита на укажувачи