Закон за државните службеници

Закон за јавни службеници

Подзаконски акти за државни службеници

Подзаконски акти за јавни службеници

Стратешки план на активности за периодот 2013 - 2015

На 14.08.2012 Агенцијата го донесе стратешкиот план на активности за периодот 2013 - 2015

Стратешки план

Стратешки план на активности за периодот 2016 - 2018

КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА

Анкета за испитување на јавното мислење за работата на агенцијата за администрација

Анализа за оценувањето на државните службеници во Република Македонија за 2009 година

Годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците во Агенцијата за администрација за 2011 година

Годишен извештај од регистарот на државни службеници за 2010 година