Со почеток од Понеделник, 24.10.2023 година кандидатите за административни службеници ќе имаат можност да полагаат покрај на Македонски јазик и на Албански јазик.


Прашања кои што ќе бидат дел од испитите што ќе се спроведуваат од 24.10.2023 година.


1. ЛИСТА НА ПРАШАЊА ОД СТРУЧНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

2. ДЕЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕ НА ЕДЕН ОД ТРИТЕ НАЈЧЕСТО КОРИСТЕНИ ЈАЗИЦИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА (АНГЛИСКИ, ФРАНЦУСКИ, ГЕРМАНСКИ)