Анкета за испитување на јавното мислење за работата на агенцијата за администрација

На прашалник од 9 прашања со непосредно доставување до анкетираните на целата територија на Република Северна Македонија на примерок од вкупно 294 анкетни листови, од кои 106 анкетни листови се одговорени од орган на државна власт и единици на локалната самоуправа и 188 анкетни листови се одговорени од физички лица.

Истражувањето беше спроведено во периодот од 14.09.2012 г. до 14.10.2012 г.

Споредбите кои следат подолу се направени во однос на орган на државната власт или единица на локалната самоуправа физичко лице

Анализа на анкетата .pdf 110kb Поставено на 29.11.2012