Објавена на 22.07.2024 година

Објавена на 22.07.2024 година

Објавена на 22.07.2024 година

Објавена на 22.07.2024 година

Објавена на 22.07.2024 година

Објавена на 22.07.2024 година

Објавена на 22.07.2024 година

Објавена на 19.07.2024 година

Објавена на 19.07.2024 година

Објавена на 12.07.2024 година

Објавена на 12.07.2024 година

Објавена на 12.07.2024 година

Објавена на 12.07.2024 година
Одлука за избор на кандидат за вработување на административни службеници во Дирекција за безбедност на класифицирани информации 83/2024
Објавена на 02.07.2024 година