1. Ранг листи од Фаза 1 - административна селекција за вработување


2. Ранг листи од Фаза 2 - испит за административен службеник


3. Конечни ранг листи на кандидати од сите фази на селекција

- административна селекција за вработување;

- испит за административен службеник и

- проверка и веродостојност на докази и интервју.

административнма селекција за оглас 11/2016

За Општина Крушево