Распоред на термини на испити за административни службеници


26.09.2020 година (Сабота)

78/2020 Минитерство за Економија во 09:00 и 11.30 часот
79/2020  Минитерство за Економија во  11:30 часот
80/2020 Минитерство за Економија во 11:30 часот
81/2020 ЈОУДГ Детска градинка „Детска радост“ - Гевгелија  во 11:30 часот
82/2020 Министерство за образование и наука во 11:30 часот
77/2020 Јавно претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево во 14:00 часот
65/2020 ЈЗУ Специјализирана болница за ортопедија и трауматологија Свети Еразмо Охрид во 14:00 часот
92/2020 ЈЗУ Здравствен дом Струга во 14:00 часот
86/2020 ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле – Скопје во 14:00 часот


28.09.2020 година (Понеделник)


64/2020 НУ Албански Театар во 09.00 часот
89/2020 ЈЗУ Здравствен дом  ц.о Скопје  во 09.00 часот
63/2020 ЈЗУ Општа Болница-Кичево во 11.30 и во 14.00
91/2020 НУ Музеј Никола Незлобински-Струга во 14:00 часот
93/2020 Општина Пехчево во 14.00 часот
94/2020 ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија-Скопје во 14.00 часот


29.09.2020 година (Вторник)

Испит за административно управување  во 10:00 часот

Испит за административно управување  во 13:00 часот


30.09.2020 година (Среда)

55/2020 Државна изборна комисија  09:00, 11:30  и во 14:00 часот


01.10.2020 година (Четврток)

55/2020 Државна изборна комисија  09:00 , 11:30  и во 14:00 часот


02.10.2020 година (Петок)

55/2020 Државна изборна комисија  09:00 и 11:30 часот
50/2020 ЈУОДГ „Орце Николов“ Општина Карпош во 11:30

03.10.2020 година (Сабота)

84/2020 Минитерство за Правда-Инспекторат за употреба на јазиците во 09:00, 11:30 и 14:00 часот

06.10.2020 година (Вторник)

85/2020 ЈЗУ Клиничка болница-Тетово во 09.00, 11:30 и 14:00 часот

07.10.2020 година (Среда)

85/2020 ЈЗУ Клиничка болница-Тетово во 09:00, 11:30 часот

09.10.2020 година (Петок)

95/2020 – Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје во 09:00, 11:30 и 14:00 часот