ДОСТАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ

Комисијата на Агенцијата за донесената одлука, решение, односно заклучокот по изјавената жалба го известува првостепениот орган во рок од 3 (три) дена од донесувањето на истите,  Првостепениот орган е должен во рок од 3 (три) дена да го достави актот донесен од Комисијата на Агенцијата до административниот службеник.