СЕКТОР ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС И АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА


УПР0101B01000 Советник

Фатмире Авдурамани
Тел: 3094-219
f.avduramani@aa.mk
Ниво и звање: В1 - советник
Број на извршители: 2 (два)
Одговорен пред: раководителот нa Одделение за јавен оглас и административна селекција 


Работни цели:
- ефикасна и квалитетна обработка на барањата за објавување на јавен оглас;
- објавување на јавниот оглас за вработување во законски предвидениот рок.


Работни задачи и обврски:
- врши проверка на барањето за објавување на јавен оглас и на прилозите кон барањето;
- изработува дописи до институциите кои доставиле барање за објавување на јавен оглас доколку при проверката утврди дека има недостатоци;
- изработува решенија за формирање на  Комисија за селекција за вработување по јавен оглас;
- изработува одговори на барања, добиени од страна на  Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен;
- ги објавува одлуките за избор на веб страницата на Агенцијата;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата;
- дава стручна помош, совети и врши менторство на административни службеници од пониско ниво;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- по потреба, учествува како претседател или заменик, во работата на Комисиите за селекција за вработување по јавен оглас
- соработува со другите административни службеници од Агенцијата.


Други посебни услови:
- познавање на прописите за селекција и вработување во јавниот сектор 


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации и работно искуство, и тоа: 
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен
- вид на образование: Правни науки, Јавна управа и администрација или Образование
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;   
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.