Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


187. Општина Сарај 01/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 01.08.2021 година.


189. НУ Национална опера и балет 03/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 01.08.2021 година.


190. Министерство за транспорт и врски 03/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 03.08.2021 година.


191. КПУ Затвор Охрид 01/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 01.08.2021 година.


192. Државен завод за ревизија 16/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 01.08.2021 година.


194. Град Скопје 11/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 01.08.2021 година.


195. ЈП Градски паркинг-Скопје 02/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 01.08.2021 година.


196. Општина Кисела Вода 01/2021

Датум на публикување 28.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 01.08.2021 година.


197. ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово 04/2021

Датум на публикување 30.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 03.08.2021 година.


198. ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип 02/2021

Датум на публикување 30.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 03.08.2021 година.


199. Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот 02/2021

Датум на публикување 30.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 03.08.2021 година.


200. Биро за метрологија 01/2021

Датум на публикување 30.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 03.08.2021 година.


201. Општина Ново Село 01/2021

Датум на публикување 30.07.2021 година.

Краен рок на аплицирање 03.08.2021 година.