Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


63. Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија 02/2021

- Исправка на интерен оглас - Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија 02/2021

Датум на публикување 28.04.2021 година.

Краен рок на аплицирање 07.05.2021 година.


76. Општина Демир Хисар 01/2021

Датум на публикување 05.05.2021 година.

Краен рок на аплицирање 10.05.2021 година.


77. Град Скопје 05/2021

Датум на публикување 05.05.2021 година.

Краен рок на аплицирање 10.05.2021 година.


78. Град Скопје 06/2021

Датум на публикување 05.05.2021 година.

Краен рок на аплицирање 10.05.2021 година.


79. Општина Бутел 02/2021

Датум на публикување 06.05.2021 година.

Краен рок на аплицирање 11.05.2021 година.