03. Совет за унапредување и надзор на ревизијатa на Република Северна Македонија 01/2022

Датум на публикување 24.01.2022 година.

Краен рок на аплицирање 28.01.2022 година.