Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


219. Државен управен инспекторат 03/2022

Датум на публикување 21.11.2022 година.

Краен рок на аплицирање 30.11.2022 година.


223. Општина Центар 05/2022

Датум на публикување 28.11.2022 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2022 година.


224. Општина Македонска Каменица 02/2022

Датум на публикување 28.11.2022 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2022 година.


225. Центар за управување со кризи 03/2022

Датум на публикување 28.11.2022 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2022 година.


226. Министерство за труд и социјална политика 02/2022

Датум на публикување 28.11.2022 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2022 година.


227. Општина Сарај 05/2022

Датум на публикување 29.11.2022 година.

Краен рок на аплицирање 03.12.2022 година.


228. Општина Крива Паланка 02/2022

Датум на публикување 30.11.2022 година.

Краен рок на аплицирање 04.12.2022 година.


229. Општина Дебрца 01/2022

Датум на публикување 01.12.2022 година.

Краен рок на аплицирање 05.12.2022 година.