Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


10. Општина Ресен 01/2023

Датум на публикување 24.01.2023 година.

Краен рок на аплицирање 28.01.2023 година.


11. Општина Карпош 01/2023

Датум на публикување 25.01.2023 година.

Краен рок на аплицирање 29.01.2023 година.