Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


70. Совет за унапредување и надзор на ревизијата 01/2024

Датум на публикување 12.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 16.02.2024 година.


71. Влада на Република Северна Македонија - Служба за општи и заеднички работи 01/2024

Датум на публикување 13.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 17.02.2024 година.


72. Агенција за вработување на Република Северна Македонија 01/2024

Датум на публикување 13.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 17.02.2024 година.


73. Општина Кавадарци 02/2024

Датум на публикување 13.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 17.02.2024 година.


74. Општина Карпош 02/2024

Датум на публикување 14.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 18.02.2024 година.


75. Општина Кавадарци 03/2024

Датум на публикување 14.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 18.02.2024 година.


76. Министерство за образование и наука 04/2024

Датум на публикување 14.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 18.02.2024 година.


77. Министерство за животна средина и просторно планирање 01/2024

Датум на публикување 14.02.2024 година.

Краен рок на аплицирање 18.02.2024 година.