Список на вработени во АА:

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ


Одделението за одлучување по жалби и приговори на државните службеници ги врши следните работи:

- врши прием, евиденција и дистрибуција на жалбите и приговорите на државните службеници, поднесени до Агенцијата;
- обезбедува стручно-оперативна поддршка за потребите на Комисијата  за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен;
- остварува соработка со органите на државната и локалната власт за прашања поврзани со обезбедување заштита на правата на административните службеници;
- подготвува стручни анализи и информации за прашања од значење за работата на Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен;
- ги следи и применува законите и другите прописи кои се однесуваат на државните службеници;
- учествува во подготвувањето на Стратешкиот план на Агенцијата и Планот за спроведување на Програмата за работа;
- дава придонес при подготвувањето на Програмата за работа, Извештајот за работа на Агенција и подготвувањето на функционалната анализа;
- соработува со другите одделенија во секторот;
- врши и други работи кои се во надлежност на одделението и секторот.

Работни места:

...Советник за одлучување по жалби и приговори на државни службеници

...Советник за одлучување по жалби и приговори на државни службеници

...Советник за одлучување по жалби и приговори на државни службеници

...Помлад соработник за разгледување и обработка на жалби и приговори на државни службеници

...Помлад соработник за разгледување и обработка на жалби и приговори на државни службеници

...Помлад референт за административна поддршка