Список на вработени во АА:

СЕКТОР ЗА СТРУЧНО - АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ НАБАВКИ

 

Одделението за јавни набавки

 

Одделението за јавни набавки ги врши следниве работи :

- во соработка со другите организациски единици ги планира јавните набавки за потребите на Агенцијата;
- ги реализира јавните набавки;
- ја следи реализацијата на јавните набавки;
- во соработка со останатите организациски единици предлага и развива    процедури за реализација и следење на јавните набавки.

Работни места:

...Советник за изработка на тендерска документација

...Помлад соработник за огласи и одлуки за јавни набавки

...Помлад соработник за реализација на договори за јавни набавки