Подзаконски акти за државни службеници

1. Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа_консолидиран текст

2. Уредба за описот на звањата на државните службеници_консолидиран текст

3. Правилник за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник

- Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник 27/2011
- Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник 182/2011
- Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник 69/2013

4. Правилник за содржината и начинот на подготвување на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места

5. Правилник за начинот на спроведување на пробна работа, полагање на стручен испит и за начинот на оценување на пробната работа на државните службеници

- Правилник за изменување на Правилникот за начинот на спроведување на пробна работа, полагање на стручен испит и за начинот на оценување на пробната работа на државните службеници

6. Правилник за начинот и постапката за оценување на државните службеници, содржината на извештаите и образецот за оценување

7. Правилник за начинот на водењето на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплински престап

8. Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречени мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на државните службеници

9. Правилник за начинот на вршење надзор

10. Правилник за содржината на годишниот извештај за спроведен надзор

11. Правилник за поблиски критериуми за доделување парична награда на државните службеници

12. Правилник за работните места со висок ризик по животот и здравјето на државниот службеник

13. Правилник за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за државните службеници

14. Правилник за содржината на годишниот извештај за податоците од регистарот на државните службеници

15. Правилник за содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците

16. Правилник за содржината и формата на полугодишен извештај за спроведени специјализирани обуки за државните службеници

17. Етички кодекс за државните службеници