Подзаконски акти за јавни службеници

1. Правилник за начинот на селектирање и вработување на јавните службеници преку јавен оглас

- Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на јавните службеници преку јавен оглас
- Правилник за изменување на Правилникот за начинот на селектирање и вработување на јавните службеници преку јавен оглас 69/2013

2. Правилник за начинот на спроведување на пробната работа, полагањето на стручен испит и начинот на оценување на пробната работа на јавните службеници

3. Правилник за формата и содржината на образецот за оценување на јавниот службеник

4. Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените оценувања на јавните службеници

5. Правилник за содржината и формата на годишниот извештај за изречените мерки за утврдена дисциплинска и материјална одговорност на јавните службеници

6. Правилник за начинот на вршење надзор

7. Правилник за содржината на годишниот извештај за спроведен надзор

8. Правилник за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за јавните службеници

9. Правилник за формата и содржината на годишниот извештај за податоците од регистарот на јавните службеници

10. Правилник за содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците

11. Етички кодекс за јавните службеници

- Исправка на етичкиот кодекс на јавните службеници