СЕКТОР ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИ, ИНТЕРВЈУ И ТЕСТ НА ЛИЧНОСТ


УПР0101В03000 Соработник

Благојче Лазороски
Тел: 3094-210
b.lazoroski@aa.mk
Ниво и звање: В3 - Соработник
Број на извршители: 3 (три)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за спроведување на испити, интервју и тест на личност


Работни цели:
- ефикасно и навремено организирање и спроведување на испитите  и тестот на личност


Работни задачи и обврски:
- го утврдува идентитетот на кандидатите кои полагаат испити и ги запознава кандидатите со текот и правилата на полагање на испитите, односно тестот за личност;
- изработува Листа со идентификациски кодови на кандидатите кои ги исполнуваат законските услови за испитот за административно управување и ја објавува на веб страната на Агенцијата;
- изработува известување до Министерството за информатичко општество и администрација за кандидатите кои положиле испит за административно управување;
- изработува: Записник за спроведен испит; Листа на кандидати кои го полагале испитот, Ранг - листа со идентификациски кодови на кандидати кои продолжуваат во третата фаза на селекција, Листа со идентификациски кодови на кандидати кои не продолжуваат во третата фаза на селекција, информација за денот и часот на одржување на третата фаза на селекција.
- изработува: Записник за спроведен тест на личност, Листа на кандидати со кои е спроведен тестот на личност и Конечна ранг-листа на кандидати со нивните идентификациски кодови и вкупен број на освоени бодови во сите фази на селекција;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- по потреба, учествува како претседател или заменик, во работата на Комисиите за селекција за вработување по јавен оглас;
- соработува со другите административни службеници од Агенцијата.


Други посебни услови:
- познавање на прописите за селекција и вработување во јавниот сектор


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа: 
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации и работно искуство, и тоа: 
- за нивото В3 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
- вид на образование: Политички науки, Правни науки или Јавна управа и администрација
- за нивото В3 најмалку една година работно искуство во струката.


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;   
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.