ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА


УПР0101Г04000 Самостоен референт
Љубица Саровска
Тел: 3094-205
l.sarovska@aa.mk
Ниво и звање: Г4 - помлад референт
Број на извршители: 1 (еден)
Одговорен пред: раководителот на Одделение за финансиски прашања


Работни цели:
- обезбедување на ефикасна и ефективна пресметка и исплата  на плати на вработените во Агенцијата и водење ажурна евиденција на платите и надоместоците;
- ефикасна примена на позитивните законски прописи од областа на благајничкото работење


Работни задачи и обврски:
- врши пресметка на плати, даноци и придонеси на плати на вработените во Агенцијата и води евиденција на платите и надоместоците;
- изработува потврди за висината на платите на вработените и врши пресметување на обврските на вработените, што се на товар на личните и материјалните расходи;
- врши благајнички работи и врши книжење на уплати и исплати во книгата на благајната на Агенцијата;
- обезбедува готови денарски и девизни средства во благајната на Агенцијата, во рамки на утврдениот благајнички максимум и врши исплата на патни налози, готовински сметки и набавки од мала вредност;
- предава документи и налози во депонентната банка;
- изработува образец ПДД-ГИ во електронска форма и го доставува до Управа за јавни приходи;
- врши контрола на законитоста, точноста и исправноста на книговодствените исправи и други документи во врска со благајничкото работење;
- дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од пониско ниво;
- учествува во работата на комисии и други работни тела, формирани со решение на директорот на Агенцијата;
- учествува во оценувањето на административните службеници во Агенцијата и во други институции;
- соработува со другите административни  службеници од Агенцијата.

 


Други посебни услови:
- познавање на Законот за плата и другите прописи во врска со пресметката на плата и надоместоци на плата


Општите услови за работните места од членот 6 на овој правилник се утврдени со Законот за административните службеници, и тоа: 
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.


Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование и работно искуство, и тоа:
- вид на образование: Средно економско училиште или гимназиско образование 
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;


Посебни работни компетенции, и тоа:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење


Потребни општи работни компетенции на средно ниво:
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни и
- финансиско управување.