Органограм на Агенцијата за администрација
Раководни лица на Агенција за администрација

Спасе Глигоров - Директор,

именуван од Собранието на Република Македонија со одлука бр. 08-3913/1 од 26 јули 2023 година 


Агрон Сефери - Заменик директор,

именуван од Собранието на Република Македонија со одлука бр. 08-3095/1 на 30 јуни 2021 година


м-р Александар Алексовски - Генерален секретар Вработени во Агенција за администрација


Добре Јанчев - Државен советник за правни работи


Сектор за правни работи:

Горан Цветковски - Раководител на сектор

Маријана Трипуновска - Помошник раководител на сектор


Одделение за нормативно-правни работи и соработка со институциите во јавниот сектор:

Сања Каровска - Советник

Светлана Манеска - Виш соработник 

м-р Горица Стефанова Симоноски - Соработник


Одделение за одлучување по жалби и приговори на државните службеници:

м-р Ардита Челику - Раководител на одделение

м-р Стефан Темков - Советник

м-р Ирена Манолева Паункова- Советник

Ана Куч - Соработник

Александар Коруноски - Помлад соработник

Ивана Момироска Танеска - Помлад референт


Одделение за одлучување по жалби и приговори на јавните службеници:

Марина Костовска - Советник

м-р Наташа Орушевска - Советник

м-р Иљбере Ајрулали - Помлад соработник

м-р Ангела Лозановска Панова - Помлад соработник


Сектор за селекција на кандидати за вработување:

Изабела Младенова-Цветковска - Раководител на сектор

м-р Мишо Василевски - Помошник раководител на сектор


Одделение за јавен оглас и административна селекција:

Андријана Сапаловска Рајковчевска - Советник

Фатмире Авдурамани - Советник

Бојан Димчевски - Советник

м-р Мaja Ивановска Стаменковски - Советник

Емануела Петкова Димовски - Советник

Елена Душегубечка Јанковска - Виш соработник

Минире Битиќ - Самостоен референт


Одделение за спроведување на испити, интервју и тест на личност:

Ива Тоневска - Советник

м-р Емилија Ѓорѓиев - Советник

Антонија Андонова Стојменов - Советник

Каљтрине Ќерими - Советник

Благојче Лазороски - Соработник

Мераљ Шерифи - Помлад соработник

Кристина Трајаноска - Помлад референт


Сектор за стручно-административни работи и јавни набавки:

Андријана Јанкуловска Ангеловска - Раководител на сектор


Одделение за стручни работи и архивско и канцелариско работење:

м-р Маја Миленковска - Раководител на одделение

Јадранка Петрова - Советник

Неда Даниловска - Советник

Трајче Мишевски - Помлад соработник

Џулиа Селим Мемед - Самостоен референт

Фросина Алексовска - Самостоен референт

Сузана Сабух - Самостоен референт


Одделение за информатичка технологија и поддршка:

Василе Неделкоски - Раководител на одделение

Катерина Манева Марковска - Помлад соработник


Одделение за јавни набавки:

Јасмина Стојановска - Советник

Харун Дехари - СоветникРаспоред и опис на работните места на одделенија надвор од секторите:

Одделение за управување со човечки ресурси:

м-р Слаѓана Поповска - Виш соработник

м-р Анета Димовска - Помлад соработник

Марјана Зафировска - Помлад соработник


Одделение за финансиски прашања:

Весна Тодоровска - Раководител на одделение

Елена Костадинова Витанова - Советник

м-р Весна Николова - Помлад соработник


Одделение за внатрешна ревизија:

Маргарита Илиевска Спировски - Раководител на одделение